Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2014-06-12 12:13:53
http://boldognapot.hu/blog/a-magyarsag-hite-a-lelek-oldoszere/ amikor bekövetkezik a Magyar nép a Szeretet Istenétől kapott ŐSI, SZENT vallásának visszaállítása, akkor menekül meg magyarország az évezredek óta Magyarországot és a világ töbi országát hamis vallással is leigázó, EREDENDŐEN GONOSZ, VÉRENGZŐ FENEVADAKTÓL, AMIK az EUFRÁTESZ mellett értek földet sok-sok 10.000 évvel ezelőtt az ősi mezopotámiai agyagtáblákon megtalált ékírások szerint
Topi
2014-06-12 10:41:33
Böjte Csaba üzenete:
Budapesten, a Vörösmarty téren, az Ünnepi Könyvhét keretén belül, június 14- én szombat délután 16.oo órától a Helikon sátornál dedikálni fogom a "reményről" szóló, most megjelent könyvet!

Szerintem nagyon fontos gondolatokat sikerült megfogalmazni, hiszem, hogy sok embernek a kérdéseire választ sikerült találnom a szentírás fényénél, ezért nagy szeretettel várlak egy beszélgetésre! Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t.
http://www.magnificat.ro/portal/index.php/szent-ferenc-alap-mainmenu-144/roviden/10107-a-mindennapi-kenyernel-is-fontosabb-a-remeny
Peter123
2014-06-11 16:13:19
Íme csak egy a sok közül. Amit a világsajtó elhallgat.Ezt csak azért teszem fel nektek mert nem szoktam a számból feneket csinálni. A továbbiakban nem kívánok semmilyen formában ezen a fórumon szerepelni.
Peter123
2014-06-11 16:05:17
Topi
2014-06-11 09:31:19
Mi az orosz stratégiai cél? https://www.youtube.com/watch?v=K4f-6mOdlwY
Topi
2014-06-10 22:30:15
Tóth Imre: Eretnek pünkösdi gondolatokMi is tulajdonképpen Pünkösd? Az egyik lexikon szerint: „ A keresztények ünnepe. Az apostolok

pünkösdkor kezdték hirdetni Jézus feltámadását.” A Biblia az Apostolok cselekedetei c. könyvének

második fejezetében írja le ezt az eseményt, mégpedig az alábbiak szerint:

„A Szentlélek kitöltése, Nyelvadomány.

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy

hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek

vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének

mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.

Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, és istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég

alatt vannak. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy

mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala,

mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak? Mimódon halljuk

hát őket, ki-ki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Párthusok és médek és elámiták, és

kik lakoznak Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontosban és Ázsiában. Frigiában és

Pamfiliában, Egyiptomban és Líbiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római

jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok. Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi

nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait...”Az előzményeket talán mindenki ismeri: Jézus tizenkét apostolt (tanítványt) vett maga mellé, akiket

arra készített fel, hogy távozása után ők hirdessék tovább az Igét minden népnek: „Elmenvén azért,

tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent

Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé,

én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” (Máté 28. 19-20)Hogy Pünkösd után mi történt, arról szintén a Biblia „Apostolok cselekedetei” c. része tudósít

bennünket. Leír néhány csodás történetet Péter apostollal kapcsolatban, majd ütközteti „Simon

mágussal”, aztán színre lép Saul, a keresztényeket rendületlenül gyilkoló zsidó rabbi, aki végül

szintén egy csoda folytán megtér, s ettől kezdve kitartóan hirdeti a kereszténységet. Szorgalmasan

járja a Római birodalom zsidók lakta városait, eleinte csak a zsidóknak, majd egyre inkább a

nemzsidóknak hirdetve a keresztény tanokat, és bár Jézus új szövetségről és új parancsolatokról

beszélt, Pál sikeresen ötvözi ezeket a régi Mózesiekkel, és így alakul ki a zsidó-kereszténység.

Na de hová lettek közben az apostolok? Hogy lehet az, hogy a keresztények többségét ez a kérdés

nem izgatja? Hát nem elképesztő dolog az, hogy a Mester évekig tanítja apostolait, megbízza őket

azzal, hogy távozása után ők hirdessék tanait, ennek érdekében felruházza őket a Szent Lélekkel,

aztán egyszerre csak, mintha a föld nyelte volna el őket, eltűnnek. Megjelenik helyettük egy

tizenharmadik „apostol”, Saul (Pál) – aki soha nem látta, nem is hallotta Jézust – és ettől kezdve ő

lesz az igazi tanító!? De hát mi lett a többiekkel? Talán megölték őket? Vagy hűtlenek lettek

Jézushoz? Erről miért nem ír a Biblia??Valójában, ha kíváncsiak vagyunk rá, megtudhatjuk, hogy hová lettek, hiszen a keresztény papi

