Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Topi
2013-10-07 21:13:06
Népirtással vádolják a magyar kormányt és a bankokat Hágában! – Itt a beadvány…

A Hágai Büntető Bíróság kérte Kásler Árpádot, hogy a BÁÉSZ feljelentését fordítsák le angol nyelvre.
Kásler Árpád most rendelkezésre bocsátotta magyar és angol nyelven is a magyar kormány és a bíróságok, valamint a bankok ellen tett feljelentését, melyet a Hágai Büntető Bíróságra adott be korábban.
Nemzetközi Büntetőbíróság
Főügyészi Hivatalának
Hága
Hollandia

Tisztelt Főügyész Asszony!

Szeretnénk az Ön figyelmét felhívni arra a népirtásra és emberiesség elleni bűntettre, melyet Magyarországon a lakosság számára hitelezést végző bankok vezetői és az őket felügyelő szervek vezetői, az ebben közreműködő közjegyzők, illetve a bűncselekmények kivizsgálását megakadályozó ügyészek, bírák és politikusok követtek és jelenleg is követnek el. Kérjük, hogy az elkövetett bűncselekmények miatt a nyomozást szíveskedjék hivatalból elrendelni.

Tisztelt Főügyész Asszony, ezen feljelentésünket több száz ember felhatalmazása alapján tesszük meg a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete és a Haza Nem Eladó Mozgalom nevében. A felhatalmazást igazoló aláírásokat tartalmazó dokumentumokat és az ügyészségi feljelentéseink elutasítását igazoló végzéseket a feljelentéshez csatoljuk. Mire a tisztelt Bírósághoz beérkezik az angol fordítása a feljelentésnek, újabb aláírásokkal fogjuk megtámogatni beadványunkat.

Tisztelt Hágai Büntető Bíróság!

Bankárok az általuk irányított pénzintézetek hitelezési tevékenysége során az embereket megtévesztve csalássorozatok elkövetésére alkalmas szerződések kötésével az adósok százezreit semmizték ki, és ezzel őket olyan súlyos nélkülözésnek tették ki, amely az adósok életfenntartását fizikailag veszélyeztette, illetve tette lehetetlenné, a gyermekvállalást megnehezítette, illetve megakadályozta, továbbá a megfizethetetlen adósság elől az országból elmenekülni nem tudó adósok ezreit hajszolta öngyilkosságba, valamint százezreket az ország elhagyására.

Magyarországon 2005-ik évtől kezdődően tömegével kötöttek a kereskedelmi bankok un. deviza alapú hitel-, illetve lízing szerződéseket a lakossággal. A szerződések alapján a bankok a hiteleket Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban folyósították a hitelfelvevők részére, szintén forintban történt meg a lízingszerződések esetén a lízingtárgyak megvásárlása a bankok részéről. A tartozást a hitelfelvevők, illetve a lízingbevevők szintén forint pénznemben voltak kötelesek megfizetni.

A hitel, illetve lízingszerződések azonban tartalmazták azt, hogy a bankok a tartozást devizában- svájci frankban, euróban, illetve japán jenben – tartják nyilván. A szerződés kikötésével ellentétben azonban a bankok nem nyilvántartották a forint tartozást a nyilvántartási pénznemként megjelölt devizában, hanem a folyósítás napján a tartozást átszámították devizára, és a tartozást ezt követően svájci frank, euró, illetve japán jen pénznemben keletkezett tartozásként kezelték.

Deviza ténylegesen egyetlen szerződésben sem szerepelt, devizát a bankok nem bocsátottak az adós rendelkezésére, illetve nem vásárolták devizáért a lízingtárgyakat, a szerződésekkel kapcsolatosan deviza átadásra, illetve vételre vagy eladásra egyáltalán nem került sor sem a bankok részéről, sem a bankok és a hitelfelvevők között.

A szerződés megkötését követően a bankok azokat egyoldalúan módosítva a tőketartozás, illetve a törlesztő részletek összegét folyamatosan emelték. Ennek során azt a látszatot keltették, mintha a tartozás összege annak folytán emelkedett volna, hogy a forint árfolyama a nyilvántartási pénznemhez viszonyítva csökkent. Ténylegesen azonban az árfolyamváltozásnak a tartozás forint összegére hatása nem lehetett volna, hiszen a deviza mindössze nyilvántartási pénznem volt, és nem a tartozás tárgya vagy jogalapja.

