Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

LacháziGábor
2014-02-26 12:43:53
Borsodi
2014-02-26 11:49:57
Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék:

Labant Csabát, a gyógyszeripar elleni harcát tudjuk segíteni egy aláírásunkkal. Elérhetősége:
Labant Csaba 06 70 3804940 labant.csaba@tesz.info
Borsodi
2014-02-26 11:44:07
Tibor, az interjú sok mindent elmond, ki lehet hallani, amit szükséges.
Topi
2014-02-26 09:40:06
(Részlet Badiny Jós Ferenc „Betlehemi herceg a Pártus Jézus” c. könyvéből)

Jézus Király, a Pártus Herceg

A „hatágú” csillag a sumír kozmológiában a „kétszeri hármasság”. Ezt a kétszeri hármasságot ugyanolyan formában találjuk a sumír geometriában, mint ahogyan ma a zsidók mutatják be a „Dávid Csillagot”. Nyilvánvaló tehát, hogy ezt is a babiloni fogság idejében ismerték meg és kisajátítva beiktatták a saját kánonjukba.

Hogy ez a kétszeri hármasság a sumírok kozmológikus hitvilágának (vallásának) tartalma volt, azt bizonyítja a hozzájuk elérő és ma „gnosztikusnak” nevezett hajdani világszemlélet. Ugyanis a régi gnosztikus írások megőriztek egy Jézustól eredő „Miatyánk”-ot, amelynek szövege – néhány lényeges kifejezésben – eltér attól a Miatyánktól, melyet a kereszténység evangéliumában találunk. Ez a gnosztikus Miatyánk így kezdődik:

„Mi Atyánk és Anyánk! Te, ki túl rajtunk és bennünk vagy, Szenteltessék meg a Te neved a kétszeri hármasságban.”

A sumír kétszeri hármasság jelképének értelme és jelentéstartalma Jézus Urunk minden mondását teljesen érthetővé teszi, és az eddig parabolának nevezett kijelentéseit logikusan magyarázza. Tanuljuk hát meg most itt együtt az „örök kétszeri hármasságot”. Íme:

Úr-Nammu törvénytáblájának homlokán lévő hatágú csillag hitvilági tartalmát mutatja a lenti geometrikus rajz. A középen lévő félgömb neve sumír nyelven: „AZ” (a magyarul nem tudók így mondják: ász), és értelme, jelentéstartalma megegyezik a hindu bölcselet „Brahman” gondolatával. Tehát: a Létnek, a Világegyetemnek ősokát, az egyedül való, de a fénnyel mindenekbe létet árasztó, önmagában teljes, de szóval és értelemmel nem érthető, önmagában valós, kiegészítésre nem szoruló hiperabszolút értelemben vett Istenvalóságot jelenti. „AZ” maga a Lét, tehát nem létezik, mert a létezés már funkció, melynek előfeltétele a „Lét”.


A sumír bölcselet szerint „AZ” a létezést a Lét fényárában működő Istenvalósággal rendelkező „kétszeri hármasság” teljességével hozza létre. Ez a kétszeri hármasság az ősök megnyilvánulása és az Istenerő már megszemélyesíthető, hogy az emberi képzelet legalább egy támpontot kapjon, az Egy az Isten, az Úr, a Teremtő Erőkomplexum elképzelésére. A sumír hiedelem szerint Isten (Íz-Ten), a maga egységének mérhetetlen voltában csak szimbólumokon, közvetítő jelképeken át gondolható el, és ezek a jelképek pozitív sajátosságok, melyek a megnyilvánuló Egy-nek számunkra is felfogható tevékenységét példázzák, és mint majd látni fogjuk a „kétszeri hármasságban” ez a bölcselet az Íz-Ten hatalmát három tevékenységben látja. Ezek: a Teremtés, a Lét fenntartása és az élet-teremtés (újjáteremtés, újjászületés). Ez a három tevékenység (aktivitás) oly háromság, mely lényegében „Egy”, de az „égi és a földi ügyekről” egy időben való gondviselés a „kétszeri hármasságot” teszi Eggyé. Így fejezi ki tökéletesen az oksági összefüggésnek területén mozgó gondolkodás számára a megközelíthetetlen lényegeket ezen jelképben rejlő misztikus szemlélettel.

A sumír hitvilágnak névvel ellátott „istenalakjai” azonban nem a sokistenhit panteonjának személyei, hanem az Univerzumban észrevehetően ható részerők és a nagy fényességből áradó és az embernél magasabb rendű, tiszta szellemi erők, lelki hatalmak.

