Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2013-09-17 21:56:46
Létrehozás dátuma: Tegnapelőtt | Írta:Végh Orsolya webhir.com

BOTRÁNY!! Orbán Viktort megfenyegették a bankok, hogy elvágják a torkát – Rejtett kamerás felvétel


Orbán Viktor felesége Lévai Anikó azt mondta több ember előtt, hogy abban az esetben, ha a bankokkal szemben születik döntés, mely az embereket, azaz a hitelfelvevőket részesítik előnyben, akkor elvágják a miniszterelnök torkát.

Webhir.com információja szerint.

Azért ez elég kemény mondat. Vajon ezért húzza a kormány a döntését a devizahitel ügyben?
Ezzel együtt felvetődik a kérdés, hogy a TEK ezért védi annyira a miniszterelnököt?

Az alábbi videót a Mozdulj Magyarország Összefogás Facebook oldaláról csatoltuk be önöknek, nektek! A beszélgetést Orbán Viktor háza előtt készítették rejtett kamerával.

Megdöbbentő, hogy ilyen ma Magyarországon előfordulhat. Megdöbbentő, hogy ma már rengeteg politikus kijelentette, hogy a bankok megkárosították az embereket, de mégsem történik semmi! Kásler Árpád korábban feljelentette a Hágai Nemzetközi Bíróságon a jelenlegi és a volt politikai elitet, akik nem tettek semmit az emberek védelmében. Természetesen ezt a magyar média nem írta meg rajtunk kívül.

A felvétel elég zajos, hiszen benne van az utca hangja is elég erősen. Mindenképpen fülhallgatóval érdemes meghallgatni a


Forrás: http://webhir.com/1852_orban.html#ixzz2fB6DDXmn
Topi
2013-09-17 21:22:55
Itt is érdemes körülnézni és olvasgatni: http://magyarpirkadat.blogolj.net/
totya54
2013-09-17 21:20:14
Sziasztok ! Itt az igazság: http://vilaghelyzete.blogspot.hu/
barodza
2013-09-17 21:02:07
Parázsló Hamvak
barodza
2013-09-17 20:52:21
Én:Olivér vagyok a csoda.APUKÁM Orosz fagyos giotinban maláriát,tifuszt,farkasvakságot és korelát kezdeti
stádiumban elkapott,és csak bozse mojban bízott,mert én vagyok.
Szolgátok:OLIVÉR (Száraz guillotine - René Belbenoit), ezt ajálom mindenkinek akit érdekel,
Topi
2013-09-17 19:30:37
Topi
2013-09-17 17:01:56
HunorMagor
2013-09-17 16:26:41
János Evangéliuma
1. fejezet
előző fejezet II következő fejezet

1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2. Ez kezdetben az Istennél vala.
3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
4. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
8. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9. Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
10. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
11. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
12. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
13. A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
14. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
15. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
16. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
18. Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.
19. És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?
20. És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus.
21. És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem.
22. Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?
23. Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta.
24. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:
25. És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?
26. Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek.
27. Ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, a kinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam.
28. Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala.
29. Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!
30. Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
31. És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek.
32. És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta.
33. És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.
34. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.
35. Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;
36. És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!
37. És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.
38. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik:
39. Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?
40. Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.
41. A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.
42. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);
43. És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla).
44. A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!
45. Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.
46. Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.
47. És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!
48. Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen.
49. Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.
50. Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!
51. Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.
52. És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.
HunorMagor
2013-09-17 13:48:09
Kedves Ajózsef, és Benedek ! Látjátok, ezek a ti soraitok születtek meg annak következtében, hogy én egy érdekesnek tűnő dolgot tettem be, és belőletek ezt hozta ki ami nagyon jó ! Mindig örömmel olvasom soraitokat . Benedek arra kérlek tégedet, amikor az új szövetségre és Jézus szavaira utalsz, kérlek arra, hogy ne csak a könyvet jelöld, hanem azt is, hogy hányadik rész, és hányadik vers kérlek szépen feltüntetni, Köszönöm !
Topi
2013-09-17 11:55:51
A véleménynyilvánítás joga mindenkit megillet
A fülkeforradalmárok már rég letették a fegyvert a megszálló bankok előtt-
Tegnapi napon közzétett "Egyezségi ajánlat a bankok felé" írásomra kapok hideget is és meleget is.