Arra hivatkozni nem lehet, hogy a devizában meghatározott pénztartozást a Polgári törvénykönyv 231. §-a értelmében forintban átszámolva kell megadni,ugyanis a devizaösszeg kölcsön jogcímen bocsátandó rendelkezésére az Adósnak, s ezek után az Adós köteles azt visszafizetni.

Tehát a Bank nem pénztartozást adott meg az Adósoknak, hiszen nem volt pénztartozása az emberek felé, valami ellenében, hanem pénzkölcsönt kellett volna hogy nyújtson egy szolgáltatás keretében.
Ezért a Banknak nincs arra lehetősége, hogy a devizát forintba átszámoltan bocsássa az Adós rendelkezésére, ha mégis ezt teszi, akkor nem hitelfolyósításról van szó, hanem vételár folyósításról. Hiszen az Adós a futamidő alatt, mint pénztartozást fizeti meg a devizát forintban, mivel a tartozása devizában van meghatározva. De ez nem válik pénzkölcsön tartozássá, ez esetben pedig kölcsönkamat nem számolható fel ! Ami miatt jogot formálnak a kamatra, az a valóságtól eltérő könyvelése a megtörtént eseménynek: azaz a folyósított vételár hitelfolyósításként történő könyvelése, és a devizaösszeg hiteltartozásként való nyilvántartásba vétele.

Ehelyett vételár folyósítást kellett volna könyvelni, mert a gazdasági esemény a devizaösszeg vételárának folyósítása volt. Ennek ellenében , adásvételi szerződéssel lehetett volna a deviza ellenérték megfizetését és kereskedelmi árrést követelni , de nem ezt tették.

Mivel nem a valós eseményt könyvelték le, hanem a szerződés tárgya szerint kölcsönfolyósítást ezért csalást követtek el .
A hatályos törvényhelyek, amelyek a pénzkölcsön nyújtást szabályozzák, nem adtak lehetőséget a deviza ellenében történő forint folyósításra. .
A megtévesztésekkel az erősödő deviza és a soha át nem adott devizára felszámolható kölcsönkamat egyidejűleg lett követelve, mellette a vételi árfolyamon történő forintfolyósítás és a havi törlesztő részlet eladási áron történő megfizetése közti árrés is felszámításra került, valamint a kezelési költségekre is felszámolták sok esetben az árfolyam különbözetet.

Ha csak a törvényi tényállás szempontjából vizsgáljuk, akkor ezzel tévedésbe ejtették, tévedésben tartották az Adósokat , és ezáltal kihasználva őket , anyagi kárt okoztak nekik , de valójában ettől sokkal többről van szó.

Az emberektől elvették az újrakezdés lehetőségét, az élethez és a mindennapi megélhetéshez való jogot, az emberek nyugalmára és életére törtek az ellehetetlenülés eszközét használva ehhez.

A törlesztő részleteknek a bankok általi folyamatos egyoldalú emelése folytatódott abban az időszakban is, amikor a forint árfolyama a nyilvántartási pénznemhez viszonyítva erősödött

A Bankok felszámoltak az adósok terhére különböző, ténylegesen fel nem merült költségeket, valamint a forint és a nyilvántartási pénznem eladási és vételi árfolyama közötti árkülönbözetet is, annak ellenére, hogy a szerződések alapján létrejött jogviszony során sem deviza, sem pedig valuta eladásra és vásárlásra vagy konverzióra egyáltalán nem került sor.

A bankok a tartozások összegét minden esetben egyeztetés nélkül, a saját nyilvántartásaik alapján egyoldalúan állapították meg, annak okáról az adósok felé ellenőrizhető módon be nem számoltak, az adósoknak semmilyen lehetőséget nem biztosítottak arra, hogy a bankok megállapításának helyességét ellenőrizzék, vagy vitassák.

Az Adósok tartozása és a törlesztő részletek a tartozás rendszeres törlesztése ellenére is folyamatosan nőtt a deviza erősödése miatt .

Néhány éven belül a bankok tisztességtelen eljárása következtében az adósok havi törlesztőrészlete jelentősen, az eredeti induláshoz képest a kétszeresére-háromszorosára emelkedett.