Most az elkövetkező részletes magyarázattal emelkedjünk fel egy magasabb szellemiségből fakadó „átéléshez”, hogy egy nekünk eddig nem tanított úton emelkedjünk fel a „Nagy Egészhez” és szellemi erőinket összefogva közelítsük meg az „Egyisten” fogalmát.

Bemutatott jelképünkben – ismétlem – a sumír bölcselet szerint: Énlil-Énki-Amatuanki „hármasság” az „égi ügyek” intézője, a Teremtés létrehozója. A valóságos teremtő erők, melyek (akik) mindegyike – a földi ügyek rendjének az örökkévalóság ragyogásához és világosságához való besorolása céljából – tükörfényi helyzetét kapja a másik hármassághoz.

A minket most érdeklő misztérium: Én-Lil és Én-Ki egy síkon való szimbolizálása, a megosztott feladatban való lényegi egybetartozás, ahol: Én-Lil az „örökkévaló lélek forrása”, és Én-Ki „a Lelkiség szétosztója, a teremtményekbe való átvitel végrehajtója és gondozója”. A földi létünkről gondoskodó „átlényegülésünket” jelképezi a másik hármasságban – szintén egy síkon élő Fény-Atya és Fény-Fiú és ők „Egyek” a gnosztikusok által is Szentléleknek nevezett Fény-Anyával, az örökké életet adóval.

De a bemutatott „kétszeri hármasság” sumír jelképéből érzékeljük az „örök törvényt” is, mely szerint csak „AZ” akarata, tudata és hatalma által válnak a Teremtő Erők a Fény Egységévé. Hiszen mindegyikük csak a szimbólum geometriai középpontján áthaladva (vagyis „AZ” hatalmából és engedélyével, rendeletével) kapja meg tükörképi lényegét és feladatát, ahol s amelyben a Fény-Atya EGY a Fény-Fiúval és a Szentlélekkel… és itt van előttünk – sok ezer évvel a keresztény felfogás keletkezése előtt – az „Atya-Fiú-Szentlélek egysége”. Maradjunk most meg további vizsgálódásunkban ennek a bölcseletnek a vonalán és keressük meg az evangéliumi írásokban Jézus mondásait, kijelentéseit. Meglepetten kell látnunk, hogy Jézus mindig az „Atyáról” beszél. Jegyezzük csak ki néhányat belőlük. Íme:

„Miként elküldött engem amaz élő Atya és én az Atya által élek.” (Jn 6:57). „Bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem.” (Jn 8:18) – „… mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya…” (Jn 8:16) – „Én és az Atya egy vagyunk!” (Jn 10:30)

A feltételezésen már túlhaladtunk, amikor azt állítjuk, hogy Jézus szavaiban, feleleteiben és tanításaiban ez a – régi írásokból kivehető – bölcselet kap értéket és biztosan állíthatjuk: Nem azért jött, hogy a saul-páli állandó „bűntől való szabadulás” ideológiáját tanítsa, hanem – mint mondta – „hogy senki se maradjon sötétségben”. Vagyis, a Mindenség igaz Törvényét ismertető, a Lélek által megelevenített (Jn 6:63) és egymást szerető emberek társadalmát kialakítani, a jóságos Mennyei Atya gondviselésének hitében.

Tanítását „Igazságnak” nevezte és „az Igazságból valók hallgattak az ő szavára” (Jn 18:37) – mert hitték, hogy a „beszédek, melyeket Ő szól, az Lélek és Élet.” (Jn 6:63)

Miután pedig a sumír bölcselet az egyetlen, amelyben Jézus szavai „írásbeli” gyökeret lelnek, el kell fogadnunk a „kétszeri hármasság” jelképes, de értelmes és igaz bizonylatát arra vonatkozólag, amint Jézus mondta: „Én és az Atya EGY vagyunk!”
LacháziGábor
2014-02-25 16:53:24
A kommunizmus áldozatainak emléknapjára http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=72968
LacháziGábor
2014-02-25 16:52:03
miskolcilaci
2014-02-25 07:07:15
HunorMagor
2014-02-25 03:10:43
Drága Magyar Testvérem !

