Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2013-07-06 15:40:21
NOÉ BÁRKÁJA

ÍGY SZÓLT AZ ÚR NOÉHOZ: "Fél év múlva megnyitom az ég
csatornáit és addig fog esni, míg a Földet el nem lepi a víz.

De szeretnék megmenteni néhány jó embert és minden
állatfajból egy párt, ezért építs bárkát!"

EGY VILLÁMLÁS UTÁN A TERVRAJZ OTT FEKÜDT A FÖLDÖN.

Fél év múlva elkezdett esni az eső, de az Úr legnagyobb megdöbbenésére

Noé csak ült szomorúan a kertjében, bárka sehol.

- DE NOÉ, HOL A BÁRKA? - KÉRDEZTE FELHÁBORODVA.

- URAM, BOCSÁSD MEG NEKEM, DE FELMERÜLT NÉHÁNY IGEN NAGY PROBLÉMA:

1. A hajóépítéshez engedélyt kellett kérnem, mert a terveidet nem fogadta el
a Hajóépítési Hivatal Műszaki Osztálya, ezért több mérnököt is fogadnom
kellett az áttervezéshez.

2. A szomszédom feljelentett, hogy nem a rendezési tervben megengedett
tevékenységet akarok folytatni a kertemben.

3. Nem tudtam fát szerezni, mert a fülesbagoly életterének megőrzése
érdekében fakivágási tilalmat rendeltek el.

4. Ahogy elkezdtem begyűjteni az állatokat, beperelt egy állatvédő egyesület.

5. A Katasztrófavédelem közölte, hogy nem építhetem meg
a bárkát, amíg nem készíttetek egy hatástanulmányt az özönvízről.

6. Ezután konfliktusba kerültem az Esélyegyenlőségi Hivatallal az ügyben,
hogy mennyi hátrányos helyzetű kisebbségi etnikumot viszek magammal.
Ennek az lett a vége, hogy lefoglalták a félkész bárkát.

7. Amikor el akartam hagyni az országot, közölték velem, hogy adótartozásom
van, így nem mehetek sehová.

Most úgy ítélem meg Uram, hogy körülbelül még 100 év kell a bárka elkészítéséhez.

EKKOR ELÁLLT AZ ESŐ, ÉS KISÜTÖTT A NAP.

- Úgy döntöttél Uram, hogy mégsem pusztítod el a Földet? - kérdezte Noé bizakodva.

- NINCS RÁ SZŰKSÉG, - MONDTA AZ ÚR. - MEGOLDJÁTOK MAGATOK!"

Sose félj valami újat csinálni. Emlékezz, hogy egy magányos
amatőr készítette a Bárkát, és egy halom szakértő a Titanicot.
HunorMagor
2013-07-06 15:02:28
III. JÉZUS ÉLŐ ISTENE, AZ ATYA ÉS A ZSIDÓ ÚR, JAHVE

"És a világosság a sötétségben
fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt."
(János ev., l, 5.)

"Jézus mondta: Aki fölismerte a világot, egy hullát talált, és aki egy hullát talált, a világ nem méltó hozzá.."
(Az evangélium Tamás szerint, 56.)

