Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Anonymus
2012-09-13 07:03:53
Ismerős szó moderálás, cenzúrázás csak a megfelelő vélemények jelenhessenek meg.
Lehet így is gondolkodni!
Csak sehova nem vezet.
Anonymus
2012-09-13 05:32:02
Még te beszélsz moderálásról???
Jobb lenne, ha tükörbe néznél Júdea! Majd te fogod eldönteni, hogy kinek mi lehet a véleménye nem?
„Amondó” vagy! Vagy megmondó? !
És főleg ilyenek ne prédikáljanak a magyarságnak, ha nem tetszenek a vélemények, akkor húzz el a fajtáid a jaffások közé!

Seraf= (hebreiska: שׂרף 'saraf' plural שׂרפים 'serafim', latin: seraph[us], plural seraphi[m]) är i judisk och kristen tradition en grupp änglar som ...
Kárpát
2012-09-12 20:58:06
Még megválasztott királyra sincs szükség a Szent Korona Alkotmányra épülő Szakrális Királyság mint államformához való visszatéréshez!

Először is tisztában kell lenni a legelején azzal hogy :

"A Szent Korona tan értelmében Magyarországon 1946 óta nem állt helyre a jogfolytonosság, tehát illegitim módon gyakorolják a hatalmat. 1946 és 1990 között külföldi csapatok megszállása alatt állt az ország, ezért nem volt lehetséges a jogfolytonosság helyreállítása. Az alkotmány alapjául szolgáló többszörösen módosított 1949. évi XX. törvény is ebben az állapotban született, ezért a mai magyar alkotmány, és az ezen alapuló hatalom illegitim. Mivel a Szent Korona tagjainak (jelen pillanatban minden magyar állampolgárnak) kötelessége a jogfolytonosság helyreállításán munkálkodnia, ezért a Szent Korona tan helyreállításáig gyakorlatilag a mulasztásos alkotmánysértés állapotában vagyunk.
A magyar nemzetnek ki kell nyilvánítania a jogfolytonosság helyreállításának szándékát, majd alkotmányozó nemzetgyűlést kell összehívnia, ahol a választott képviselőknek kell a hatalmi legitimitást helyreállítania. A Szent Korona szellemében felül kell vizsgálni a magyar jogrendszert és minden nemzetközi szerződést, beleértve az Európai Unióval kötött csatlakozási szerződét is.
A történelmi alkotmány helyreállítása után pedig újabb szabad választásokon kell dönteni a képviselői helyekről.
______________________________________________
A Szent Korona tanának első és legfontosabb tétele, hogy a Szent Korona a misztikus és közjogi utalásokban nem tárgynak, se nem szimbolikus erejű jelképnek, hanem élő és szent személynek tételeződik. Ez az isteni eredetű szentség, és az ebből következő hatalom a Szent Korona sajátja, semmilyen más tárgyra, élő személyre vagy közösségre (beleértve a nemzetet is) nem ruházható át!

1038. év augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, Szent István király az országot a Szent Korona személyében a Szűzanyának felajánlotta. Ez az Ég és Föld között létrejött Szövetség földi hatalom által érinthetetlen, keresztény magyar ember ezt a Szövetséget nem hagyhatja figyelmen kívül, és nem bonthatja fel.
Ezen felajánlás következtében Szűz Mária az ország királynője (Regina Hungariae), Magyarország pedig a Boldogasszony országa (Regnum Marianum). Ezért Magyarországon a misztikus hatalmat Szűz Mária gyakorolja a Szent Koronán és annak akaratán keresztül..

A Szent Korona tanának gyökerei már Szent István király Intelemiben kimutathatóak. A Korona már ekkor jelentette:
- az országot, mint területet,
- az országot, mint közigazgatási intézményrendszert, világi hierarchiát.
- az országot, mint egyházi, szakrális hierarchiát,
- a király személyét,
- a király uralkodói tulajdonságait, képességeit,
- mindezek legitim átörökítési képességét.


A Szent Korona a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya, a legmagasabb közjogi méltóság, benne egyesülnek a megosztott törvényhozó, végrehajtó hatalom részesei. A Koronát illeti a hatalom teljessége, tagjainak egyike sem tarthat igényt a teljes hatalomra.
A Szent Korona akaratát tagjain keresztül a törvények által fejezi ki.

A magyar közjogi hagyomány szerint legitim hatalmat csak az gyakorol, aki a Szent Koronát elfogadva, annak tagjaként, a természeti-isteni törvények szellemében a Korona többi tagjával gyakorolja a megosztott politikai-törvényhozói, bírói és végrehajtói hatalmat.