Figyelemmel arra, hogy Magyarországon a nettó átlagjövedelem havi 150 ezer Ft körüli összeg, ( kb. 500 eu) amely a megélhetési költségeket figyelembe véve éppen csak elegendő az elengedhetetlenül szükséges költségek fedezésére, a törlesztőrészletek egyoldalú és nagy mértékű emelése következtében azokat a lakosság nagy része még súlyos fizikai nélkülözés árán sem volt képes tovább fizetni.

A lakosságnak a bankok tevékenysége miatti eladósodottságát jelzi, hogy a kevesebb, mint 10 millió lakosú Magyarországon több mint fél millió olyan devizaalapú jelzáloghitelt tartanak nyilván, melyben az adós ingatlanára a bankok jelzálogjogot jegyeztek be. Közülük már több mint százezren kilencven napnál régebb óta nem fizetik a hitelüket, így esetükben a bank akármelyik pillanatban felmondhatja a szerződést. Ezen túlmenően ismeretlen számú azon további szerződések mennyisége, amelyeknél gépjárműre jegyeztek be jelzálogjogot, illetve nem került sor zálogjog alapítására, valamint a személyi kölcsönök devizában nyilvántartva és diák hitelek ugyanezen konstrukcióban. A devizahitel a családtagokat, illetve a kezeseket és azok családtagjait figyelembe véve mintegy 3 millió embert közvetlenül, négymilliót pedig közvetve érint Magyarországon.

A fizetésképtelenné váló adósok esetében a bankok jogerős és végrehajtható bírósági határozat nélkül, a saját ügykönyveik alapján, saját maguk által megállapított tartozás összegére közjegyzői határozat alapján végrehajtási eljárást indítottak és az adósokat és családjaikat a jelzáloggal terhelt ingatlanokból kilakoltatták úgy, hogy részükre semmilyen elhelyezést nem biztosítottak. Ennek következtében családok tízezrei lettek földönfutóvá téve. Jelenleg több mint 100.000 ingatlan van kijelölve kényszer értékesítésre.

A bankok azonban a jelzáloggal terhelt ingatlanok elvétele és értékesítése után sem tekintették a tartozásokat megfizetettnek, hanem azokból mindössze levonták – a tömeges árverések miatt pangó ingatlanpiac miatt rendszerint jóval a valós piaci ár alatt értékesített – ingatlanok vételárát és gépkocsik értékcsökkentett árát.

A tartozást azonban egyidejűleg meg is növelték a végrehajtás irreálisan magas összegben megállapított költségével, valamint a soha rendelkezésre nem bocsátott deviza árfolyamának különbözetével.

Ebből következően az adósok jelentős része több éves folyamatos törlesztés, majd fedezetül felajánlott ingatlanának elárverezése után nagyobb összegű tartozással rendelkezik, mint a felvett hitel teljes összege volt.

Ezen túlmenően a bankok az általuk megállapított tartozást átörökölhetőnek tekintik, így a súlyos nélkülözés következtében elhalálozott, vagy öngyilkosságba menekült adósok örökösei a tartozást tovább fizethetik az elhunyt helyett.

Az eladósodottság következtében a lakosság jelentős része, több százezer ember a létminimum alá került, így egy bankok elleni per költségét vállalni nem tudja. Ebből következően a bankok csalárd magatartása következtében kifosztott emberek Magyarországon hatékony jogvédelemhez sem jutnak, a bankok önkénye ellen semmilyen védelemben nem részesülnek.

Az ismertetett helyzet következtében a banki adósok közül mintegy 3.000 ember követett el öngyilkosságot, az elmúlt években és több százezer magyar állampolgár menekült az adósság elől külföldre, Magyarországon a születések száma jelentősen csökkent. A bankok által tendenciózusan és hosszabb időn keresztül kifosztott és anyagilag lehetetlen helyzetbe hozott embertömegek ugyanis a fizikai önfenntartáshoz szükséges anyagi eszközökkel sem rendelkeznek, ilyen körülmények között gyermekvállalásra nyilvánvalóan nincsen lehetőségük. Magyarországon ismét bekövetkezett az a korábban csak a világháborúk idején előforduló helyzet, hogy gyermekek és idős emberek fagytak meg, illetve haltak éhen a bankok által előidézett súlyos nélkülözés következtében.

