Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Zoltán
2013-06-16 08:56:23
Igen kedves Kati, én is ugyanezt tapasztaltam...


A regisztráció bevezetése után új (addig sosem hallott) személyek tűntek fel,
immáron megnevezhető néven...
És osztják az észt azóta is, a hét százhatvannyolc órájában...

De ne csodálkozzunk rajta, hisz ezért fizetik őket.

A munkabérért meg kell dolgozni. A betű/nap limitet teljesíteni kell; vagy
akár -- a sztahanovista elvekhez hűen -- túl is kell (khmm... illik) teljesíteni.

Természetesen senki nem köteles sem elolvasni, sem reagálni a nevükkel fémjelzett
firkálmányokra..."A törvény szövedéke mindig felfeslik valahol..."
Lehel
2013-06-16 08:07:00
Kedves Ferkó !
Én el tudom képzelni, hogy Tibor barátunk bizony olvasta Bartha Miklós Kazárföldön c. könyvét és így van módja összehasonlítani Egán Ede és Ángyán Prof. ténykedését is. Kuthy Lajos már Bartha M. előtt 50 évvel leírta mi fog történni és eddig nem tévedett
HunorMagor
2013-06-16 07:15:20
Csendőrségi Jelentés a cigányokról !
MINDEN IGAZ MAGYARNAK és TESTVÉREMNEK!!!

1930 körül kiadott, csendőröknek szánt oktatókönyvecskéből olvasható a cigányokról szóló fejezet!!! - A cigányság igazi és hamisíthatatlan személyisége, valódi jelleme.....

A cigányok

A cigányokat ma már a világ összes államában megtaláljuk. Egyformaságukat, egymáshoz való hasonlatosságukat csodálatosan megőrizték, és az őket környező más nemzetiségekbe beolvadni nem voltak képesek. Mindenütt hasonló foglalkozást űznek: jóslás, kártyavetés, kovács, üstfoltozás, lókereskedés, zenélés és lopás a szakmájuk.

Ami a jellemüket illeti, lusták, bosszúállók, kegyetlenek; arcátlanul hazudnak, mert szégyenérzetük hiányzik és gyávák. Ezek a tulajdonságaik belügyi szempontból annyiban fontosak, hogy merész bűntettekre nem képesek, áldozatukat vagy alvás közben vagy orvul támadják meg, vagy e célra mérget használnak. A veszéllyel járó bűneseteket inkább mellőzik.

Feltűnő határtalan lustaságuk, tunyaságuk; szeretik a szabad életet, vándoréletet, nem szeretnek más felett uralkodni, de engedelmeskedni sem. Legnagyobb szerencséjüknek tartják, ha lustálkodhatnak. Ma a vándorlásuk már igen megkötött, s ezen állandó lakhelyhez való kötöttség folytán a cigányok bűnözése javulást is mutat.
Határtalan lustaság, állati étvágy és érzéki szerelem következménye, hogy jogtalan vagyon szerzésére törekszenek, mások terhén akarnak élősködni, s dolgozni nem akarnak. A cigányok kiváló, szinte ösztönszerűen tájékozódó érzékkel bírnak, elsőrangú kémek. Kikémlelik a bűneset elkövetéséhez szükséges adatokat, de az elkövetés alatt is inkább őrt állanak, a végrehajtást inkább másra bízzák, mert ehhez gyávák és lusták.
Hogyan lop a cigány?

Különösen feltűnő a nagy ügyesség és nyugodtság, mellyel a cselekményt elkövetik, mellyel a tett színhelyére behatolnak s onnan menekülnek. Mindig több őrtálló segítségével követik el a tettet, hogy annál nyugodtabbak s biztosabbak lehessenek a végrehajtás alatt. Ezen őrszemek igen jó látással és hallással bírnak, hisz már gyermekkorban erre gyakorolják őket. Egyedül ritkán lop a cigány, nem szereti a magányt, így sokszor az egész karavánnal indulnak lopni. Az asszonyok rendszerint őrt állnak, a gyermekek a kisebb réseken bebújnak, s onnan a lopott tárgyakat kiadják stb.

A cselekmény színhelyén észlelhető feltűnő nyugodt végrehajtás majdnem biztosan cigány működésre vall.