TESSÉK FIGYELNI,ITT A VÁLASZ FELVETÉSÉRE:

Ha a hatalom törvényes gyakorlása nem lehetséges a nemzetgyűlés a Szent Korona tanának megsértése nélkül rendelkezhet a hatalom átruházásáról és megosztásáról. A nemzet visszaállíthatja a királyságot, vagy határozhat egy király nélküli királyság mellett, amiben egy kormányzóra vagy elnökre ruházhatja át a királyi jogokat, illetve azok egy részét.
___________________________________________________________
A hatalom megosztása:

A legitim hatalmat három tényező együtt gyakorolja: a Szent Korona, a megkoronázott király és a koronázó nemzet. Sem a király, sem a nemzet nem határozhatja meg helyzetét a Koronával szemben, mert ez eleve adott.

Koronázáskor a király esküt tesz az alkotmány biztosítására. Ha az uralkodó vét a Szent Korona ellen, a nemzet ellenállási jogával élhet, esetleg a személyi sérthetetlenségét figyelembe véve minden hatalmától megfosztható.


A Szent Korona tagjai:

1848-ig a Szent Korona tagja a nemesség volt, jelen pillanatban a Szent Korona tagjának tekinthető minden magyar természetes és jogi személy.

A Szent Korona tagság közjogi fogalma az országlakosok tekintetében a mellérendelést részesíti előnyben az alárendeléssel szemben, a jogokat nem korlátozza, hanem kiterjeszti, ugyanis a Szent Korona minden tagja „egy és ugyanazon szabadság” elvén ugyanazon kötelességekkel és jogokkal rendelkezik. Ezen kötelességek és jogok megvalósulási formái ugyan különbözhetnek, de lényegük azonos.

Ugyanezen mellérendelő kapcsolat érvényes a Szent Korona országaira. Ezen államegységek nem Magyarországnak voltak alárendelve, hanem annak testvérországaként a Szent Koronának.


A Szent Korona tana, mint jogrendszer:

A Szentkorona-tan a magyar történelmi alkotmány legfontosabb alapelveinek összegzése. Jogrendszerként egy folyamatosan bővülő, fejlődő rendszer, melynek kiindulási és viszonyítási pontja a Szent Korona. A jogrendszer egyik legfontosabb alapelve a „jogkiterjesztés” elve, ami a már meglévő jogok újabb és újabb csoportokra való kiterjesztését jelenti. Ennek értelmében Magyarországon a nemesség nem vesztette el soha sem „kiváltságos” helyzetét, hanem jogait és kötelességeit kiterjesztette a lakosság más csoportjaira, a polgárságra és a jobbágyságra.

A jogfolytonosság:

A Szent Korona eszméje alapján fennálló jogfolytonos állapotot a nép, az uralkodó, valamint külső fegyveres erő (vis maior) is megszakíthatja. Az ebben a hatalmi helyzetek teljesen törvénytelenek és legitim módon nem igazolhatóak. Abban az esetben, ha a Korona – király – nemzet hármasság nem állhat fenn, valamint a történeti alkotmány intézményei útján legitim hatalom nem gyakorolható, akkor részleges legitimitás, illetve a szokásjog elve alapján a jogfolytonosság fennállhat, ha a nemzet szándékát fejezi ki azzal, hogy a teljes legitim állapotot visszaállítja.

A Szent Korona birtokjoga:

A Szent Korona, mint jogi személy, magába foglalja az egész országot. Bármely történelmi vész darabolja szét is az országot, az a Szent Korona személyében mindig egységes marad.

A Szent Korona az első és fő tulajdonos az országban, és ő részesíti a tulajdonból a Szent Korona tagjait. A Korona jövedelmei és javai tétel azt is jelenti, hogy a Szent Korona tagjainak feje a korona jövedelmeivel feladatainak ellátása érdekében rendelkezett és nem mint magánszemély.

Minden birtokjog gyökere a Szent Korona, minden birtokjog rá száll vissza. Magyarország területén idegen állampolgár nem birtokolhat földtulajdont, csak a Szent Korona tagjává válva (honosítva).

Ugyanígy elidegeníthetetlenek az ország természeti kincsei és értékei, illetve az ezekből származó jövedelmek!"
Anonymus
2012-09-12 19:12:45
Szakrális Királysághoz való visszatérést. ????