A legfontosabb kérdés, ami a vallásokat és világnézeteket megkülönbözteti, sőt, két ellentáborra osztja: a gonosz, az ördög eredetéről és a teremtésről vallott felfogásuk.
A zsidó vallás egyik leglényegesebb tanítása: az egyetlen Jahvétől származik a rossz is, és ő királyként uralkodik a népén és a Földön: "Mert az Úr [Jahve] felséges, rettenetes; nagy király az egész földön" (Zsolt 47,3.), "Az Úré [Jahvéé] a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai." (Zsolt 24,1.) - mondják a júdai eredetű zsoltárok. Ezzel ellentétben Jézus elítélte e világ uralkodóját, (Ján.ev 12,31) és azt mondta, hogy rajta nincs hatalma (Ján.ev 14,30). Máté evangéliumában pedig azt olvashatjuk, hogy amikor Jézust megkísértette az ördög, Jézus nem vonta kétségbe, hogy a Sátán e világ uralkodója: "Az ördög magával vitte őt egy rendkívül magas hegyre és megmutatta neki a világ összes királyságát és azok dicsőségét és azt mondta neki: ,Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem.' Jézus akkor így válaszolt neki: ,Távozz tőlem, Sátán'." (Máté 4,8-10) Mindebből világosan kiderül, hogy Jézus azt az Urat, akit a zsidók a világ (a föld) királyának tartottak, Sátánnak nevezte és elutasította. János evangéliumában Jézus arra is utal, hogy az ő kivégeztetése az ördög műve lesz: "Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme."(14,30.) Jött a világ ura, jött a vérszomjas emberölő és hazug, hogy meggyilkoltassa a Megváltót, az Atya fiát, aki soha nem ölt, de halottat támasztott fel és csak igazat szólt. Ellenben: "Íme adott az Úr [Jahve] hazug lelket valamennyi prófétád szájába." (1 Kir. 22, 23) Máskor ugyanez az Úr [Jahve] rossz szellemet(!) küldött Saulra, hogy azzal gyötörje (1 Sám 16, 14.). Az ótestamentumi júdaista felfogás szerint tehát az Úr a rossz és hazug szellemek küldője, és a rossznak, a sötétségnek a teremtője is. Bizonyítják ezt Deutero Ezsaiás sorai is: "Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem." (45,7.) Megdöbbentő kijelentés, abszolút ellentétes a jézusi tanítással. Jézus azért jött el, hogy megváltson a gonosz hatalmából, hogy az embereket e világból a mennyei Atyához felvigye. Aki ezt nem érti meg és nem fogadja el, az nem lehet keresztény, az nem a jézusi Úton jár. Jézus az Isten országát hirdette, és ezt a világot elvetette a világon uralkodó ördögfejedelemmel együtt.
A zsidók odáig mentek, hogy még azt is megtiltották, hogy valaki csak a jóért adjon hálát az imájában! (1) Pedig Isten nem lehet sem a rossz, sem a sötétség, sem a hazugság teremtője, mert ha az lenne, nem lenne Isten, csak egy tudathasadásos őrült. Ha tőle származna a betegség, a bűn, (a gonoszság), akkor hogyan lehetne ezek ellen, hogyan ítélhetné el ezeket? Élesen szemben áll az idézett zsidó és judeo-keresztény "Isten"-felfogással a jézusi igazság: "Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség."(1 Ján. 1,5.) És "minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyjától száll alá." (Jak. 1,17.) Ellenben Jahve felhőben jelent meg, és a felhő az árnyék és a sötétség szinonimája, a pusztító elemmel kapcsolatos jelkép.(2)
A jézusi Atya a szeretet és nem a gyűlölet Istene, aki soha nem ad parancsot ölésre (ellentétben Jahvéval!), aki feltámasztja a halottakat, aki gyógyít (hiszen Jézus azt mondta, hogy ő és az Atya egyek, tehát Jézus gyógyításai, csodatételei, kijelentései egyben az Atyáéi is), aki az örök élet vizét nyújtja: a Világosság jóságos Istene. A jézusi és a zsidó istenképzet ellentétes tehát, és a gnózist kiirtó győztes judeokereszténység olyan vallásvegyüléket hozott létre, ami se nem jézusi, se nem zsidó igazán. Hogyha egy hordó borba egy pohár szennyvizet töltünk, akkor éppúgy szennyvizet kapunk, mint ha egy hordó szennyvízbe öntünk egy pohár bort. A gyalogszedret sem lehet egybeoltani a szőlővel. Ezért a judeokereszténység megalapítói egy második júdási (ördögi) árulást követtek el Jézus