Összefoglalva tehát, a deviza alapú hitel-, illetve lízingszerződések csalásra való felhasználása, valamint a jogviszonyokban a bankok által elkövetett törvénytelenségek következtében Magyarországon a lakosság jelentős része olyan élethelyzetbe került, amely a fizikai megsemmisülését okozhatja, illetve a lakosság ezen csoportjában a születéseket meggátolja. Erre figyelemmel a bankok vezetőinek cselekménye a Római Statútum 6. cikkely c. és d. pontjában ismertetett népirtás bűntetteként, illetve a 7 cikk 1/b pontjába ütköző kiirtással elkövetett emberiesség elleni bűntettként értékelhető.

Kérjük ezért a Tisztelt Főügyész Asszonyt, hogy az általunk szolgáltatott információk alapján szíveskedjék hivatalból nyomozást indítani a Magyarországon deviza alapú hitel, illetve lízingszerződést kötő bankok vezetői ellen és a törvénytelenség kivizsgálását megakadályozók illetve azon személyek ellen, akik jogkörrel és törvényi felhatalmazással rendelkeznek, az ügyek kivizsgálására, de nem élnek vele. Név szerint a legnagyobb Magyarországi Bank vezetője dr. Csányi Sándor, dr. Polt Péter legfőbb ügyész, dr. Szász Károly a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, dr. Orbán Viktor miniszterelnök, valamint 2006 óta hivatalba lévő miniszterelnökök Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon, valamint a végrehajtások foganatosításában közreműködő közjegyzők és további ismeretlen tettesek ellen.

Kérelmünk indokaként előadjuk, hogy a magyar kormány az emberiesség elleni bűntettek vonatkozásában a szabályozási kötelezettségének nem tett eleget, így a magyar jogrendszer a kiirtás törvényi tényállásának megfelelő bűncselekményt nem ismer és bűncselekményként nem szankcionál.

A továbbiakban mellékeljük a Fővárosi Főügyészség válaszát legutóbbi feljelentésünkre, amelyhez több mint kilenc ezer magyar állampolgár csatlakozott a beadás pillanatában, azóta több mint 23 ezren és amelyben leírja az ügyészség, hogy amennyiben a jövőben újabb beadványt nyújtok be azt válaszadás nélkül az irattárba helyezik. Számtalan feljelentésünket érdemi kivizsgálás nélkül elutasítottak, végigjártunk minden utat a fogyasztóvédelemtől a Köztársasági elnöki hivatalig bezárólag. Az adócsalás miatt tett büntető feljelentésünkkor a bűnügyi nyomózok megpróbáltak megfélemlíteni, hogy vonjam vissza a feljelentésemet, mert ha megindítják a nyomozást, akkor össze fog omlani a tőzsde. Közel 20 ezer ember egybehangzó felhatalmazásával a magyar parlamenthez és a házelnökhöz fordultunk. Érdemi válasz illetve intézkedések nem történtek, mindeközben folyamatosan zajlik a nép kifosztása a felgyorsított kilakoltatások és végrehajtások által.

A magyar legfőbb ügyészséghez közvádas feljelentést tettünk a 12 legnagyobb Magyarországi Kereskedelmi Bank ellen, de az ügyészségek, bűnpártoló módon leseperik az asztalról a feljelentéseinket, figyelmen kívül hagyva a kölcsönszerződésekre és pénzkölcsön nyújtásra vonatkozó magyar hatályos törvényeket. Amit jogkövető magatartással elkövethettünk Magyarországon azt megtettük. Éppen ezért nem maradt más hátra mint a Nemzetközi Büntető Bírósághoz fordulni jogorvoslatért, mert a magyar törvények értelmében csalást követtek el a bankok és az őket felügyelő szervek ezt nem hajlandóak kivizsgálni. Ezen csalássorozatok felismeréséhez ismertetjük a Magyarországon hatályos törvények szerinti tényállást.
Topi
2013-10-07 09:40:38
BALLAGÁS KÖBÖN 2013

HÁT EZ AZ!!!