És ki lesz a király?Te?
Anonymus
2012-09-12 19:11:34
\"Csak az ehhez vezető út egyik állomásaként kell tekinteni a jobbikra és nem mint végleges megoldásra ezt nem árt szem elől téveszteni."\

Értelmes gondolat csak nem lehet értelmezni! Utána majd a Grimm testvérek vezethetik az országot!?
Nem is értem az ilyen megnyilvánulásokat elképesztő!
Kárpát
2012-09-12 18:48:22
Anonymus
2012-09-12 08:16:31-nek

Mi magyarok nem tűzhetünk ki kevesebb célt mint eredeti államformánkhoz,a Szent Korona Alkotmányra épülő Szakrális Királysághoz való visszatérést.
Csak az ehhez vezető út egyik állomásaként kell tekinteni a jobbikra és nem mint végleges megoldásra ezt nem árt szem elől téveszteni.
Anonymus
2012-09-12 18:04:29
Alig hallható a vendég hangja Tamásé is csak kicsit jobb.Nagyon magas az alapzaj.
Anonymus
2012-09-12 16:20:09
2012-09-12 08:16:31
(„, hiszen látható, hogy a kormány becsapta a választóit, ettől kezdve természetes lenne az áramlás a Jobbik felé, ha nem hánynánk szemükre esetleges korábbi tévedésüket.”)

Tisztelt Kubínyi úr!

Akkor ki fogja a magyarságot szolgálni és érdekeit képviselni?! Ha mindenkiben a hibát keressük?
Civil szerveződések? Vagy az utca embere? Vagy menjünk vissza az ősközösségbe?

A magyarság érdekében!
Véleményem szerint csak a Jobbik párt az, aki küldetését maradéktalanul teljesíteni fogja!
Nem lehet hibátlan senki sem, de a hibákból tanulni kell! (Sokszor véleményeztem én is a hibákat a pártvezetésnek.)
Egyedüli párt mely nem vádolható az elmúlt 23 év tolvajlásával és nem vettek részt a megtervezett rendszerváltás és ország kifosztásban (privatizáció).
A magyarság csak bennük reménykedhet! Az idő rövid késésben vagyunk.

Tisztelettel! ###
Anonymus
2012-09-12 15:10:55
2012-09-12 05:10:06-hoz!

Teljes mértékben egyetértek a véleményeddel! a kibeszélők.uw.hu oldalon is állandóan a világhatalmi meséket hozta fel, mentegetve zsidó hatalmi kormányát a zsideszt a felelősség alól!
Orbán és Bayer imádó! a társaival együtt Szegedi haszid és Vörös.J Róth elvtárssal az élen a megosztást képviseli!

Kubinyi úr téved!

Az ilyem megtévesztő propagandista Fidesz párt aktivisták miatt tart itt az országunk!
Nem véletlenül „tévedt” K. E. erre a portálra!
A megtévedt emberek meséit már nehéz eladni!
Anonymus
2012-09-12 14:36:36
Sajnálkozva és csalódottan fognak bólogatni, a manapság még őszinte , megtévesztett (megtévedt ) Fidesz-es "rajongók "(támogatók), de a tagság zöme is.
Nincs messze az idő és eljön majd az igazság pillanata.
Ezt azonban nem sértő, megalázó kijelentésekkel kellene kifejteni. Azon kívül; hogy nem segít , csak a megosztottságot mélyíti !
Minden magyar embernek tudni kell az igazságot, hogy bátor szabad emberhez méltóan tudja, hol a HELYE, mi a teendője !!!

BA
Kárpát
2012-09-12 13:53:52
Bízom benne hogy sok fidesz szimpatizáns fogja hallani a tegnapi előadáson elhangzottakat.
Minden tisztelem az öné Kubínyi úr amiért mára ilyen nyíltan,szókimondóan beszél a valóságról.
A nemzeti oldalnak nagy szüksége van ezen szellemi és értelmi kvalitásra amit ön is képvisel.
Kárpát
2012-09-12 13:39:06
Nagyon lényeges dologra világított rá újfent tisztelt Kubínyi Tamás.
A nemzeti oldal egyik,ha nem(!) a legfontosabb stratégiai elgondolásának,elvi szándékának tartom hogy megpróbáljanak "TERET BIZTOSÍTANI" azoknak az embereknek akik elkötelezettek a nemzeti,a magyar ügyek mellett de a módszerváltás óta eltelt időben be voltak "szorítva" önhibájukból vagy önhibájukon kívül olyan "csoportosulásokba" melyekről mára számukra is kiderült nem azt vagy nem úgy képviselik ahogy azt láttatni akarják magukról.