Ez így természetes, És azt is természetesnek tartom, hogy hebehurgya vélemények az adósok oldaláról nem biztos, hogy hasznosak az egységes és határozott adósi álláspont kialakítása során.

Ettől függetlenül mindenki ugy támadhatja ajánlatomat ahogy akarja, mindösszesen csak annyit javaslok, hogy hasonlóan alapos módon tegyen vizsgálatot a téma körül, mint ahogy az alábbi levelezőm megtette. És javaslom azt, hogy a mellékletben láthatóakat elemezze, vizsgálja.

Ha pedig nem vizsgálja, hanem egy-két gorombaságot hozzám vágva intézi el a vizsgálatot, nekem ugy is jó.

"Ha az ügyvédet leköpik, ugy kell venni, hogy esik az eső..."

Léhmann György

------------------------------------------------
Re: Egyezségi ajánlat a bankok felé

Elnézést! Ez a CHF alapú számítás!

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Küldöm az Excell táblázatot.
Ha sikerül megértenem az Ön írását, akkor most a számítással látható, hogy a leírtak beigazolódtak. A 28 milliós kölcsön visszafizetve nem éri el 30 milliót Ft-ban is kiszámolva.
Kérem, hogy nézze meg és észrevételezze. Fontos lenne, mert az Ön levelét sok helyen lehet olvasni az interneten és ne szépítsük a dolgot: sokan támadják. Tudom, hogy Ön bátran kiáll, de ezzel a számítással bizonyíthatjuk a tévedésüket.
Remélem jól gondoltam és amit kitalált, csak gratulálni tudok!
http://prohungarianemzetiportal.ning.com/forum/attachment/download?id=6573332%3AUploadedFile%3A36613
Üdvözlettel:

B .............. György
Topi
2013-09-17 10:45:11
Benedek
2013-09-16 18:13:50

Az Ügyvéd Úr mindezt tudja, és az őt ért támadások vegzálások miatt tökéletesen tisztában is van vele! Csak az a furcsa, hogy az ő munkáját, az igaz magyar erőfeszítéseit nem reklámozzák sehol, mint a Kaizler féle és egyéb gittegyleteket.
Ajózsef
2013-09-17 10:29:51
részlet: Lajdi Tamás - A Magyar Apostol Nemzetség vallása a Szkíta-magyar kereszténység

Aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.
A szkíta-magyar kereszténység nem azonos a manicheizmussal, nem azonos sem a bogumil, sem a kathar, sem pedig a patarénus kereszténységgel. Ezeket a mozgalmakat, vallásokat testvéri alakulatoknak tartja, de mégsem azonosul velük teljes mértékben.
A szkíta-magyar keresztények nem alkotnak egyházat, hanem közösséget, testvéri és szeretetközösséget alkotnak. Nem érdekel minket, hogy az állam elismer-e, vagy sem, támogat-e, vagy sem, ilyent nem is kérünk és nem is várunk el tőle, mivel ezzel az államformával, a köztársasággal semmilyen viszonyban nem állunk. Mivel mi magunk sem ismerjük el a ma Európában fennálló államformákat, nem kérjük ezektől sem, hogy elismerjenek minket, s felvegyenek az államilag elismert egyházak listájára. Nem kérünk ettől az államtól semmiféle anyagi támogatást sem, sőt ilyesmit el sem fogadunk tőle.
Ennek ős-oka, hogy mi sem ismerjük el a mai Európában fennálló államiság létét, s különösen nem a Magyarországon létezőt. Mi a Szent-, másként Istenkirályság kereteiben élünk annak ellenére, hogy a körülöttünk folyó élet egy torz államformában és egy emberellenes alkotmány alapján törvénykezik.
A Szent Magyar Királyságot ugyanis soha senki nem szüntette meg, s a Magyar Szent Korona írott és íratlan törvénytára, melyet mi Eszmének, vagy Tannak nevezünk, soha ki nem iktatódott a magyar életből.
Topi
2013-09-17 08:27:02
HunorMagor
2013-09-17 02:06:37
Kedves Benedek ! Nagyon sok információt kapok az e-mail címemre, és ez a dolog érdekesnek tűnt azért raktam be. De én nem javaslom nem az okból tettem be, legközelebb odafogom írni, hogy ti mit szóltok hozzá, vagy egyet értetek vele ?

