Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Kis Tibor
2013-09-19 20:47:30
Topi
2013-09-19 17:39:37
Topi
2013-09-19 17:17:48
HunorMagor
2013-09-19 15:57:49
János Evangéliuma
4. fejezet
előző fejezet II következő fejezet

1. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János,
2. (Jóllehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai,)
3. Elhagyá Júdeát és elméne ismét Galileába.
4. Samárián kell vala pedig általmennie.
5. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, a melyet Jákób adott vala az ő fiának, Józsefnek.
6. Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala.
7. Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom!
8. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek.
9. Monda azért néki a samáriai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, a ki samáriai asszony vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal.
10. Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet.
11. Monda néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet?
12. Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, a ki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is?
13. Felele Jézus és monda néki: Mindaz, a ki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik:
14. Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.
15. Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jőjjek ide meríteni!
16. Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jőjj ide!
17. Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem;
18. Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad.
19. Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy.
20. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell.
21. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.
22. Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt.
23. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
24. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
25. Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent.
26. Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki veled beszélek.
27. Eközben megjövének az ő tanítványai; és csodálkozának, hogy asszonnyal beszélt; mindazáltal egyik sem mondá: Mit keresel? vagy: Mit beszélsz vele?
28. Ott hagyá azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és monda az embereknek:
29. Jertek, lássatok egy embert, a ki megmonda nékem mindent, a mit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus?
30. Kimenének azért a városból, és hozzá menének.
31. Aközben pedig kérék őt a tanítványok, mondván: Mester, egyél!
32. Ő pedig monda nékik: Van nékem eledelem, a mit egyem, a mit ti nem tudtok.
33. Mondának azért a tanítványok egymásnak: Hozott-é néki valaki enni?
34. Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.
35. Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra.
36. És a ki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.
37. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató.
38. Én annak az aratására küldtelek titeket, a mit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok.
39. Abból a városból pedig sokan hivének benne a Samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, a ki bizonyságot tett vala, hogy: Mindent megmondott nékem, a mit cselekedtem.
40. A mint azért oda mentek hozzá a Samaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk; és ott marada két napig.
41. És sokkal többen hivének a maga beszédéért,
42. És azt mondják vala az asszonynak, hogy: Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ idvezítője, a Krisztus.
43. Két nap mulva pedig kiméne onnét, és elméne Galileába.
44. Mert Jézus maga tett bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs tisztessége a maga hazájában.
45. Mikor azért beméne Galileába, befogadták őt a Galileabeliek, mivelhogy látták vala mindazt, a mit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen; mert ők is elmentek vala az ünnepre.
46. Ismét a galileai Kánába méne azért Jézus, a hol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, a kinek a fia beteg vala.
47. Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne és kéré őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát; mert halálán vala.
48. Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.
49. Monda néki a királyi ember: Uram, jőjj, mielőtt a gyermekem meghal.
50. Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, a mit Jézus mondott néki, és elment.
51. A mint pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozának néki, mondván, hogy: A te fiad él.
52. Megtudakozá azért tőlük az órát, a melyben megkönnyebbedett vala; és mondának néki: Tegnap hét órakor hagyta el őt a láz;
53. Megérté azért az atya, hogy abban az órában, a melyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe.
54. Ezt ismét második jel gyanánt tevé Jézus, mikor Júdeából Galileába ment.
Ajózsef
2013-09-19 15:20:54
Magam is kedvelem Cey-Bert előadásait és könyveit, ugyanígy olvasom pl. Kiszeli István tudományos munkáit is, senki sem tökéletes.
HunorMagor
2013-09-19 14:51:16
Kedves Ajózsef és Benedek ! Benedeknek teljesen igaza van, mert József bizony Pártus herceg volt és Pándár az az Pandúr ami a zsidóknál ácsot jelent .
Palesztína története és népei, Ebla

http://aranylaci.freeweb.hu/jezus-palestina/palestina.htm
Ajózsef
2013-09-19 12:45:46
Kedves Benedek és HunorMagor,
Atilla királyunkal a Habsburgokkal és Ceybert Robert Gyulával kapcsolatban kapcsolatban figyelmetekbe ajánlanám a következő videót:
http://www.youtube.com/watch?v=iuE7K9N_HLE
Ceyber Robert Gyula szervezte a videon látható ünnepséget, kedves barátja és pártfogója 89-ik szülinapjára.