A felséges Jó Isten, ki Atya, Anya, és a Pártus Magyar Jézus áldjon meg téged. Áldott legyen házasságod, adassék meg néktek ami e szent kapcsolatból hiányzik, hogy teljes épség, egészség, csodálatos harmónia és az örök szeretet járja át a házasságodat. Amikor párodat meglátod a gyönyörűség és az öröm járjon át tégedet, s büszkeség járjon át, hogy a Jó Isten ilyen értékes és nagyszerű társsal áldott meg tégedet. Nagyboldog Isten Anyánk, kérve kérünk tégedet, hogy áld meg a Turul nemzetségbeli drága Magyar népedet. Legyen házassága öröm, szeretet és épség, soha ne hiányozzon az egészség, és a szépség, Jézus áldott nevében áldd meg drága nemzetem .

Áldás rátok legyen örök !
Horvathne Habony Eleonora Piroska
2014-02-24 22:49:43
Nem zavarok bele, mert felesleges; itt az Egyesult Allamokban Magyarkent egyet es mast megtanultam. A legfobb, hogy szabadon lehetek magyar, az unokaink Erzsike es Emese a magyar nyelvet tanulhatja, igaz magyar tortenelem megismeresere van lehetosege, es buszken tanulja amit az AKA elodasaibol es az AKTV-bol, meg a Nagypapajuktol, tolem kapnak. Ha lesz ennek kovetkezmenye, am legyen. Jojjon el az ido mihamarabb, amikor mar verge felfogjuk, hogy magyarok osszefogjunk, barhol szetszortan eljuk mindennapi eletunket a vilag minden pontjan. Elerhetjuk egymast az AKTV-n keresztul. Ebredjen mar fel Minden Igaz Jo Magyar Ember!
Wass Albert

Ébredj, magyar!

Nemzetemet dúlta már tatár,
harácsolta török,
uralkodott fölötte osztrák,
lopta oláh, rabolta cseh.
Minden szomszédja irigyelte mégis,
mert keserű sorsa
istenfélő nemzetté kovácsolta.
Becsület, tisztesség, emberszeretet
példaképe volt egy céda
Európa közepén!

Mivé lett most?
Koldussá vált felszabadult honában,
züllött idegen eszmék napszámosa!
Megtagadva dicső őseit,
idegen rongyokba öltözve
árulja magát minden utcasarkon
dollárért, frankért, márkáért,
amit idegen gazdái odalöknek neki!
Hát magyar földön már nem maradt
magyar, ki ráncba szedné
ezt az ősi portán tobzódó
sokszáz idegent?

Ébredj magyar!
Termőfölded másoknak terem!
Gonosz irányba sodor
ez a megveszekedett új történelem!
Országodon kufárok osztozódnak,
rabtartóid leszármazottjai,
s kik raboltak, öltek, véredet vették,
ma mástól rabolt palotákban élnek.
Szétterelnének száz apróka pártba,
hogy szavazatod feldarabolódjon,
s egy kisebbség, fölzárkózva keményen,
uralkodhasson a többség felett.

Gyermekeid lelkéből már kiöltek
tisztességet, Istent és Hazát.
Volt kínzólegények demokráciára
tanítják ma az unokát.
Szabadságról rikácsol a lopó,
a fosztogató igazságról fecseg,
s aki kifosztott, ma igazságról kesereg.
Hát magyar földön már nem maradt
magyar, ki ráncba szedné
ezt az ősi portán tobzódó
sokszáz idegent?
Topi
2014-02-24 19:29:01
A Vatikán készül; A FÖLDÖN KÍVÜLI-ÉRTELMES-ÉLET TEREMTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRA! IGAZOLÁSÁRA!!! http://www.youtube.com/watch?v=Izr7Hm38eQ4
A Társaság (első rész) http://www.youtube.com/watch?v=A5II4zkYbnk
Topi
2014-02-24 19:11:42
Cionizmus, Judaizmus, Kabbalizmus, Talmudizmus http://www.youtube.com/watch?v=z_qVzlAPGw8
Borsodi
2014-02-24 14:23:57
A Tisztesség és Emberség Szövetsége meghívja Önt
a 2014. február 26-án 17 órától a
"AIKÉ A FÖLD, AZÉ AZ ORSZÁG!
MI LESZ VELED MAGYARORSZÁG?"
címmel megrendezésre kerülő nyilvános fórumra.
Helyszín: VOKE Batsányi János Művelődési Központ - 8300 Tapolca, Vasút u. 3.

Előadók:
dr. Ángyán József professzor
a magyar föld elrablásáról

Horváth András volt NAV tisztviselő
az ezermilliárdos ÁFA-csalásról

Ács Sándorné agrármérnök
a magyar vidék, Magyarország és Kishantos esélyeiről

Dr. Léhmann György ügyvéd
a devizahitelekről
_________________

Olyan égető témák ezek, amelyek mindenkire kihatnak.
Ráadásul azon kevesek közé tartoznak, akik ellenzik Paks bővítését.