De amit írtál nekem, az újra szívet melengető és teljesen egyet értek vele, amit nagyon szépen köszönök !
HunorMagor
2013-09-16 19:29:32
A lényeg a végén van (az egyik egyetlen, amit a zsidóktól tanulnunk kell!!):
Tradíció, tradíció, tradíció!
Amit azonban mindenképpen el akarnak venni a magyartól. Ezt is. (az ősiséget, a magyar eredetet, a vérszövetséget, a hun-magyar erényt. Hát ezért (is) kell harcolni. Aki nem teszi, annak a hazában nem sok helye van.--

Ébresztő ! Elgondolkoztató és cselekvésre ösztönöz, amit a
következőkben olvasol (lehet ismered is)
a gyalázat mértéke meghaladja az ember általános gondolkodását.
Rombolja hitét, világról alkotott fogalmát,
és Istennel kapcsolatos képét.A rossz, a gonosz hatalma terjed, mivel
Isten senkit nem hatalmazott fel arra, hogy másik Embertársát
megalázza, kiírtsa, elorozza kincseit, a nincstelenségbe
taszítsa.Nagyon ideje lenne az elgondolkodáson túl, az összefogásra, a
felelősség megállapítására, hogy kik azok, akik ide
jutatták (szándékosan?) az országot, nyomorgatják az itt élő
embereket. Ez a fajta delírium, lassan fölemészti az egész
országot.Ideje lenne már felébredni!
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=7496995f0c&view=att&th=1412735d80645d66&attid=0.1&disp=inline&realattid=c518cd7a489de4bf_0.1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8RVSPikatG2ZoHj4CAx1xH&sadet=1379352455090&sads=2p4Y6iAS4SAivRVly6N2aTByrfw
Topi
2013-09-16 16:59:50
Néhány nappal ezelőtt tett arra a felhívásomra, hogy ügyvéd Kollégáim jelentkezését várom abból a célból, hogy közösen október 10-ig munkáljuk ki részletesen annak lehetőségét, hogy miként lehet törvényesen és tisztességesen a devizában nyilvántartott kölcsönszerződés problémáit rendezni, sem Budapestről, sem vidékről egyetlen Kollégám sem jelentkezett.

Mint ahogy ez előre várható volt. De talán jobb is volt ez így, mert hiszen gondolatban én már hetek óta készen voltam erre a rendezésre alkalmas okirat elkészítésére.

Ezt küldöm el az alábbiakban azzal, hogy elképzelhető az, hogy nem csak az általam képviselt, 700 szerződést aláírt ügyfelem nevében fordulok iratommal a Miniszterelnök Úrhoz, hanem mások is elfogadják a leírtakat, és hozzám csatlakozva kívánnak ajánlatot tenni a bankoknak, illetve a Miniszterelnök Úrnak címzett iratomat megerősítik.

Erre az esetre számítva a mellékletben is elküldtem az iratomat azzal a szándékkal, hogy az utolsó lap ugy készült el, hogy annak aláírása minden hitelt felvevőnek lehetséges.

Úgy gondoltam, hogy amennyien ezt az oldalt kinyomtatják, aláírják, nyugodtan megküldhetik e-mailben a Miniszterelnök Úrhoz az alábbi címre:

orbanviktor@orbanviktor.hu

Amennyiben ezzel a lehetőségükkel élnek, kérem Önöket arra, hogy a küldéssel egyidejűleg iratukat részemre is küldjék el az alábbi címre

lehmann@invitel.hu

annak érdekében, hogy tudjam azt, hogy végül is hányan kérjük a Miniszterelnök Urat arra, hogy az általam javasoltak szerint járjon el.