Ha érdekel valakit igaz történelmünk ajánlom Szántai Lajos előadásait is Atilláról:
http://www.youtube.com/watch?v=cz1CPQG-3DA
http://www.youtube.com/watch?v=erEB96xD7mc
A Magyarok Istene áldjon meg titeket és minden testvéremet aki nemzetünk visszatérérését az igaz útra kívánja és elősegíti, én nagyon bizakodó vagyok mert azt látom, hogy ébred a Magyar, de az ellenség sem tétlenkedik és velünk ellentétben nem válogatnak az eszközökben, amit elkövettek ellenünk 1918-ban, 1945-ben, 1956 után azt a vérengzést, népirtást ők bármikor megismétlik. Azt hiszem 2006-ban is valami hasonló tervük volt, amitől megmentette nemzetünk a mi égi pártfogónk.
Áldás békesség.
HunorMagor
2013-09-19 06:34:34
HunorMagor
2013-09-19 05:26:11
Szia Benedek ! Egy kis pihi szeretettel neked http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=miIiGF2y-RA
HunorMagor
2013-09-19 01:06:55
Benedek ! Én a családban a 7-dik gyermek vagyok, és az ezzel járó születési jogot elfogadtam a mi jó Istenünktől, amit Drága nemzetünk javára kívánom használni.
Áldás rád !
HunorMagor
2013-09-18 20:08:25
Vajon kik ellen hozták létre a zsidó katonai szervezetet Magyarországon, kérdezem én amikor itt nálunk élnek a legnagyobb békességben és itt gazdagodhatnak a legjobban ? ! Csak nem fantomok ellen, mert szegényeket rettenetes rémálom gyötri netán ? Azt nem kéne elfeledniük, hogy ha a Magyarok nem mentették volna meg őket az igaz történelem szerint a kipusztulástól, akkor most sehol nem lennének. De úgy látszik, hogy azt bosszulják meg rajtunk, ami jót velük tettünk !http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=lambert&pid=128607
Lehel
2013-09-18 19:27:54
Kedves Kubinyi Tamás Úr !
Sajnálatos, de Dr.Damm Andrea jogásznőt törölték az ügyvédi névjegyzékből - bár én jobban tisztelem, mint bármely más ügyvédet.
Kérem -ha jók az információim - legyen szíves korrigálni a megszólítást, mert neki esetleg kellemetlen lehet, ha valakitől támadás érné ez ügyben.
HunorMagor
2013-09-18 17:57:28
Topi
2013-09-18 17:48:30
Topi
2013-09-18 17:43:33
CSAK NE GONDOLKODJ!
A 15 és 29 év közötti fiatalok többségét nem érdekli a politika. Érzékelik generációjuk problémáit, de a megoldásukban nem aktívak. A nyolcezer fiatal megkérdezésével készített Magyar Ifjúság 2012 című felmérés tapasztalatait összegezve a Kutatópont kutatási igazgatója „új, csendes generációnak” nevezte a 15 és 29 év közötti fiatalokat. Szabadidejüket a megkérdezett fiatalok nagyrészt otthon, televíziózással, internetezéssel töltik. Alig egyharmaduk sportol a kötelező testnevelésórán kívül.

Folyamatosan csökken a párkapcsolatban élők aránya, a korosztály 10 százaléka házas, 15 százaléknak van gyermeke. A vizsgált fiatalok 63 százaléka élne házasságban, 18 százalék bizonytalan. A válaszadók átlagosan 1,7 gyereket szeretnének, 79 százalékuk szerint a gyermekvállalás hozzájárul az egyén boldogságához – mondta Székely Levente.

Csökkent a fiatalok továbbtanulási hajlandósága. Míg 2008-ban a megkérdezettek 50 százaléka szeretett volna továbbtanulni, 2012-re ez az arány 30 százalékra csökkent. A fiataloknak egyre tovább tart, hogy munkát találjanak, emiatt egyre pesszimistábbak és bizonytalanabbak is. A magyar fiatalokra nem jellemző a mobilitás, többségük valószínűtlennek tartja a költözést, és nem tervez jelenlegi életéhez képest jelentős változást.

Jövőképük bizonytalan, kevésbé köteleződnek el, nem akarják megváltoztatni a társadalmi rendszert. A fiatalok többsége szerint fontos a választás, de jóval kevesebben vannak, akik szavaznának is. Csak a megkérdezettek 40 százaléka tartotta a demokráciát a legjobb társadalmi berendezkedésnek. Többségüket nem érdekli a politika, mert a politikusokat sem érdekli a fiatalok véleménye. A megkérdezettek többségének megfelel szüleik életeszménye.

Bal-Rad komm: Íme a rendszerváltással kezdődött agymosás csodálatos eredménye! Éld túl a mát-és csak annak élj! Ne törődj a jövőddel, ne foglalkozz a holnappal. Nézd a televíziók mocskát-képzeld bele magad a csillogásba! Ha droggal-akkor droggal, ha alkohollal-akkor azzal!