Megérdemli a gyerek, több hazai és nemzetközi matematikai versenyen az élmezőnyben végzett, a tanulás mellett segíti szülei áldozatos munkáját, tanulmányai során, hasonlóan szüleihez a szerénység hatotta át viselkedését. A tanárok is boldogok, hogy kiballagott..... Nézzétek végig.Egy nyugat-magyarországi (kömlői) ballagás. Azért még sem annyira rossz ez a magyar segélyezés, a becsületes adózás után még marad a kultúrára is a hátrányos helyzetűeknek.Örüljünk, vagy szomorkodjunk?
Milyen lesz az esküvő és a magyarok jövője ezek után? http://www.youtube.com/watch?v=6isJc7nx1w0
Lehel
2013-10-06 10:16:18
A zsebszerződések ügye most dől el

A kormánypárti Dr. Nagy István képviselő törvényjavaslata van most az Országgyűlés előtt, amely végre rendezné a zsebszerződések ügyét, a jogellenesen külföldiek kezére játszott földek helyzetét. A jogszabály széles hatáskört adna az ügyészségnek, az eljárás során a bíróság mondaná ki a jogügyletek semmisségét - az elrabolt föld pedig állami tulajdonba kerülne.

Mindez egybevág a Váralja Szövetség javaslatával, a baj csak az, hogy Budai Gyula államtitkár módosító indítványa az egész törvényt átírná a zsebszerződők érdekei mentén. Megfosztaná a jogszabályt visszaható hatályától, vagyis attól, hogy a jelenlegi viszonyokra érvényes legyen, ráadásul Budai Gyula azt is lehetővé tenné, hogy ügyvédi titokról senkit se lehessen meghallgatni.

El ne feledjük: minden egyes visszaszerzett
hektár a magyar földvagyont gyarapítja!

A Váralja Szövetség jelentésben számol be a zsebszerződések ügyéről, a törvényjavaslat esélyeiről, részletezve azt is, hogy szervezetünk a jövőben miként fog bekapcsolódni az illegális külföldi földbirtokosok elleni hajszába. Minderről egy jelképes helyszínen megtartott sajtótájékoztatón számoltunk be: a Hősök terén, a Millenniumi-emlékműnél, Árpád vezér szobra előtt. Az Árpádok voltak ugyanis azok, akik ezt a földet megszerezték - nekünk pedig kötelességünk megőrizni!
dochnal
2013-10-06 10:11:37
Na, ki szív a végén?
írta: Dochnal Róbert (2013. 10. 06.-án)Egy csereügyletben két terminál között, mondjuk 5 kg krumpli kontra 1000 forint gazdát cserél. Ebben a krumpli képvisel értéket- a krumplivásárló szüksége a krumplira határozza meg az értéket. A pénz csak az univerzális csereeszköz, ami önmagában alig ér többet, mint az a darab papír és pár csepp tinta, amiből összerakták. A pénz értéke csakis a bizalmon alapszik, a krumplieladó bizalmán, hogy egy jövőbeli csereügyletben egy másik eladó (tyúkfarmos) el fogja majd fogadni eme csereeszközt, amikor valami értékeset akar majd szerezni, mondjuk tojást.

A pénz a bizalmon alapuló elképzelés.

Egy pár igen rafinált, ámbár okos ember, rátelepedett erre a pénz nevű dologra, és hosszú évek fáradságos munkát nem sajnálva kisajátította a pénz kibocsájtás jogát. A törvény erejével megtámogatva, a saját "pincéjében" sok sok köbméter papírra egy pár vödör festékkel és egy nyomdagéppel, olyan "terméket" állít elő, ami minden termék felett áll, hiszen mindegyiket kiválthatja.

Szinte a világ minden kormánya lemondva a pénznyomtatás jogáról, támogatja ezeket, ez tiszta elmebetegség. 2% ellenében még az utolsó kereskedelmi banknak is megengedték, hogy pénzt teremtsenek. Ez olyan, mintha ha lenne Neked 200 ezer forintod, akkor jogodban állna előállítanod 10 millió forintot, amit odaadhatnál valakinek, akinek éppen erre van szüksége, hogy szerezzen magának valami értékeset, majd 30 éven keresztül eltartana Téged mondjuk havi 50 ezer forinttal, amiért Ő nap mint nap kemény munkával megteremt értékes termékek előállításával. Látható, hogy négy hónap alatt a pénzednél vagy, utána meg csak eltartanak, mint egy semmitevő parazitát.