Jellegzetes az az óvatosság is, mellyel visszavonulásukat biztosítják. Sokszor az ajtókat bezárják, sőt, belülről lekötik dróttal, vagy valamilyen tárgyat állítanak az ajtó elé, vagy megtámasztják azt, hogy a szomszéd szobában alvó vagy lakó egyének a lopás végrehajtása alatt rájuk ne támadhassanak.

Az ajtónak ily módon való biztosítása igen gyakran fordul elő s jellemző „cigány elővigyázatosság”, önbiztosítási eszköz. A cigány annyira óvatos, hogy még a bezárt ajtót is betámasztja, ha pedig az ajtó befelé nyílik, úgy a kilincset a keresztfához köti, s pedig dróttal, nehogy azt elvághassák. Ily eljárás cigánymunklára vall. Pl. fadorongot tesz az ajtón keresztbe, s a dorongot a kilinccsel összeköti.
Gyávasága folytán csak oly cselekményekre vetemedik, melynek végrehajtásához szembeszállás, nagyobb nehézség nem szükséges. Szemből nem igen támad a cigány áldozatára, dulakodásba nem igen bocsátkozik, orvul, lesből támad még akkor is, ha többen vannak a cigányok. Oly házba nem törnek be, hol egy-két férfi van, inkább a lakatlan helyiségeket, irodákat szemelik ki. (Bősárkányi és jánosházi eset.) Bármennyire felkészül is a cigány támadóeszközökkel, ha azokat használni kellene, inkább menekül. Ily helyzetben már inkább tesz lövést az őt üldözőjére, de azt is csak sötétben vagy védett helyről.

A cigány rendkívül fél a szélvihartól, oly esetben elkövetett bűnesetek tettesei nem cigányok, a szél a cigány örök ellensége.
Emberélet elleni bűncselekmény esetében, ha erre egyáltalán vetemednek, az elkövetési mód is jellegzetes lehet a cigányok működésére. A végrehajtás kegyetlensége cigánytettre vall. Pl. Egy csendőrt támadtak meg éjjel, ki egyedül az erdőszélén pihent; számtalan késszúrással ölték meg, sőt, több szúrást még a halál beállta után is tettek, ami a boncolás során nyert megállapítást. Ebben egyrészt gyávaságuk nyilvánult meg, tudniillik, hogy teljesen biztosak legyenek, hogy a halál beállott, de ezen lejárás feltétlen vérszomjukat is igazolja.
Bűncselekményeik egyik fő rugója: a nyers élvezeti vágy, a kielégíthetetlen bírvágy s falánkság. Ha valamit látnak, ami vágyaikat felébreszti, úgy arról lemondani nemigen tudnak, hanem annak eltulajdonítására törekszenek. Sokszor tisztán a meglátás ingerli a cigányt a lopásra, így velük szemben áll az igazság: „az alkalom szüli a tolvajt.” Ezen okból sok helyen cigányt nem engednek belépni a szobába, előtte nem mutatnak tárgyakat, mert a cigány mindent lát, mint a róka, s azt megkívánja, s a cigány maga is bevallja: „Nem tudunk mi másképp, fektess a cigány sírjára egy aranyat, s meglásd, kinő annak keze, és elviszi“.
Lólopásoknál elég ravaszul járnak el. Vásárok előtt lopják a lovakat —mindenki a közeli vásáron keresi s ott reméli feltalálni a lovát — addig azokat messze, a 2. vármegyébe vitték el.

Ami a cigányok által elkövetett gyermeklopást illeti, az csak rémmese. Van a cigánynak elég gyermeke s elég baja saját gyermekeivel, nincs szükségük más gyermekekre, hogy még azokat is táplálják. Ezzel inkább ijesztik a gyermekeket, s ez a mese rég elmúlt időkről maradt fönn a cigányokról. A vörös haj (bola kammerskó = a nap haja) szerencsét jelent a cigányoknál; így ily hajú gyermek, a szerencse gyermeke, feltalálása cigány körökben gyanús, de nem tudunk ily gyermeklopási esetről sem.