ellen, "istenné" emelve a gonoszság és hazugság Teremtőjét, a vérszomjas démont, e világ fejedelmét. A jó és a rossz, az igaz és a hamis, a világos és a sötét összemosása, összekeverése mindig a Gonoszt szolgálja, és a lehető legveszedelmesebb eltévelyedés. A magyar ősvallás (amelynek emléke fennmaradt a Szent László-legendában és megfestve is régi templomaink falain) egyértelműen a sötétség-világosság, a jó és a rossz küzdelmének tanán alapult, és régi szólásainkban, mondatöredékeinkben megmaradt annak az emléke (akárcsak rokonnépeinknél), hogy az anyagi teremtésben nemcsak részt vett a gonosz, de annak főszereplőjévé is vált, és minden rosszat ő bocsátott rá a világra. A gnosztikusok ugyanezt vallották, ezért üldözték öket a zsidóságon belül éppúgy, mint a szubjudaizmussal ötvözött győztes álkereszténységben. Világos, hogy az igazi keresztények a gnosztikus őskeresztények voltak, mint például a szkíta származású Markion, akit Tertullianus, a judeokereszténység egyik legjelentősebb teológusa gyalázatos módon támadott egy hosszú, szofisztikus álokoskodásokkal teli mocskolódó írásában (Markion ellen - Adversus Marcionem). Markion Lukács evangéliumának korai változatát és Pál apostol egyes leveleit fogadta el, minthogy csak ók ismerték az igazi, szellemi evangéliumot. Ez csak részben igaz, mert János apostol evangéliuma, levelei és Jelenései is híven adják vissza Jézus tanítását. Sőt, János még náluk is tekintélyesebb, hiszen szemtanúja volt az eseményeknek, és Jézus szeretett tanítványa volt. Markion szövegkritikai munkásságot is kifejtett, megtisztítva az evangéliumot a zsidózó hamisításoktól. Az Ótestamentumot pedig teljesen elvetette.
Lukács kánoni szövegéből kihagyták ezt a részletet, ami az úgynevezett proto-Lukácsban még benne volt: "Tiberius császár uralmának tizenötödik esztendejében, Pontius Pilátus helytartósága idején, Jézus Krisztus lement (az égből?) Kapharneumba, Galilea egyik városába. És a zsinagógában ezt tanította: ,Azt hiszitek-é, hogy azért jöttem, hogy a Törvényt és a Prófétákat beteljesítsem? Azért jöttem, hogy ezeket megszüntessem, s nem hogy beteljesítsem'." (3) Persze, ahogy Markion megállapította, később "a judaizmus védelmezői a szöveget meghamisították, hogy a Törvényt és a Prófétákat testesítse meg." (4)
Ugyanez történt Pál leveleinek kanonikus kiadásakor is: betoldásokkal judaista szemlélettel azokat is átdolgozták. De még így is az derül ki a szövegekből, hogy Jézus vallása az igazi Istentől ered, az irgalmas Atyától, amelyből az a következtetés is adódik, hogy a régi Törvény nem Istentől való, hanem a rossz szellemtől, amelynek a gonoszságát tükrözi. Jézus az Atya- Fiú kapcsolatot jelenítette meg, amelynek lényege a szeretet és a rokonság (egység), ellentétben a zsidó Úr (Jahve) vallásával, amelyben az úr-szolga viszony jelenik meg, aminek lényege az egymástól való idegenség és a hatalom. Jézust egyszer azért akarták megölni a zsidók, mert úgymond "az Istent is saját atyjának mondotta, egyenlővé tévén magát Istennel." (Ján. ev. 5,18.)
A "Mi Atyánk..."-ban benne van az a kérés, hogy "szabadíts meg a gonosztól." Ha Istentől (az Atyától) származna a gonosz, hogyan lehetne kérni, hogy szabadítson meg tőle? Akkor Istent arra kérnénk, hogy szabadítson meg Istentől. Tehát itt van az alapvető különbségek egyik legfontosabbika a zsidó vallás és az igazi kereszténység között: az előbbi azt vallja, hogy minden teremtett Istentől származik (ill. az Úrtól, Jahvétől), a gonoszság is, a gyilkosságra való felszólítás, a hazug és a rossz szellemek is; míg a keresztény, a valóban jézusi vallás szerint Istenben nincs semmi sötétség, semmi gonoszság, Istentől csak a jó jöhet, az igazság, a gyógyulás, az irgalom, a feltámadás, az üdv, a szeretet.
Basileides szír gnosztikus szerint "a zsidók istene a legalsó ég első angyala, aki a világot teremtette, hogy uralmi szféráját kiterjessze."(5)