Léhmann György

Siófokon 2013. szeptember 16. napján.

---------------------------------------------

DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) ügyvéd irata

==========================================================================Magyarország MiniszterelnökénekB u d a p e s t

Tisztelt Miniszterelnök Úr!


Hivatkozással Miniszterelnök úrnak Kossuth Rádióban elhangzott arra nyilatkozatára, hogy ”a Fidesz-KDNP a visegrádi frakcióülésén arra szólította fel a bankokat: november 1-jéig javítsák ki a devizahitelek hibáit, a szerződéseken pedig változtassanak az ügyfelek javára”,

Aggódással figyelve hazámnak és honfitársainak sorsát a bankok által diktált devizaalapú kölcsönszerződés hibái miatt bekövetkezett jelenlegi állapot miatt,

Tapasztalva tevékenységem során minden nap a bankok által diktált devizaalapú kölcsönszerződés hibái miatt bekövetkezett emberi tragédiákat,

Ismeretében annak, hogy ugyanaz a devizaalapú banki kölcsönzés, ami nálunk emberi és nemzeti tragédiához vezetett, Lengyelországban a tisztességesen és a törvények betartása mellett készült érvényes szerződés alapján nemzetnek és a hitelt felvevőknek előrehaladását szolgálja,

Tudatában elegendő ismeretanyag birtokában, hogy a magyar emberek tragédiáját okozó hibás kölcsönszerződés létre nem jött szerződésnek tekintendő a Polgári Törvénykönyvnek kölcsönszerződés létrejöttének feltételeit meghatározó 523. § 1. bek. második feltétele szerződésbe foglalásának elmaradása folytán,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött kölcsönszerződést módosítani a polgári jog szabályai szerint nem lehet, hanem előbb a felek közös egyetértésével pótolni kell a szerződés létrejöttéhez szükséges törvényi feltétel,

Tudatában annak, hogy a devizában nyilvántartott forinthitel kölcsönszerződésnek adósok számára tisztességes és törvényes módon történő átalakítása a devizára hivatkozás nélkül a Nemzeti Bank Elnökének egyetértésével történt Bankszövetségi Elnöki „A teljes forintosításhoz körülbelül 10-12 milliárd svájci frankra lenne szükség, ekkora frankkereslet drasztikusan rontaná a forint árfolyamát” nyilatkozatra is tekintettel nem lehetséges,

Tudatában annak, hogy a világ egyetlen országában sem hivatkozhat eredménnyel a károkozó arra, hogy a kárt azért nem akarja megfizetni a károsultnak, mert a kár megfizetése esetén családja nehéz anyagi helyzetbe kerül, illetve a gazdasága tönkre megy,

Tudatában annak, hogy a Polgári Törvénykönyv 207. § 1. bekezdése helyes alkalmazása esetén az kölcsönt felvevőnek szerződés megkötésekori értelmezésével a szerződés létrejöttéhez szükséges törvényi feltétele a létre nem jött szerződésnek pótolható a pénzügyi tevékenységet engedélyező PSZÁF-nak lakosság részére kiadott tájékoztatója alapján,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött szerződésnek tekintendő devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések megkötésének időpontjában a bankok tisztában voltak számításaik és szakmai ismeretük alapján azzal, hogy a magyar gazdasági életben jelentéktelen szerepet játszó svájci franknak devizaként történő meghatározása esetén 20 %-kal több pénzhez juthatnak az elkövetkezendő 10 évben annál, mintha devizaként történő meghatározásra a magyar gazdaságban elterjedt EURO-t, vagy dollárt határoznak meg,

Tudatában annak, hogy a bankok által diktált szerződésekben megjelölt CHF devizának a PSZÁF tájékoztatója szerinti jegybanki alapkamatának mértéke 2007-2008 években meghatározott 2,0-2,2 %- ról 2009. évtől kezdődően a mai napig 0,1-0,2 mértékre csökkent,

Tudatában annak, hogy bankok által diktált létre nem jött szerződésnek tekintendő kölcsönszerződésben az adós törlesztő részletének összegét kölcsönösszeg %-os mértékében meghatározott banki kezelési, illetve adminisztrációs költség is növeli a futamidő végéig,