Gyakori a cigányok vásári tolvajlása is. A férfi cigány inkább a lóvásáron keres prédát. A lólopást a cigány vásár után hajtja végre, mégpedig úgy, hogy a lóvásárról hazatérőket bizonyos helyekről megfigyeli, és különféle módszer szerint a vezetékló kötőfékszárát elvágja, mire a ló elmarad a szekértől. A cigányfiú ezután felkap a lóra s azzal a karavánhoz vágtat, mely nyomban hozzáfog az átalakításához. Befogják valamely szekérbe, rossz hámot tesznek rá stb. s azután az egész karaván elhajtat a hetedik határba.
A csendőr vegye alapos vizsgálat alá a lójárlatokat, s azonnal felfedezi, hogy a lopott lónak nincs járlata, vagy az előmutatottal nem egyezik; mindenesetre a sikert még jobban elősegíti az is, ha a nyomozó csendőr némi lóismerettel is bír. A cigányoknak ugyanis minden lovukról van járlatuk, sőt az elhullott gebék járlatai is köztük vannak, s így könnyű az ellopott lóról is járlatot előmutatni; tehát a lóismerő nyomozó ha megtekinti a járlatot és a lovat, legyen az bármennyire is átalakítva, azonnal észreveszi az eltéréseket.

A cigánynő, mint vásári tolvaj többedmagával lép a sátorhoz, s míg az egyik a sátor egyik végén a kereskedővel alkudozik, azalatt társnője a sátor másik végén elemeli az árut.

Hogy mi mindent összelopkodnak a cigányok, arra nézve jellemző, hogy egy cigányasszony vásáron megmotoztatván, szoknyája belső zsebében három kendő, kebelében több harisnya, szoknyája alatt egy rúd szalámi, ingujjában egy lopott csirke, a szoknyája szegélyében, valószínű már régebbi lopásokból eredő, három darab százkoronás találtatott.
Végtelen sok útja-módja van a vásári tolvajlásnak, s általában a körülmények szabják meg, hogy a tolvaj mily módon ér könnyebben célt. Legkönnyebb a lopás ott, ahol sokan tolonganak. Ilyenkor a vásári cikk nézegetése után sokszor fizetetlenül kerül a látszólagos vevő zsebébe.

A cigányok jó tulajdonságai

Jó tulajdonsága a cigánynak nincs, ha olykor ennek ellenkezőjét véljük is észlelni, úgy az csak színlelt. A cigány háládatlan, bármely előnyben részesült is. Pl. Beteges öreg cigányasszony hideg szélvész idején egy parasztnál 3-4 napig hajlékot kapott, eltávozásakor soha el nem múló háláról beszélt, és ígérte hogy házát cigányok többé nem zaklatják, arra Isten áldását kéri stb. Rá 7 napra kifosztották az egész parasztlakást, s megállapítást nyert, hogy jelzett cigánynő csak kiszemlélte a helyi viszonyokat, hamis kulcshoz nyomatot készített stb. Az ellopott tárgyak meg is kerültek utólag a cigánytanyán elásva.
A cigány nem vallásos, ha azt mutatja, úgy csak félelemből teszi, mert Istenben egy felső hatalmat lát, egy szellemet, kitől fél, retteg, s ez a szellemfélelem képezi az igazi cigány egész vallásosságát. Nem is csinál nagy különbséget Isten és Ördög között (Devel = Isten, beng = ördög). Számára mindkettő földöntúli hatalom, melyek jót és rosszat egyformán tehetnek vele.
Tolvajszerszám, méreg

Ritka, hogy a cigány jó betörőeszközzel rendelkezik. Bár ügyes kovács és lakatos születésénél fogva, mégsem készít különös eszközöket (még álkulcsot sem), mert:
1. ahhoz is lusta,
2. fél azt magával hordani.
Mindenkor találunk a cigánynál horgot és ehhez spárgát, drótot stb. 2-3 horgot a hátulsó részen ólomgolyóval illeszt össze. Ezen horog nagysága és szerkezete különféle célokra szolgál, csak éppen nem halászatra, amit a cigány nemigen gyakorol.

Cigánynevek

Különösen sok nehézséget okoznak a hatóságoknak a cigányok nevei, melyeket egyébként is kb. csak 100 év óta viselnek; mikor is hivatalból erre kötelezve lettek. Ez természetesen a cigányoknak egyáltalán nem kellemes, mert jól tudják, hogy a katonai sorozás, birói üldözés, előéletüknek nyilvántartása, személyazonosságuk megállapítása csak úgy lehetséges, ha egy állandó jellegű nevük van. Hogy ezen névjelöléssel járó hátrányokat valahogy kijátsszák, a cigányok előneveinek száma igen kevés. Majdnem minden cigány Horváth, Karika, Sárközi, Kolompár, Balogh előnevet visel, s így vajmi nehéz pusztán ennek alapján a személyazonosság megállapítása. Németek Weiss, Kreütz, Röck, Kiefer, Handstein, Merck, Muffel név alatt ismeretesek.