A hívók megváltása a nous, azaz Jézus Krisztus megjelenése által történik, "aki a világuralomra törő zsidó isten uralmát megtöri." (6)
Jézus Atya-Istene, Él az istenek teremtője és királya, nem az embereké. Ahogy Jézus sem a Föld, a földi világ királya, hanem a mennyé. Ellenben Jahve, a zsidók Ura a történelmet irányítja, az embereken, a népeken uralkodik. Jahve e természete magyarázza meg azt is, hogy miként jöhetett létre a judaizmusban olyan sötét irányzat, amilyen a szadduceusoké volt. A farizeusok a szadduceusokhoz képest égi angyaloknak tűnnek, a két vallási párt egyébként élesen szemben állt egymással Flavius szerint. Az esszénus Keresztelő Szent János találóan " viperafajzatoknak" nevezte őket. A szadduceusok a zsidó hierarchia legfelső fokán álltak Jézus idején, egy szűk körű, gazdag, a hódítók iránt lojális haszonélvező rétegként. A Jézust halálra ítéltető tanács is szadduceus vezetés alatt állt. A szadduceusok szerint a lélek a testtel együtt elpusztul, tagadták tehát a lélek halhatatlanságát, valamint a túlvilági büntetéseket és jutalmakat. Tanaik tehát csak az evilági életet ismerték el, és tartották fontosnak, amely életben Jahve választottjai boldogulnak. "...a szadduceusok elvetették a ,predesztinációt', vagyis az ő felfogásuk szerint ha az ember kerüli a rosszat, vagy jót tesz, azt az ő érdeméül kell betudni." (8)
Ez a korrupt, megelégedett kiváltságosok kényelmes világnézete volt, az anyagba beleragadt, elsötétült elméjűek erkölcsi relativizmusa, ami logikusan összefügg a végzet, a túlvilág, a lélek tagadásával, azaz a tömény ateizmussal. Nehéz elképzelni a jézusi tanítással ellentétesebb felfogást a szadduceusokénál. Krisztus valóban eleven ellentéte volt a földi gazdagság és hatalom csúcsain lévő szadduceus főpapoknak. A szadduceus "vallás" esszenciális ördögimádat volt, "eredményét" (az Isten Fiának a kivégeztetését) tekintve mindenképpen az.
Donini szerint a frigyládában, "mely olyan vörös doboz volt, amilyenhez hasonlót később az arabok használtak, eleinte egy eleven kígyót tartottak, Jahve isten szimbólumát; ez az isten a sivatagban született."(9)
A Mózes által póznára tűzött rézkígyó is Jahve-jelkép lehetett, hiszen megtalálták a mását (13. kép) a midjániak timnai szentélyében, amely nagyon hasonlít a zsidók sátorszentélyére. (10)
Az ophiták az Édenkert kísértő kígyójában és Mózes rézkígyójában azonos princípiumot láttak, (11) de tévesen értelmezték, mert a Megváltóval hozták összefüggésbe. Valójában a paradicsomi kígyó ellopta a halhatatlanság gyümölcsét az ős-embertől, és átalakította evilági ál-halhatatlansággá, amit a szexualitás tart fenn. A kígyó mindenképpen alvilági lény, a sötétséggel és a vizekkel kapcsolatos, akárcsak a Hold. Az is lényeges, hogy Jahve környezetében szeráfok tartózkodnak. (Ézs. 6,1-2.) A szeráf név a héber száráf szóból ered, ez eredetileg a kígyók égető marását és a mérgeskígyót jelentette. (Vö. latin serpens=kígyó, serpor csúszik-mászik, kanyarog, kígyózik.) Még "Ezékiás idejében is füstölő áldozatot mutattak be a jeruzsálemi templomban felállított rézkígyónak."(12) (2 Kir. 18,4.) A szeráfok tehát kígyószerű szárnyas csodalények. Míg Jahvénak véres áldozatokat hoztak a papjai, addig a jézusi eucharisztia, azaz a véres áldozatokkal való szakítás a megtisztulás eszményének felel meg. Vértelen áldozatot Jézus előtt Palesztinában Káin, majd Melkizedek mutatott be. Káin esetében a júdaista bibliaírók (ill. átírók) meghamisították az eredeti történetet: Káinból, a kánaáni földműves őslakók képviselőjéből faragtak "gyilkost", míg a Jahvénak véres áldozatot bemutató nomád állattenyésztő Ábelból "ártatlant". (A róluk szóló bibliai rész jahvista, kizárólag az Úr megnevezés szerepel benne.) Már az esszénusok (a qumrániak) számára is fontosabb volt a Szentlélek, "mint az összeégett hús és mint a feláldozott zsír". Az 50., valószínűleg izraeli eredetű zsoltár az igazi Isten- tiszteletről szól:

"Aki tisztel engem,
az a hódolat áldozatát hozza!
Az egyenes lelkűeknek megadom,
hogy lássák Isten üdvösségét. "

Jézus is erre utalt, amikor ezt mondta: "igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát." (Ján. ev 4, 23.)
Érdekes Jahve megjelenése az úgynevezett egyiptomi csapásokban is, melyekben a legszörnyűbb fekete mágiát gyakorolta. Mózesnek ezt mondta: "ez lesz a bizonyíték számodra, hogy én Jahve vagyok: rácsapok a vízre a botommal... [amelyet kígyóvá változtatott!], s az vérré változik. A halak elpusztulnak a folyóban s ettől a folyó úgy fog bűzleni, hogy az egyiptomiak az undortól nem tudják majd meginni a vizét." (Móz. IL, 7, 17-18.) Majd Jahve sorra alvilági állatokat zúdított rá Egyiptomra: békákat, szúnyogokat, legyeket (bögölyöket!), sáskákat, majd dögvészt, fekélyt, jégesőt, sötétséget. Végül így nyilatkozott meg: "Ezt mondja az Úr: éjfélkor[!] végigvonulok Egyiptomon. Minden elsőszülött meghal Egyiptom földjén." (Móz. IL, 11,4.) Mindezeket a csapásokat csak a pokol ura bocsáthatja rá az emberekre a finnugor- türk és sumér hit szerint: a kígyók, békák, szúnyogok, legyek, sáskák éppúgy az Alvilág urának teremtményei (14.kép), mint a dögvész (pestis) és más betegségek (fekély); Jahve éjféli megjelenése (az éjfél a boszorkányok, a démonok ideje, amikor a Nap mélyponton van) és az, hogy tapintható sötétséget képes teremteni, szintén alvilági és nem égi istenségre utal. Így érthetővé válik, miért gyűlölte annyira Jahve Baál (magyar: Bél) istent, aki harcban győzte le a gonosz megtestesítőjét:
"Mert te vágtad ketté Lótánt, az ősi kígyót,
Te ölted meg a ravasz kígyót. " (13)
(Egy ugariti eposzból.)
De az igazi Isten is megjelent az Ótestamentumban (igaz, észrevehető a leírásban a jahvista és az elohista elem összedolgozása), amikor például Mózes az Isten hegyén, a Hóreben járt (a Szinaival azonosítják, pedig az ároni hagyomány szent hegye is lehetett), "megjelent neki az Isten angyala a tűz lángjában, egy égő csipkebokorban" (Móz. II, 3,2.). Akkor "Mózes ezt mondta Istennek: `Ha megérkezem Izrael fiaihoz és így szólok hozzájuk: Atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik: mi a neve? - mit feleljek erre?' Isten ezt válaszolta: `Én vagyok, aki vagyok.' Azután folytatta: ,Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az küldött engem hozzátok'." (Móz. II, 3,13-14.) Aki van, az egyetlen valóban (örökké) Élő, a létező. A van csupán a fény másik neve. És ahogy Jézus mondta: "aki az Élőből él, nem fogja meglátni a halált." (Az evangélium Tamás szerint, 111.)
Topi
2013-07-06 14:44:44
Tovább dolgozik az Anyaföldvédelmi Kerekasztal