Breviárium megírja, hogy Péter a Pártus birodalomba, Jakab Egyiptomba, András és Fülöp

Szkítiába, Tamás és Bertalan a Kaukázusba, Örményországba, Észak-Mezopotámiába, (ezek

akkoriban többnyire szintén a Pártus birodalom területei) Máté Etiópiába ment, stb., szóval ők tették

a dolgukat úgy, ahogy a Mester azt meghagyta nekik. Nem haltak meg tehát, nem is felejtették el a

rájuk bízott feladatokat, sőt, meg is írták a saját Evangéliumaikat. Azt is el kell mondani, hogy az

apostolok tanításai nyomán sok nép megismerte az igazi kereszténységet, de a pártus területeken a

perzsák, Európában pedig a „zsidókeresztények” önmaguknak kizárólagosságot követelve,

fokozatosan elpusztították az apostoli irányzatokat. Írásaikat elégették, épületeiket lerombolták,

híveiket kiirtották, vagy áttérésre kényszerítették. I. Justinianus római császár (aki már

judeokeresztény volt,) 545-ben adta ki a Corpus Juris Civilis-t, amely többek között kimondja: „Az

egyház ellenségei a császárság ellenségei is, máglya által megsemmisítendők!” Erre a sorsra

jutottak aztán az igazi apostolok írásai is, károsnak nyilvánították őket, amit csak tudtak közülük,

mind elégették. (Ezt zsinati határozatok is igazolják!) Ami mára megmaradhatott belőlük, az már a

XX. századi régészeti ásatásokból került elő, vannak Jakab és Fülöp „evangéliumi töredékek”,

ismeretes János „apokrifonja”, Tamás és Mária Magdaléna Evangéliuma, de ezekről a nyilvánosság

alig tud valamit.Ha már itt tartunk, azt is meg kellene gondolnunk, hogyan is kell értenünk azt, hogy „Nemde nem

Galileusok-é ezek mindnyájan?” „Mi módon halljuk hát őket?” Vajon nem azért nem értették meg

őket a zsidók, mert a galileaiak más nyelvet beszéltek? Ma alig valaki tud róla, de Galilea és

Szamária egészen a Jézus születése előtti időkig nem zsidók, hanem szumir eredetű népek által

lakott területek voltak! („Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a

pogányok Galileája.” Máté 4.15.) Röviddel Jézus születése előtt foglalták el ezeket a területeket a

judeai zsidók. A legyőzötteket rákényszerítették saját hitük felvételére, talán a körülmetélkedésre is,

de ettől ők még nem váltak zsidóvá! Ismeretes az Újszövetségből az a történet, amikor Jézussal és

Péterrel megfizettetik a „kétdrachmás” prozelita adót, ami a nemzsidókra volt kiróva. Péter, Jézus

utasítása szerint kifogott egy halat, és a szájában talált kétdrachmással fizette ki a zsidó

adószedőket. De akad más példa is, mint pl. Jézus utolsó szavai, melyet a zsidó hallgatók nem

értettek meg, az „Éli, Éli”-t Illésnek vélték fordítani. Ugyanígy a tanítványok nemzsidó voltára utal

az a többször említett tény is, hogy féltek a zsidóktól. „Mikor azért estve vala, azon a napon, a

hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának ahol egybegyűltek vala a tanítványok a

zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!”

(János 20. 19.)Jézus tehát nem volt zsidó, és galileai tanítványai sem. Egy alkalommal így szólt hozzájuk:

„Olyanok lettetek, mint a zsidók”, hogy is lehettek volna tehát azok? Tanításait ma viszont csak a

zsidó szelleművé átváltoztatott kereszténység szűrőjén keresztül engedik hozzánk, az igazságot

nekünk, magunknak kell megpróbálnunk kihámozni belőle.Ami Saul-Pált illeti, nincs okunk kétségbe vonni megtérésének őszinteségét. Talán tényleg

megértette Jézus tanításait, és talán rájött arra, hogy a zsidókat is csak ennek a tanításnak az

elfogadása mentheti meg az örök kárhozattól. Valószínű, hogy népének, és a többi népnek ő tényleg

jót akart. Tudjuk, hogy a Bibliát mai formájában Kr. u. 400 körül állították össze, így már nem

lehetünk biztosak abban sem, hogy Pál a benne leírtakat tényleg úgy gondolta és hirdette több mint

300 évvel korábban, mint ahogy ezt ma olvashatjuk. (Jó példa erre a püspököknek járó adó

megfizetésére való felszólítás, akik az ő idejében még nem is léteztek!) Mindenesetre őt is

felhasználták az általunk ismert „kereszténység” összeállításához. Jó az, ha valaki ma is hiszi a Páli

Szeretethimnusz igazát, mert valóban az emberiség egyik legszebb tanítása, csak az a kérdés, hogy

a judeo-kereszténység, az önmagát „kereszténynek” tartó világ eszerint él-e? Nem úgy tűnik.