A személyazonossági eljárás csalhatatlan eszközeitől, úgy az ujjnyom-rendszertől irtóznak, mert tudják, hogy ezen eljárás során örök időre kilétük nyilván lesz tartva.
A cigány testi tulajdonságai

A cigány testi képessége egészen másképp ítélendő meg, mint más emberé.
Ha cigányt gyanúsítunk, sose mondjuk azt, ember erre nem volt képes: a cigány mindenre képes. Így főleg bizonyos távolságok megtétele tekintetében a cigány rendkívül sokra képes. Jó út, rossz út, fiatal vagy aggkor, könnyűszerrel vagy teherrel való gyalogolás a cigánynál számításba nem jön; képes utakat elképzelhetetlen rövid idő alatt megtenni. Csak egy akadályt ismer: ez a szél, ezzel szemben tehetetlen. A közönséges tolvaj szereti a viharos, szeles időt, éjjelt lopásra felhasználni, a cigány ezt sohasem teszi.
Ha az ő legnagyobb ellensége, a szél fújni kezd, úgy a cigány megbúvik, mint az üldözött vad, s ha mégis szélben kell mennie, úgy erre kétszer annyi idő kell neki, mint más embernek.

A cigány a testi fájdalom iránt igen érzékeny (fél a vérzéstől, mindent beismer), ellenben a legborzasztóbb sebekkel képes menekülni, futni. Sebei igen gyorsan gyógyulnak, „szinte látni lehet a seb gyógyulását”. Ezen két körülmény ugyancsak fontos a nyomozó szolgálatban, ha azt bíráljuk, hogy egy megsérült cigány képes volt-e még ezt, vagy amazt elkövetni, vagy ha az állapítandó meg, hogy egy bizonyos seb mikor keletkezett. (Egy elgázolt cigány, kinek gyógytartalmát orvos legalább 3 hétre vélte, már a 3. nap ablakon át szökött meg a kórházból, magával vitte a lepedőt, ágyi ruhát stb.)

A belső betegségeket is jól bírja a cigány, gyógykezelés és ápolás nélkül.
Sok a vénember, cigánynő, kik bámulatos életerővel bírnak, frissek, mozgékonyak.
Zoltán
2013-06-16 04:32:30
Elnézést kérek előre is, amiért nem olvastam el a sok hozzászólást;
sajnos ritkán olvasom a fórumot, és akkor is csak kevés ember véleményét...
Anonymousok ugyan már nincsenek, de helyettük vannak nevesített anonymousok;
az ő feladatuk ugyanaz: provokáció, ködösítés, kötözködés, figyelemelterelés,
valamit az olvasókapacitás kiszippantása, és az olvasási kedv csökkentése.

Én Kis Tibor Magyarokhoz intézett azon kérdésére kívánnék reagálni, miszerint:
mit kellene tennünk a földrablás megszavazása esetén...


Nos, a választ nem tudom megadni.
Viszont egy néhány kérdés rögtön fölmerült a fejemben ezzel kapcsolatban,
amelyek megválaszolása esetleg közelebb vihet a megoldáshoz...

Például: Mit tegyenek azon vonat utasai, amelyik egy szakadék felé robog,
és az utasai kétharmadának bizalmát élvező "kalauz" feladata az, hogy a
szakadékbazuhanásig fenntartsa a rendet?

És mivan, ha ez a "kalauz" nemis bírja az utazóközönség kétharmadának
bizalmát, hanem csak alig több, mint a feléét?
Sőt, ha ez az aligtöbb mint fél is csak azoknak a fele, akik egyáltalán
hajlandóak voltak részt venni a lehetséges kalauzok show-műsorában...

Azt se felejtsük el, hogy ez a kalauz már korábban nyugtázta azt a lisszaboni
szerződést, amely a vonat pályáját kijelölte a szakadék irányába.