Tudatában annak, hogy nem létező szerződés esetében jogviszony híján a semmis – érvénytelen – szerződésre meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók azért, mert csak létrejött szerződés lehet érvényes, vagy érvénytelen,

Tudatában annak, hogy jogviszony híján a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerinti elszámolásnak van helye a bankok által diktált létre nem jött szerződés esetében akkor, ha a felek megállapodásra nem jutnak,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött szerződésnek tekintendő devizában nyilvántartott kölcsönszerződés módosításának jogi lehetetlensége ellenére egyezséggel lehetséges a hitelt felvevők értelmezése szerinti törvényes és tisztességes kölcsönszerződést visszamenőleges hatállyal megkötni,

Tudatában annak, hogy a hitelt felvevők rendes bírósági eljáráshoz való jogának érvényesülését alkotmánysértően és az európai jogelvekbe ütközően (805/2004 EK rend.) teszik lehetetlenné hazánkban a közokirati formákban rögzített iratok alapján kiállított közjegyzői végrehajtási záradékok,

Tekintettel arra, hogy magyar honfitársaim egyetlen nemzet állampolgárainál nem rosszabbak,

Európai Unióhoz tartozó minden országnak állampolgárai egyenlő jogokkal rendelkeznek,

700 db. devizában nyilvántartott kölcsönszerződést aláíró ügyfeleim által adott meghatalmazásom alapján

k é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy bankok által diktált devizában nyilvántartott forinthitel szerződésekből eredő problémák végleges rendezésére alkalmas, törvényes és mindkét fél számára tisztességes megoldásként az alábbiak szerinti egyezség létrejöttét támogassa.

K é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy az egyezségi ajánlatnak bankok általi el nem fogadása esetén indítványozza az Országgyűlésnek azt, hogy törvényalkotással a az 1996. évi CXII. törvény 210. §-át egészítse ki akként, hogy„törvényi feltételeknek meg nem felelő kölcsönszerződéseknek – létre nem jött szerződés – jogkövetkezménye az, hogy a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a felek az általuk kapott pénzösszeget egymással szemben betudják, és csak a két összeg közötti különbsége esedékes a nagyobb összeget teljesítő félnek. Ennek teljesítésével egyidejűleg az ilyen kölcsönszerződésnek szerződést biztosító szerződései hatálytalanok.”

-------------------------
K é r e m


T. Miniszterelnök Urat, hogy a Bank által diktált devizában nyilvántartott kölcsönszerződések olyan károsultjai részére, akiknek az egyezség megkötése nem lehetséges rajtuk kívül álló okból, vagy tényleges vagyoni káruk már bekövetkezett, pártfogó ügyvédi irodák létrehozatalára utasítsa az Igazságügy minisztert.Siófokon 2013. szeptember 16. napján.

Tisztelettel: Dr. Léhmann György

8600 Siófok Szűcs u. 1. sz. a. kérelmező

=======================

E g y e z s é g

mely létrejött egyrészről …………………………………………………………………………hitelező,

másrészről ………………………………………………………………………………………... hitelt felvevő között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1./ Felek egyezően adják elő, hogy devizában nyilvántartott kölcsönszerződést kötöttek …………………….időpontban. Tekintettel arra, hogy a kölcsönszerződés nem felel meg a törvényi feltételeknek, ugy döntöttek, hogy ezen egyezségi okiratba foglalva rögzítik azt, ami a szerződés megkötése kori jogszabályoknak megfelelően törvényes, méltányos és tisztességes.

Szándékuk feleknek az, hogy a korábban megkötött szerződésnek időpontjától kezdődően a szerződésnek helyére lépve, és a korábbi szerződést tárgytalanná téve, ezen egyezségi okirat alapján állapítsák meg a kölcsönszerződés tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit.

2./ Felek az 1. pontban megjelölt időpontra hatályosan megállapodnak abban, hogy hitelező a hitelt felvevőnek ……….. …..kölcsönösszeget átad, és a hitelt felvevő 200 hónapi futamidővel egyenlő részletekben a felvett kölcsönösszeget …………………törlesztő részletekkel (tőketartozás) hitelezőnek visszafizet a kölcsön felvételét követő minden hónap 15. napjáig.