http://alfahir.hu/tovabb_dolgozik_az_anyafoldvedelmi_kerekasztal
Topi
2013-07-06 14:22:16
Jó helyre Izraelbe kerül a jó magyar gabona
http://soltib.hu/images/orban_rakosi.jpg
Elegendő mennyiségű és jó minőségű gabona termett idén Magyarországon.

http://www.vallalkozoinegyed.hu/imgs/cikkkep/1245745688bz.jpg

Nem jelent problémát a tárolás – kezdetben nem volt elég hely, később pedig túl sokba került. Most van elég közraktár, a költségekhez pedig az állam is hozzájárul.
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/images/132_fk_kontenerkikoto_malta.jpg
Az intézkedésekről, és azok hatásáról már nem kell gondoskodnunk hiszen azonnal Izraelbe kerül.
http://m.blog.hu/so/soromok/image/gabona.jpg
Szabó Ferenc
2013-07-06 13:50:14
Egyetlen gond, hogy ez a hir az Ángyán-Vona találkozórólfebruár 6odikai és utána semmi nem történt. Tehát arra kell a nemzeti pártokat terelni, hogy üljenek le ismét.
Lehel
2013-07-06 13:48:51
Kedves Sári !
Nem tudom Ti ott mit tudtok, én itt, vidéken lek és számomora nem evidencia- nem szokásos - az, ami Bpesten történik.
Engem is aggaszt, hogy NEM LEHETEK FELHŐTLEN BIZALOMMAL BIZONYOS SZÁRMAZÁSÚ CSOPORTOK FELÉ, UGYANAKKOR Dr.M.K.. szerintem sok jó dologra hívja fel a figyelmet, olyanokra, amire a "pestiek" már nem is gondolnak.
Ha más érdeme nem is lesz, ennyi mindenképpen van és ez sem kevés.
Az persze más ügy, hogy bizonyos vezetői felelősséggel járó posztokra, ahol mód van a közjogba bele avatkozni, kiket bízunk meg, hogy nevünkben járjanak el.
Szerintem a mende- monda nem elég egy ilyen súlyos bizalmi kétség megalapozására.
Üdv
Anikó3
2013-07-06 13:31:02
Na végre megértették, h Ángyán nélkül nem lehet földügyben nyilatkozni. Mennyivel jobb lett volna a földtörvény szavazása előtt megtenni. Ugyanez a helyzet Káslerrel, nélküle nincs devizahiteles ügy. Arra kérlek benneteket, h tegyetek félre minden pártérdeket és csk a magyar ügyre figyeljetek. Ha ezt megtudjátok tenni, nem lesz itt sem egy rossz szó és együtt tudunk küzdeni.
Anikó3
2013-07-06 12:43:47
Egy Jobbikosnak

Mond ki nyiltan: inkább vesszen el Magyarország, akkor sem állsz Ángyán vagy Kásler mellé mert ez a pártutasitás. Lássunk világosan, a szavaid ezt jelentik. Viszont a nemzeti többség nem így gondolkodik, ezért lesz Magyarország. Sztem abba kellene hagyni ezt az áskálódást, és csak nemzeti ügyekre figyelni. Ha földügy akkor Ángyán, ha deviza, akkor Kásler.
Anikó3
2013-07-06 12:09:20
Most néztem vissza, jól mondta Kis Tibor, földügyben Ángyán, devizaügyben Kásler tudott legtöbb embert megmozgatni. A nemzeti ügyet ők képviselik, melléjük kell állni mindenkinek. Tegéytek félre a pártsovinizmust és vilgositsátok föl az embereket. A próbatétel a jobbikosoknak a legnagyobb mert pártjuk vagy hazájuk között kell választani. Én már öt jobbikost kivittem káslerre, ennél többet nem tehetek.
Sári
2013-07-06 12:04:31
Kedves ferko,

lehetne, de nem az. A fővárosi frakcióban mindenki tudja ezt, ne tegyetek úgy mintha most értesülnétek róla, évek óta köztudott, aggódtunk is miatta eleget. Nagy játék az amit velnk tettek, most menteni kell a magyarokat.
Sári
2013-07-06 11:11:11
Kedves Lehel!