Valamint azt is elfogadta a kalauz, hogy a vonat törvényei érvénytelenek,
ha azok a "mozdonyvezető" törvényeivel ellentétesek.
És ha a kalauz nem bír az utasokkal, akkor jön a mozdonyvezető, aki nem
szarozik; és kérdés nélkül kihajítja az ablakon a rendetlenkedőket...Ha az egyik utas föláll, és elindul a kalauz felé?
Kilövi a szemét, gumilövedékkel.
A gumilövedék mégiscsak barátságos lövedék, hisz gumiból van.

Ha még azután is jön?
Sebaj, van ólom lövedék is.
Hát így járt.
Nem látta senki; vagy ha mégis, akkor kaphat ő is belőle.
Szóval nem tanácsos kalauzra támadni fegyvertelen utasoknak, akik 7 cm-nél
hosszabb bicskával kapásból röpülnek az ablakon...

Mit tegyünk egy földtörvény esetén?

Mi van, ha nem egy ember indul el a kalauz felé, hanem legalább kettő?
Vagy neadjisten három, négy, öt?
Az utasok elég sokan vannak.......És még valami...
Illegitim hatalom illegitim törvényei csak addig kenyszeríthetőek ki,
amíg "a vonat meg nem áll"...
A földtörvény csupán perctörvény. A Földet elvinni nem tudják.
Egy papír, amire rá van írva, hogy ez a parcella Jákobé, annyit ér, mint
az, aki ráírta.
Egy kaléap szart. Se...
Nos...
Mindezzel nem azt akartam mondani, hogy történjen, aminek történnie kell;
és szavazzák meg úgy, ahogy van, oszt ámen.
Szó sincs róla.
Aki ezt a törvény megszavazza, semmi kétség: hazaáruló.
Legyen az ötvenhatos hős, vagy egykori kisztitkár.

http://www.youtube.com/watch?v=a5H762t1DPU

Az a legkevesebb, hogy erről név szerint kell szavaznia minden egyes
"képviselőnek"; és -- ha már erre a kevésre lehetőség van, -- minden
egyes hazaáruló neve az utókor számára írásban rögzíttessék!
Ahogyan trianon szereplői dokumentáltattak, úgy a második trianonéival
hasonlóképp történjék.

A fent hivatkozott felvétel szereplőinek viselkedése mindent elárul az
ő jellemükről, és lelkiismeretükről (illetve annak nem létezéséről).
Hasonló "interjúk" készítésére buzdítom azokat, akiknek módjában áll
ilyenek készítésére.
És ezek kerüljenek nyilvánosságra, hogy önmagukkal is szembesülhessenek
ezek a senkiháziak...
Ne tudjanak a tükörbe nézni se; de ne tudjanak a tisztességes vaálasztóik
szemébe se nézni ezentúl.

Csak egymás között, szűk "családi" körben köpjék magukat szembe, a
lelkiismeretük tükrében...


Szép álmokat, hazaárulók.....
Horvathne Habony Eleonora Piroska
2013-06-15 23:18:36
Kati, (2013-06-15 20:56:58). Egyetertek!
Egy kis tajekoztatas es utmutatas midannyiunk szamara, de kulonoskeppen azoknak, akiknek az Internet Etikett fogalom teljesen ismeretlen.
A Netikett szó az angol "netiquette" (network etiquette) magyarosított formája, és a hálózati kommunikáció általános illemszabályait foglalja össze. Konkrét útmutatásai a következo területekre terjednek ki: e-mail, Usenet, levelezési listák, internetes vitafórumok, IRC stb.
Példák a Netikett irányelveire:
Ne írj csupa nagybetuvel, mert az kiabálásnak számít, használj kis- és nagybetuket is!
Egy sor ne legyen 70 karakternél szélesebb!
­Légy tömör anélkül, hogy túlságosan lényegretöro lennél!
Amikor egy levélre válaszolsz, csak annyit idézz az eredeti anyagból, hogy értheto legyen a válaszod és ne többet!
­Ne keveredj flame war-ba! * Ne írj heves leveleket és ne válaszolj ilyenekre!
Ne sértsd más vallási és hazájához fuzodo érzelmeit!
Ne írj csúnyán a chatre vagy a fórumba nem illo dolgokat!
*Flame war: Lángoló (Internet) lángoló, más néven a kisujjában ellenséges és kölcsönhatása az Internet felhasználók számára sértő, sokszor a szentségtörés. Gyakran elofordul a valós életbeli problémák tárgyalása, a fűtött politika, vallás, filozófia,...eseten, de a látszólag jelentéktelen különbségek megvitatasaban is.
Imi
2013-06-15 22:04:55
Ez a ferkó egy provokátor, azért jött ide, hogy mindenkit lehuzzon. Egy mondat után megállapitja, hogy nem vagyok magyar. Te szerencsétlen, te tudod mi vagy? Egy korcs. Egy hibrid. Egy újmagyar.
Imi
2013-06-15 21:12:44
Akárhogy csüri csavarja ez a ferkó mégis scak az iszlámnak szolgál, mert azt mondja, a zsidók ellensége a barátja. Csk az nem tuggya, h az iszlám a zsidóság bujtatója volt évszázadokig, Ahogy az ifju törökökről szóló cikk is irja. Szóval óvakodjatok tőle, zavaros alak.