A nemzeti oldal egyik legnagyobb hibájának eleve azt tartom hogy túlságosan könnyen bélyegeznek meg embereket akik korábban nem azt a szekeret tolták amit ezen bizonyos emberek elvárhatónak tartottak volna.
Erre játszik rá,ezt a lovat is könnyen lovagolják meg azon provokátorok,ügynökök és mindazon csoportosulások melyeknek elsődleges érdeke hogy soha többet ne állhasson össze a magyarság újra nemzetté.

Miután egy lassú folyamat végén ráébred egy igaz jó magyar ember hogy sokáig meg volt vezetve és revideálná korábbi álláspontját,sokan vetik a szemére korábbi pártszimpátiáját,világszemléletét.Ezzel is nehezítve azt a folyamatot hogy nemzetté álljon össze újra a magyarság.
Tessék belegondolni milyen könnyen bélyegez meg egy tájékozatlan ember mai is olyasvalakit aki a 90-es évek legelején szdsz szimpatizáns volt.Honnan tudhatta volna a félretájékoztatott ember akkor (nem magamról beszélek!:-) hogy az szdsz a cionista globalista lobbi által kreált, nemzetvesztés céljáért ügyködő csoportosulás?
Kubínyi Tamás
2012-09-12 08:16:31
Emese nem sunyi, nem fideszes és nem féreg. Emese útkereső, az igazság mellett szenvedélyesen kiáll. Nem szabad senkit ilyen módon bántani, még ha ellentétesen gondolkodik is, mert a szép Magyarországhoz minden magyarra szükségünk lesz. Azoknak kell először megbékélni egymással, akik most Jobbik-Fidesz irányból dobálnak kígyót-békát oda-vissza egymásra, hiszen látható, hogy a kormány becsapta a választóit, ettől kezdve természetes lenne az áramlás a Jobbik felé, ha nem hánynánk szemükre esetleges korábbi tévedésüket. A magyar - noha viszálykodott egymással, így választotta ki a legalkalmasabbat, mindig tudta, hogy az életre-halálra menő viszályt is félre kell tenni, ha jön az ellenség. Most pedig jön, sőt, közénk is beállt. Az Internet ad véleményszabadságot, és a névtelenség fokozza ezt a szabadosságig, ahonnan nehéz visszafordulni, mégis ezt kérem mindenkitől. Ne egymással, hanem a kedves ellenségünkkel foglalkozzunk.
Anonymus
2012-09-12 05:10:06
Mi van emese? A félhülye szegedi tamás haverod kardjába dőlt és kitépte a konnektorból a kibeszélők oldalát?
Mellesleg annyira, de annyira jó, hogy egy magadfajta sunyi fidszes féreg is idetalált.
Gondolom Kubinyi Tamás oldalán már nem mersz picsogni a zsidócsicska pártod miatt.
Bár a magadfajta férgeknek emese, igen vastag az arcbőrük...
Anonymus
2012-09-11 19:39:25
Kis Emese!

Fideszes! Mi van az általad imádott Bé Zsé-vel?
Vajda Miklóst majd akkor kritizáld, ha a saját tudás szinted eléri legalább a minimum szintet.
Anonymus
2012-09-11 19:09:02
Nem tetszettek az igaz vélemények így inkább megszüntették a kibeszelok.uw.hu .
Hazug megtévesztő kormány imádó média az Echo tv.
Anonymus
2012-09-11 13:13:59
Vajon mi történt a kibeszelok.uw.hu honlappal? Nem működik. Hibajelzés jön helyette.
Anonymus
2012-09-11 11:14:39
Erről is beszélt Tamás egy nem régi előadásán. Ha nem hitted, akkor itt meggyőződhetsz :
http://www.youtube.com/watch?v=Lk3m2E39AXg&feature=related

BA
Anonymus
2012-09-11 06:31:52
Nagyon varom Vajda Miklost ide. Vasarnap alaposan, de termeszetesen nagyon intelligensen beolvasott Szornykinganak (errol jut eszembe, hogy vajon mivel serthette meg okelmet Kubinyi Tamas, akinel jobb modoru musorvezetot meg nem hordott hatan a fold) es elkoszont.
Anonymus
2012-09-11 06:23:56
Kedves Lisbeth! Koszonom a segitseget, ha a blikk-et ajanlotta, akkor arra nem erdemes ramenni.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.