Mit is gondoljunk ezek után a Pünkösdről? Lehet-e, elfeledkezve az igazi apostolokról, továbbra is

a Páli judeokereszténység szellemében ünnepelni, vagy inkább keresnünk kell azt, ami az igazi

apostolok tanításaiból valahogy mégiscsak megmaradt? Szétszórt mozaik-kockákként ugyanis még

ma is nagyon sok fellelhető ezekből, (ld. Apokrif Evangéliumok,) és a csodaszámba menő újabb

leletek abban a hitünkben erősíthetnek meg bennünket, hogy előbb-utóbb minden napvilágra kerül.

Talán meg kellene próbálkoznunk az utóbbival, hiszen sokat tudunk már a mindig békés,

ellenségeinek is megbocsátó szumir néppel való rokonságunkról, „keresztény” ősvallásunkról,

tudjuk sokan, hogy a Krisztusi hit igazából őseink szent hite már sokezer év óta. Pünkösd egy újabb

lehetőség arra, hogy átgondoljuk ezeket.
Topi
2014-06-10 22:04:34
barodza
2014-06-10 18:18:56
Nálam jó az adás!
HunorMagor
2014-06-10 15:49:08
Benedek !

Vigasztaljon téged is, és minden igaz jó Magyart az a tudat, hogy a Magyar nép még ebben a lerontott állapotban is olyan minőségben van, hogy messze felette áll a zsidóságnak.
HunorMagor
2014-06-10 11:29:54
Benedek !
Szerintem te bele sem néztél ebbe az előadásba, mert ez nem film hanem a háttérhatalmat leleplező irat, csak videón. Ez nem az a nagy sikerű mozi film, hanem egészen más.
Topi
2014-06-09 21:40:20
HunorMagor
2014-06-09 15:40:20
Ezt a kis filmet feltétlenül nézzétek meg .
A MEGIDDÓI CSATA 1.rész http://www.youtube.com/watch?v=T5qRMbo84WY
Topi
2014-06-09 13:22:42
Ki kell venni Európát a föderatív EU alól! http://prohungarianemzetiportal.ning.com/forum/attachment/download?id=6573332%3AUploadedFile%3A51232
Az EU hatalomgyakorló rendszerének várható tevékenysége: https://www.youtube.com/watch?v=tMFxP-DZOww#t=13
Martin Killeen
2014-06-09 09:05:03
Nem tudom biztosan, ki celebralta a miset, en a szentbeszedet mondo Atyat szeretnem megemliteni, aki egy kis karpotlas volt nekem, hogy nem lehettem ot szemelyesen Csiksomlyon! Mindenkinek ajanlanam meghallgatni a szavait, esetleg meg azoknak is, akik nem hisznek, mert meg az is elofordulhat, hogy utana mar hinni fognak a Joistenben, mert csodalatos volt! Szebb jovot! Udv. Barbara
barodza
2014-06-07 14:06:57
barodza
2014-06-07 13:00:10
Martin Killeen
2014-06-07 07:39:36
Konnyezve hallgattam a tudositast Nagy Laci Csiksomlyo-i utjarol. 2007-ben es 2008-ban meg el tudtam menni Kaliforniabol, de azota mar sajnos nem, mert a ferjemet nem lehet egyedul hagyni. Csodalatosnal is csodalatosabb elmeny volt latni a rengeteg embert, beleertve a sokgyermekes csaladokat, az ''atszellemult" arcukat (nem tudom, hogy ez-e a megfelelo jelzo, ami kifejezi, hogy latszott az arcukon is a hituk) hallgatni az enekuket, a sok szekely ferfit fekete feherben, (a lanyok viseletere mar nem emlekszem). Bojte Csabaval is talalkoztam, pont akkor, amikor arra gondoltam, milyen nagyszeru is lenne latni OT! Bementunk a Deva-i gyermekotthonba is vele es meg az edesanyjaval is beszelgethettam! A csalad is, akiknel laktam nagy elmenyt jelentett szamomra. Lefele jovet a Kegytemplomnal nagy csoport gardistaval talalkoztam, stb., stb., stb. es stb., bar meg holnapig tudnam sorolni az elmenyeimet! Szebb jovot!
Topi
2014-06-06 22:21:14
Topi
2014-06-06 21:40:27
(remény)LEPÉNY-HAL-MEG-UTOLJÁRA?!! https://www.youtube.com/watch?v=CLNUPdHIiw4
Bartelli
2014-06-06 15:13:40
Orbán szóltak = Orbánnak szóltak,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.