Üdv: Imi
Kati
2013-06-15 20:56:58
Látom, a regiszteráció bevezetése után ujra megjelentek az Anonymok és ismét gyalázkodnak. A netműveltség bizony hiányos, a logika hiteltelen. Aki Isten nevével átkokat szór, az jobb, ha nem osztja itt az észt.
HunorMagor
2013-06-15 18:06:05
HunorMagor
2013-06-15 18:00:45
Ferkó ! Hadd kívánjam neked, a Jó Isten Áldjon meg téged, és kedves családod ! Örményországban ugyan az a probléma, mint nálunk idegenek vannak mindenhol a vezetői pozícióban, nem ő róluk beszéltem hanem a népről ! Ezeket a képeket nem a becsületes örmény emberekről készítették, hanem a rajtuk aljas módon uralkodókról, basáskodókról, mint náluk úgy nálunk ! Szerintem a fiad nagyon bölcsen cselekszik, de egy nap színt kell neki is vallania. És ne a te gyermekeid hagyják el Magyarországot, hanem az idegen szívű Magyart gyűlölő, és Magyart gyilkoló nemzetségek. A harcot nem fogjuk kikerülni, de nem mindegy, hogy fejetlenül vagy nagyon bölcsen tesszük . Meg kell tanulnunk köpönyeg forgatónak lenni, de olyan értelemben, hogy a Magyarságunk mellett tisztán megmaradni, mint ahogy elleneink is teszik . Szemedben azt mutatják, hogy te vagy a legjobb barát, hátadmögött meg a hamis álarc lehull. Legyél teljes szívedből igaz jó magyar ember, de ha a gonoszokkal állsz szemben eljátszhatod a sérült madarat !
HunorMagor
2013-06-15 12:58:24
Kis Tibor ! Ugyan azt, amit az ős apáink is tettek hasonló helyzetben, én a kormány helyében elállnék a magyar föld eladásától . Mert ha megteszik, akkor az ítélet csak a halál ősi szokás szerint !
HunorMagor
2013-06-15 12:49:44
Ferkó ! Amit mondasz nagyon jó dolgok, de az ősi vallást a Magyarok áldott Istenét, akit apáink anyáink elhagytak és ekkor kezdődött a romlásunk is,. Szóval az ősi vallást, a Boldogasszony tiszteletét, a Pártus Magyar Jézus Szeretet tanítását ötvöznünk kell az önellátással, egységben minden pártoskodás nélkül, egy testben és egy lélekben egy Szellemben. Ez a szeretet vallás nem engedi azt, hogy egyik a másikon uralkodjon, hanem mindenkinek ki kell venni a munkából a részét amely a Magyar nép jó előre haladására van, és ahogy mondtad rengeteg gyermeket kell nemzeni olyan hölgyekkel, akiknek a család az ősi karrier a központ és nem a mai hamis karrierek, mert a hölgyeknek első helyen kell lenni a feleség és az anya szerepének. Ennél nincs fontosabb ez a Jó Isten előtt is kedves, és áldott dolog és a férfi ember pedig a család fenntartására elhívott, ami megint nagyon fontos szerep. És Ferkó, nem az államtól kell várni azt, hogy át adja az ősi hitet, ezt a családfőnek kell tovább adni elsősorban, mert a családban te vagy a Pap és a Király a feleséged pedig a Királynő és a Papnő teneked a kötelességed az ősök hitét tovább adnod, ha ez máshogy nem áll a rendelkezésedre és a feleségednek. És a gyermekeket akikkel a Jó Isten, Nagyboldogasszonyunk meg ajándékozott megtanítani őket a munka szeretetére, és a becsületre a tisztességre.
Kis Tibor
2013-06-15 12:01:30
A Bosnyák életművet ismerem, különben is szeretek olvasni. Én is tudnék ajánlani.
A Bosnyákra való hívatkozás arra is jó, hogy az ember világos különbséget tudjon tenni fanatízmus és józan paraszti világlátás között.
A kirekesztés nem érdem, hanem kishitűség vagy ami rosszab ostobaság.
Az sem érdem, ha valaki a Jobbikra szavazott már kezdetektől. A Szeszák honlapon a 2010 előtti furcsaságokról világos látleletet ad.( sajnos az ez utániról is)
Nem a 2,7 millió szavazó változott, hanem a fidesz álarca hullik le egyre világosabban. Ezért az embereket hibáztatni inkább ostobaság, mint kishitűség.
Jun. 21-én , ha mégis megszavazzák a rablást, az a végjáték végét jelenti, ami az önálló államiságunkat jelenti, és már csak a magyarírtás precíz végigvitele ami hátra van.