3./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban hatályos évi ………% ügyleti kamatot köteles hitelt felvevő hitelezőnek megfizetni. Az így kiszámítható kamat összegének kifizetése a tőketartozás kifizetésével egyidejűleg kötelessége hitelt felvevőnek.

Felek megállapodnak abban, hogy a futamidő minden hónapjában fizetendő törlesztő részlet két olyan részletből áll, melynek egyik része megfelel a felvett kölcsön összegének futamidő hónapszámának megfelelő arányú részével, míg a másik része a kamatnak a fizetés évére eső kamatösszeg 1/12-ed részére.

4./ Felek tudatában vannak annak, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban a HUF/CHF középárfolyama ………….míg a CHF – svájci frank – Svájci Nemzeti Bank által megállapított jegybanki alapkamata ………%.

Fentiek figyelembevételével felek megállapodnak abban, hogy adós a havi kölcsön és kamatösszeg fizetési kötelezettségét a teljesítés időpontjában Nemzeti Bank által meghatározott HUF/CHF középárfolyam és ……………… HUF/CHF árfolyam hányadosával szorozva köteles fizetni, míg az

ügyleti kamat százalékos mértéke minden megkezdett évben – január 1-től – olyan arányban változik, ahogy …… %-os kamathoz képest a CHF – svájci frank – jegybanki alapkamata a Svájc Nemzeti Bank közlése szerint ezen a napon megállapításra kerül.

5./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt időponttól kezdődően hitelező sem kezelési, sem egyéb adminisztrációs költséggel kapcsolatos díjat, vagy költséget nem követel hitelt felvevőtől, és a kamat mértékét semmilyen jogcímen nem változtathatja az egyezség tartalmától függetlenül.

6./ Hitelt felvevők tudomással bírnak arról, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban megfogalmazott, ezen egyezségi okirat által hatálytalanított okirat szerint hitelezők az ott megjelölt, és jelen egyezségben is elfogadott ügyleti kamat mértékét a korábbi okiratban megjelölt kezelési és egyéb, futamidő végéig tartó dijfizetési kötelezettségre tekintettel is határozta meg hitelező, ezért hitelt felvevők az 5. pontban írtakra tekintettel lemondanak a hibás szerződésből fakadó nem vagyoni kártérítési igényükről. Arról a nem vagyoni kártérítési igényükről mondanak le hitelt felvevők, ami a hitelt felvevőknél azért merült fel, mert a hitelezőnek korábbi, 1. pontban megjelölt szerződésből fakadó indokolatlan követelések elviselése a tényleges vagyoni kártól függetlenül életviszonyukban jelentős kárt okozott.

7./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt időponttól felmerült egyszeri költségek azt a szerződő felet terhelik, akinél ez felmerült, ellenben jelen egyezséggel felmerülő minden költség hitelezőt terheli.

8./ Felek megállapodnak abban, hogy az egyezséggel kapcsolatos iratokat közjegyzői okiratba nem foglalhatják abból kiindulva, hogy bírósági rendes eljárás megkerülhetetlen legyen bírósági végrehajtást megelőzően abban az esetben, amennyiben hitelt felvevő a hitelező követelését nem ismeri el.

9./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban irt szerződés biztosítékaként korábban megkötött szerződések alapján gyakorolható jogok csak az egyezség tartalmának megfelelő adósi kötelezettség biztosítására szolgálnak és eddig a mértékig gyakorolható az ilyen jogok.

10./ Hitelező a fenti megállapodásra tekintettel kijelenti, hogy az általa, mint végrehajtást kérelmező által már kérelmezett végrehajtási eljárásnak szünetelését kérelmezi azzal, hogy az egyezség aláírásától számított hat hónap elteltével kérelmezheti a végrehajtási eljárás folytatását az esetben, amennyiben ezen egyezség figyelembevételével is fennáll adós – hitelt felvevő – tartozása.