CSAK NE GONDOLKODJ!

A LEBUTÍTOTT GYÖKÉRTELENÍTETT IFJÚSÁG KÖNNYEN IRÁNYÍTHATÓ!

A KAPITALISTA VILÁGHATALOMNAK PEDIG PONTOSAN ERRE VAN SZÜKSÉGE!

http://balrad.wordpress.com/
HunorMagor
2013-09-18 16:59:17
János Evangéliuma
3. fejezet
előző fejezet II következő fejezet

1. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
8. A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.
9. Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?
10. Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?
11. Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.
12. Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?
13. És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van.
14. És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.
15. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
18. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
19. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
20. Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
21. A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
22. Ezután elméne Jézus az ő tanítványaival a Júdea földére; és ott időzék velök, és keresztele.
23. János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. És oda járulának és megkeresztelkedének.
24. Mert János még nem vetteték a tömlöczbe.
25. Vetekedés támada azért a János tanítványai és a judeaiak között a mosakodás felől.
26. És menének Jánoshoz és mondának néki: Mester! A ki veled vala a Jordánon túl, a kiről te bizonyságot tettél, ímé az keresztel, és hozzá megy mindenki.
27. Felele János és monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.
28. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el.
29. A kinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, a ki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.
30. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.
31. A ki felülről jött, feljebb való mindenkinél. A ki a földről való, földi az és földieket szól; a ki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél.
32. És arról tesz bizonyságot, a mit látott és hallott; és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be.
33. A ki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz.
34. Mert a kit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket.
35. Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.
36. A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
Lehel
2013-09-18 16:44:32
Kedves Bakki Gábor !
Nem csak a Fidesz, de a politikai terrorista banda (mszp,"örökszdsz"...stb. ) idegenszívű. Csak annyit kell megnézni, ki miből és hogyan él !

Mivel tisztességes " jó magyar ember" nem keveredik korpa közé, mert tudja a következményét,ha megtenné, így állítható, hogy ha nem is nem vérségi, de identításuk, vagy gondolkodásmódjuk szerint a politikából élők valamennyien idegenek a magyarok között.
Másik dolog, hogy a jelenlegi helyzetben ki is túrnák a nem közébük valót.
itt van pl. ez a mese, hogy "elvágnák a Viktor torkát",ha más döntést hozna"...
ki veszi ezt a szöveget be ?
Ha ez így lenne, az pontosan azt bizonyítaná, hogy itt terrorizmus (azaz erőszak alkalmazása politikai szándék érdekében) üli a tort, miközben a Magyar Állam lapít.
Ezért ki más a felelős, mint maga az Államfő és a Kormámyfő ?
Lehel
2013-09-18 16:30:15
Kedves Totya !
Elég szürrealista videót találtál..
Ajózsef
2013-09-18 15:39:05
Azok az igaz Magyar emberek akik annak idején Torgyánra szavaztak, lehet nem is tudták, hogy Torgyán annak a Tucsek vérbírónak volt a titkára akiről így ír Fiala Ferenc: "Micisapkás ifjú terrorlegények és Oroszországból hazatért bilgericsizmás mustosok kísérgették a folyosón az elfogott szerencsétleneket a hevenyében összetákolt népbírósági tanácsok elé. Már hónapok óta működött a hírhedt Tucsek-tanács, s aki odakerült, az biztos lehetett sorsáról."
link: http://betiltva.com/files/fiala_egyszeru_tortenet8.php
Tucsek dédunokája pedig most a nemzeti oldal üdvöskéje a hatvannégy vármegyés Toroczkai László, nem ezzel a szépen hangzó névvel született, de egy kis nemzeti máz segít a szeplőkön.
szilveszter
2013-09-18 14:26:28
Amerikai-Orosz Csasztuska! Szóval következmény mert a kőművesek sem szabadok. Ugyan melyik kisgazdapárt lesz egyszer független a liberálisok mesterkedéseitől.Csábítani szeretne Hegedüs is egy táncra, hogy még jobban megosszák a nemzeti erőket.Torgyán is tudott hegedülni Hegedüs meg névileg muzsikus, de több mint valószínű liberális muzsikus. Torgyán és Orbán tánc közben minden hektár 2000Ft-os támogatását eltáncolták .Csurka szegény hiába verte a dobot Őt már antiszemitázták a liberálisok,és mivel Orbánék a liberalizmus jegyében tapsoltak Csurkáék kiesésének,már régen dobra verték Magyarország vagyonát.Ja és közben Torgyánt a liberálisok hordóba zárták.Vigyázzunk mert magyar föld helyett hordót kívánnak a liberálisok minden magyarnak.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.