A Kubinyi Tamást nem kell megvédenünk, elég az ismert életútja, a munkássága. A kritika mellé , ha nincs mellé téve hasonlóan súlyos életút, akkor az hiteltelen súlytalan.
Kis Tibor
2013-06-15 11:40:57
A címlapot nem én irom. En egy s-sel irom a nevem. Szerintem véletlen elütés miatt irtak 2s-t.
Nacionálé:
- apai ág: felvidéki magyarok. gazdálkodók, csendőr, huszár tiszt. Nagyapám a befagyott Duna jegén szökött át csonkaországba
-anyai ág: parasztok, földművelők, van benne sváb vér, a török hodoltság utáni betelepítéstől.
- iskola : alapvégzettség :közgazda (MKKE Bp),van még két másik diplomám.
- munka : voltam CFO us-multinál, és vállalkozások ügyvezetője.
- soha nem voltam párt tagja, nem is leszek.
még valami?
Kis Tibor
2013-06-15 11:26:36
Magyarok,

Halkan, de határozottan kérdem újra, mit tegyünk, mit kell tennie a magyar erőknek, ha a parlamentitöbbség mégis megszavazza a földrablást?
Ez a fő kérdés szerintem.
HunorMagor
2013-06-15 10:52:03
Hölgyeim, és Uraim ! Olvasva az írásaikat azt vettem ki belőlük, hogy miben különbözik a meglátásunk és kinek a könyvét érdemes olvasni, kiét nem. Én azt tartom fontosnak, hogy akik igyekeznek a Magyar nép javára dolgozni, egyik többet másik kevesebbet a tehetségéhez képest, meg kell becsülnünk . Olyan ember nincs, akivel teljesen egyet tudnánk érteni, de ami közös az, hogy ide születtünk a Kárpát Hazába és tudtommal Magyarok vagyunk. Kubinyi Tamás Szaniszló Ferenc Dr Papp Gábor és Pap Gábor történész Szántai Lajos Bobula Ida Badinyi Jós Ferenc Professzor stb mind azon dolgoznak, dolgoztak, hogy a Magyarság ügyét előre vigyék és számunkra az a fontos, és összekapcsoló erő hogy ebben egyek legyünk velük. Mindegyikük nagyon fontos ember ! Azt tudni kell, hogy a Magyarok ősi vallása ugyan az melyet Jézus a Pártus Magyar Herceg, és most Király hirdetett itt e földön. Ez a Szkita Kereszténység, amihez nagyon fontos hogy mindenki, aki Magyarnak vallja magát visszatérjen erre az útra, ez az őseink útja őnekik a javukra volt, akkor nekünk is.
Ferkó ! Abban egyet értek veled, hogy sem a Judai kereszténység sem ajudaizmus sem a cionizmus nem volt jó a számunkra, és ezért nekünk az eredethez kell vissza nyulnunk a Szkita igaz Jézusi Kereszténységhez, ebben van a mi jövőnk . Azt neked is meg kell értened, hogy a judai kereszténység az iszlámmal szövetséget kötve 150 éven keresztül szisztematikusan csak a Magyar falvakat írtotta, ezért nem kérek sem az iszlámból sem a judaizmusból sem a judai keresztényégből . Nekünk az Ősi Szkita Kereszténység, az Igaz Jézusi tanok oldják meg a problémánkat Az ATYA ISTEN-ANYA ISTEN-ÉS FIU ISTEN szent háromsága !
Horvathne Habony Eleonora Piroska
2013-06-15 00:39:06
Kedves Ferenc, arra a kivansagodhoz szolnek hozza, hogy "...Nagy kár, hogy az egész ország nem hallhatja a hozzászólásotokat !" Itt az ok es a megoldas:
ÁKTV „ÁLLAMI KÖZSZOLGÁLAT”-PÓTLÓ TV