Magad mondtad el a kapcsolódás módját, a Svarc-Fekete váltás köztudott, ez tette lehetővé anak idején a liberális oldalon Morvai európai tisztségeit. Lehet szépiteni református és görögkatolikus rokonsággal, ám a lényeg nem ez, hanem a Fekete féle zs vonal, amitől minden ajtó kinyilt. Ezért nem lépett be a pártba, ám alvóbombaként bármikor felrobbanhat és fel is fog, amikor eljön az ideje.
Lehel
2013-07-06 10:49:24
Kedves Sári !
Kérlek áruld el, miből gondolod, hogy Morvai Krisztina a népáruló Fekete János unokája lenne !
Igaz, hogy az Édesanyját Schwarc Klárának hívták, de lehettek névrokonok is...A másik ágról a Nagypapája református lelkész volt tudtommal.
Topi
2013-07-06 10:48:55
Kedves Imi! Ez a mondatod sajnos nem teljesen helyes:
"Neked Lisbet van hazád, Magyarországnak hivják." Ez sajnos a rengeteg csuszómászó miatt már rég nem igaz, mert sajnos ez már Ma-gyarmat!
De a fölöslegesen rágott csontokhóz egy kis kiegészítés: Az ügynök visszatér - utolsó levél Szegedi Csanádnak
http://m.cdn.blog.hu/jo/jobbegyenes/image/szegedi_mancs.jpg
"Kezdjük mindjárt a közepén: te a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondod, volt egy „srác a Jobbik sajtóosztályáról", aki „azzal vigasztalt", hogy a dédapja cigányprímás volt, de ezt „csak neked mondta el". Ez a srác én voltam. És persze nem te volnál, ha nem hazudnál legalább egy kicsit ebben is. Mert nem „csak neked" mondtam el, sokan tudják ezt - veled ellentétben én ugyanis soha nem titkolóztam, hazudoztam, és vesztegettem, hogy titokban tartsam. Igen, dédpapa cigányprímás volt, aki becsületesen zenélt egy életen át, soha egy ezüst kanalat sem emelt el – veled ellentétben, aki egy korrupt, hazug senkiházi lettél. Én pedig soha nem éreztem úgy, hogy közösséget kellene vállalnom azzal a több százezer parazitával, akik szégyent hoznak az ő emlékére is - ellentétben veled, aki harcos anticionistából Izrael gerinctelen seggnyalója lettél."
http://jobbegyenes.blog.hu/2012/10/25/van_meg_lejjebb_szegedi_csanad_csupan_a_tisztelet_hangjan_szol_izraelrol
Imi
2013-07-06 09:09:23
Nemrég mondta Kubinyi Tamás h a tanitványa Hossó Andrea az anyaföldvédelmi program ügyvivője. Benne vannak a civilek és gazdák, végre kezdődik valami. Tudtok valamit arról, h Ángyán prof benne van?
Régi Jobbikos
2013-07-06 08:58:05
A magyar pártok tagsága az mszmpből nőtt ki, amig nem lesz nemzedékváltás, addig viseljük a bélyeget. A váltani nem képeseknek hátra kellene lépni
Topi
2013-07-06 08:13:59
Re:Borsodi
2013-07-06 06:59:24
Szívesen vállaszolók az értelmes kérdésekre, de a Rózsa Gyuri féle TV vetélkedő, (ahol a hülye kérdéseket is egy piros hangszoróval jutalmazták) már réges régen végetért. Viszont én is kérdezek valamit, vajon a képen hányadik lehetsz a sorban?
http://api.ning.com/files/TpH3GRQjXIPoxHh655uiy1FhoC5keNL29u3A*qD8T6W*qLBZJSSdcS10ZgkrCyeo-sYKamuYZ1jbfX9CCA*YfMqHJhLp62Fl/zimage0011.gif
Borsodi
2013-07-06 07:18:38
A linkké átalakítás nem jól sikerült, az alábbi sort tessék átmásolni a böngészőbe:
hu.metapedia.org/wiki/Magyarországi_közéleti_zsidók_teljes_listája

"Szakértők" kiválasztási szempontjai az ország élén. :(

és érdemes lementeni is az oldalt.
Borsodi
2013-07-06 07:06:41
Magyarországi közéleti zsidók listája:

http://hu.metapedia.org/wiki/Magyarországi_közéleti_zsidók_teljes_listája

(megjegyzés: teljességre törekvő listája)
Borsodi
2013-07-06 06:59:24
Topi, ha már "megszólítasz" valakit, akkor miért nem tudsz válaszolni Neki?

"Egy Jobbikos", miért csak ugyanazt szajkózod állandóan, miért nem válaszolsz a Jobbikosoknak szánt, Benedek kérdéseire?
A választ meg is adtad az előző írásodban: ide csak "tiltakozni" és "sározni" jársz a beírásaiddal, amivel a szándékosan lejáratod a Jobbikot. Miért beszélt többes számban?
ankica
2013-07-06 02:52:59
Imi, Lisbeth-nek írt soraiddal teljes mértékben egyet értek. Saját, és más esküvőjére sem ildomos nem tiszta cipőben elmenni !
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.