11./ Hitel felvevő által esedékesen fizetendő törlesztő részlet megfizetése a 2.pontban megjelölt időpontig annyit jelent, hogy eddig az időpontig a törlesztő részletnek be kell érkezni hitelező által megjelölt teljesítési helyre, és a megfizetés késedelme esetén 15 napos türelmi idő illeti meg hitelezést felvevőt azzal, hogy a késedelmi időre késedelmi kamat esedékes. A késedelmi kamat mértéke a forintnak mindenkori jegybanki alapkamatának megfelelő összeg az ügyleti kamaton felül.

Indokolt esetben hitelt felvevő késedelme esetén a teljesítés elmaradásától számított 15 napon belül kérheti a teljesítés elhalasztását három hónapra, de a további törlesztő részletek teljesítésére ez a kérelem nem vonatkozik.

Halasztás engedélyezése kérelmezésének elmulasztása, vagy elutasítása esetén az elmulasztott teljesítési határidőtől számított 15 nap elteltével, halasztás engedélyezése esetén az elmulasztott teljesítési határidőtől számított három hónap és 15 nap elteltével a hitelezőt megilleti a minden indokolása nélküli felmondás joga. Ennek a jognak gyakorlása esetén a felmondásnak hitelt felvevőhöz érkezésétől kezdődően az ügyleti kamat helyett is a hitelt felvevőt késedelmi kamat címén a forint jegybanki alapkamatának kétszerese terheli.

12./ Hitelt felvevőt megilleti a teljesítés időszakában az a jog, hogy akár előre teljesítsen, akár a teljes, még hátralévő tőketartozást egy összegben kifizesse azzal, hogy ez esetben az előre kifizetett összegre kamatfizetése nem esedékes.Fenti okiratot felek megértelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.………………………….2013. …………………hó………..napján.

……………………………………………. ……………………………………………hitelező hitelt felvevő

---------------------------------------------------

Fentiek szerint megfogalmazott, bank felé címzett egyezségi ajánlathoz csatlakozom, annak tartalmát maradéktalanul elfogadom.Név: lakás: velem szerződő bank: aláírás:
Topi
2013-09-16 10:01:02
Különösen ajánlott a cikkben lévő videó megtekintése!

http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/09/elkepeszto-dokumentumok-az-emberiseg.html

...ezek után is, szép napot!
HunorMagor
2013-09-15 19:43:55
Köszönöm Marcsi ! Olvastam A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA AVAGY A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA, című nagy művet és egyet értek vele.
HunorMagor
2013-09-15 19:39:42
Köszönöm Benedek ! Azokban a sorokban nem olvastam az akkádokról, de azzal teljesen egyet értek, hogy az akkádokkal mi soha nem kötöttünk szövetséget, és azt is hogy ők valójában habiru héber szemita zsidók. Azt hiszem Jézus mondja a Jelenések könyvében, hogy zsidóknak mondják magukat de nem azok, hanem a sátán zsinagógája.
Még valamit, amikor megláttam életemben először a menórát, ne röhögjetek ki, de én nekem kísértetiesen úgy rémlett, mintha egy félbevágott űr repülő szerkezetet láttam volna, vagyis űr hajót. A menóra hét ága, spéci űrjármű fúvókáihoz volt hasonlatos. Most elmondom, hogy mi játszódott le előttem. Jehova megérkezett a hét fúvókás űrhajóján a föld bolygó közelébe, majd belépett a föld légterébe mert meghibásodott a repülő eszköze mivel nem tudott normál landolni, így belefúródott a földbe az utastér része,de csak a fele látszott ki belőle és akik életben maradtak, azok szűkség szerint itt maradtak a földön, és jehova de hova és megmaradt kalózai el kezdtek szaporodni, a végeredmény a habiru, héber nép és az űrhajó fúvókás része pedig törzsi jelkép lett, és ez a menóra. Ez a gondolatom.
Marcsi
2013-09-15 12:18:20
A MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETE

Grandpirre K. Endre

A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA AVAGY A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA

http://www.magtudin.org/Grandpierre%20Elrablasa.htm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.