Kérjük kedves Nézőinket, televíziónk működőképességének megőrzése érdekében fizessék be a júniusi díjat. Az ÁKTV működésének 46 százalékát áprilisban az Álmos könyvsorozat fedezte. Kérjük, ajándékozza szeretteinek és segítse ezzel fennmaradásunkat. Májusban néhány adományozó fedezte a kimaradó díjakat, ám ezt nem lehet mindig elvárni. A "fantomnézők" aránya májusban 78 százalék volt."
Ha nincs mas lehetoseg, telefonon erjunk el akit lehet a tamogatasert, vagy menjunk ajtorol ajtora. Akit erdekel es nezi a Dr. Kubinyi Tamas Cenzura Nelkul musorat vagy hasznalja a Forumot, fizessen be, vagy probaljon befizetni amire kepes, kulonben veszelyben van AK Televizio fennmaradasa. Elgondolkoztato, hogy ilyen nagy, 78 szazalek, a fantomnezo. Mindenkinek, akinek lelkiismerete van vagy nem tudja, hogy van, fizessen be. Az ujsagarusnal ugy kap valaki egy ujsagot, hogy fizet erte, barhova megyunk minden penzbe kerul, a WC hasznalata, egy pohar viz, kave, tea, peksutemeny, perec, sor, autobusz, villamos, metro, akarhova egy belepo jegy. Szoval gondolkozzunk el, hogy mi a fontosabb, egy draga kave vagy a perec, sor, ujsag...stb. ...vagy megtartani az AKTV mukodeset? Legyunk huek, hogy tisztes becsuletes magyarok vagyunk, tegyuk meg kotelessegunket, hogy ha nezzuk, vagy tudomasunk van valakirol aki nezi az AKTV adasait, vagy irunk a Forumba, akkor tamogassuk az AKTV musorait es minden resztvevo fizesse be a mukodtetesi dijat, vagy amire kepes es osztonozzuk a fantom nezoket, hogy ok is fizessenek.
Kis Tibor
2013-06-15 00:35:28
És hajrá ferkó, Barbara, Lisbeth és minden Magyar, Mert amig nem tudjuk félre tenni azt amiben különbözők vagyunk, ami elválaszt , és ellenkezőleg arra figyelnünk ami közös, ami magyar, amig nem vagyunk képesek megfogni egymás kezét, addig csak helyben topogunk.
Amikor továbblépünk, elegedett lesz velünk a Magyarok Istene, és érezni fogjuk Boldogasszony reánk áradó szeretetét.
Ferenc
2013-06-14 22:42:17
Hajrá Tibor, Péter és Anikó és Gáborok! Nagy kár, hogy az egész ország nem hallhatja a hozzászólásotokat ! A Kossuth nóta szünetjelzésének bejátszásának pedig rendkivül örülök. Tehát, van egy még magyar media! Ennek egyébként elöbb - utóbb visszhangja lesz országszerte és akkor nagyon kinos lesz az illetékesek számára a magyarázat, hogy végül is kik és miért is szüntették be ezt a szünetjelzést. Mert, ha ilyen aljasságot szó nélkül hagyjuk, akkor egy napon a magyar himnusz is hasonló sorsra jut.
Kis Tibor
2013-06-14 21:54:59
Csak csínján a hazaárúlózással ferkó.
Meg azzal is , hogy a cél szentesíti az eszköz-t. Ez, látható hogy a történelembe mire vezet. Bolsevik, tehát cion megközelítés.
A magyar Jobbik pártnak, hogy érdemben tudjon tenni a Hazánk sorsának javításáért , szüksége van legalább 2,2- 2,3 millio magyar ember szavazatára.
És a magyar emberekről szóló programra szintén.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.