A választásokon indulnak TESZ néven.
Budapest 08 Horváth András
Fejér 05 Ács Sándorné
Pest 02 Labant Csaba
Somogy 04 Dr. Léhmann György

A teljes lista az oldalukon:
http://www.tesz.info

Ángyán József blogja:
http://angyanjozsef.blog.hu/
LacháziGábor
2014-02-24 10:41:34
LacháziGábor
2014-02-24 10:39:18
Erről szólt az egész puccs, HITEL HITEL HITEL! http://alfahir.hu/35_milliard_dollar_kulso_penzugyi_tamogatast_ker_ukrajna
LacháziGábor
2014-02-24 09:47:20
Múlthéten arról tudósított az egyik majdanon kint lévő magyar újságíró, hogy a téren egyre több tüntetőnek gyanús ez az egész tömegbelövetés, szerintük az ismeretlen fegyveresek nem csak őket, hanem a rendőröket is lőtték, így akarták összeugrasztani őket. Természetesen ezt a hírt azóta agyonhallgatják. Ha ép ésszel belegondolunk, Janukovicsnak volt legkevésbé érdeke a tömegbe lövetni, hiszen az egyértelműen a hatalma végét jelenti.
Borsodi
2014-02-24 09:43:22
Borsodi
2014-02-24 09:41:37
A tegnapi napon egy fontos kerek évforduló volt: 100 éve történt a debreceni bombamerénylet.
Idézet:
"1914. február 23-án, délelőtt 10 óra után néhány perccel hatalmas robbanás rázta meg a Hajdúdorogi Egyházmegye ideiglenes debreceni központjának épületét. Ahogyan az hamarosan bizonyossá vált, a
pusztítást egy postai küldeménynek álcázott pokolgép okozta, melynek feladói Miklósy István hajdúdorogi püspök életére törtek. A bombamerényletnek Miklósy püspök három közvetlen munkatársa, Jaczkovics Mihály helynök, Slepkovszky János titkár és Csatth Sándor ügyvéd esett áldozatul. A püspöki hivatal munkatársai közül többen súlyos sérüléseket szenvedtek.

A debreceni bombamerénylet magyar görögkatolikus közösségünk legnagyobb tragédiája. A gyilkos indulat, az értelmetlen pusztítás és az ellentétek szításának szándéka, mely a merénylet hátterében állt, ma is borzongással és szomorúsággal tölti el szívünket. Magyar nyelvünk a pusztító, gyilkos szerkezeteket "pokolgépnek" nevezi, ami minden további magyarázatnál szemléletesebben mutatja meg, valójában kitől érkezik a megosztás, a pusztítás, a gyilkolás szándéka mindazok szívébe, akik ilyen eszközöket készítenek vagy készíttetnek."


A merényletben elhunytak az I. világháború első áldozatai.

A módszerek ma is ugyanezek:
- elégedetlenség fokozása az életkörülmények elsorvasztásával (háttérből nemzetközi támadás egy-egy cél-országra, területekre)
- zavarkeltés
- gyilkosságok hamis zászló alatt ( legutóbbi példa: nemzetközi mesterlövészek lőtték mindkét félt Ukrajnában)
- népcsoportok v nemzetek egymásnak ugrasztása.

- kölcsön nyújtása a háborúba lépett mindkét fél számára
- a győztestől a kamatos kamat beszedése a vesztestől irdatlan nagyságú hadisarc

- majd kezdődik minden újra a lepusztított területeken

Eszközök a folyamat meggyorsítására: önmagában értéktelen eszközök (pénz, részvény, digitális jel), az összes média felvásárlása és korrupt politikusok , strómanok hatalomra-juttatása.

Ilyen körülmények között mi is az a demokrácia, amit a strómanok elé tesznek és azt rákényszerítik a népekre?
Borsodi
2014-02-24 09:14:52
A "hazai" fősodrású média most már nyíltan csatlakozott a globalo irányvonalhoz az ukrajnai események tálalásában.
A "liberális" média nem foglalkozik azzal, hogy az ott élő magyarok jogait megnyirbálják.
kurucPista
2014-02-24 09:12:56
ha választási nehézségetek adódna... - kis lazítás:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EFaEmXChhXs
miskolcilaci
2014-02-24 06:37:36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.