És mindezt azért tehetnéd meg, mert az ország vezetői, az ország törvényhozói, az ország erő-szervezetei, az ország igazságot szolgáltatói mind mind Téged védenének. És ezeket a szerveket pedig a Nép tartja ott.

Ha ennek a logikai láncát végig vesszük, akkor az derül ki, hogy:
- MI a nép egyes egyénjei tartjuk fenn ezt a pénzügyi rendszert,
- Mi tartjuk fenn ezt a gazdasági rendszert,
- Mi tartjuk fenn a jelenlegi banki rendszert,
- Mi tartjuk fenn a Parlamentet,
- Mi tartjuk fenn a politikusokat,
- Mi tartjuk fenn a Rendőrséget,
- Mi tartjuk fenn a Bíróságokat,
- Mi tartjuk fenn az Ügyészséget,
Egy szóval, Mi a Nép tartjuk fenn a saját élősködőinket, elnyomóinkat és az ezeket kiszolgálóikat is. Jelenleg a farok csóválja a kutyát.

Nos, akkor, vajon a farok megvan-e a kutya nélkül?

Hát ezt a kérdést válaszolja meg mondjuk egy rottweiler...
Lehel
2013-10-06 07:53:11
Kedves Barbara !

Nem érthető a mondatod, mivel lemaradt a tárgyat jelölő t betű, valahonnan (feltehetően Gy. Mártont akartál írni ? ).
Nem ismerem azt, miben álltak volna össze Steiner és a Jobbik, ugyanakkor steinertől hazugság az, hogy a zsidókat akarja összeírni Gyöngyösi, aki
a köztisztségviselők közötti magyar-izraeli kettős állampolgárokról és nem zsidókról beszélt. Ez ugyanis nem csak nemzetbiztonsági kockázat, hanem olyan nyilvános adat, amit szándékosan elhallgatnak Magyarországon. Erre az adatvédelmi biztos is kitért már !!!

Az adatvédelmi törvény nyilvános adatként tartja számon a Gyöngyösi által felvetett állampolgársági viszonyt köztisztviselők esetében, tehát jogos számon kérni annak nyilvánosságra hozatalát .
Nem tudom azonban mennyire volt őszinte akarat, vagy csak színjáték ez az egész a következők miatt: nem történt meg, amit Gyöngyösi joggal felvetett.

Sőt, egy évvel ezelőtt Gyöngyösi felvetése után egy nagy cirkuszt csaptak a fideszhez és kdnp-hez tartozók is egységbe tömörültek ekkor az "örök szdszszel" és mszp-vel, ugyanis a Fidesz próbálta ezt az adatvédelmi törvényt megváltoztatni.
Mivel számítottak a nép felháborodására és a törvényi változtatás elleni fellépésére,
EZÉRT VOLT AZ A DEMONSTRÁCIÓ MÉG A Trv. KIHIRDETÉSE ELŐTT, hogy el vegyék a lakosság kedvét az ellenállástól, demonstrálták, milyen erős a változást pártolók köre ( olyan volt ez, mint amikor Siófokon felvonultak a cigányok ).
Különösen a komcsi bajkeverők szájából - amíg nincs tét , addig amíg nem kell végrehajtani, jön ki jó is rossz is, de furcsa módon csak a számunkra rosszat valósítják meg,ha rajtuk áll a döntés . Amikor nincsenek döntési pozícióban, akkor pedig pontosan az ellenkezőjét kérik számon a konkurensen annak, amit ők tettek amíg tehették.
A lényeg, hogy el lehetetlenítsék a magyarságot érintő érdekérvényesítést, összefogást és gazdasági építkezést, kiszolgáltatottá téve ezzel az idegen érdekeknek.
Martin Killeen
2013-10-06 05:06:25
Kedves Mindenki!
Hallgattam ma a Korrekturaban helyettesito Pondro-t, (a meghivott vendegeikkel egyutt) aki iszonyuan leszolta Gyongyosi Marton, amiert osszedolgozott a maszopos Steiner Pallal. Aki errol tud igazat mondani, annak nagyon megkoszonnem. Szebb jovot! Udv. Barbara
Martin Killeen
2013-10-06 05:00:37
Kedves Admin03!
Koszonom a valaszt, az egyik igaz jo magyar ember mar hozza is szolt azota. Udv. Barbara
Topi
2013-10-05 21:33:43
totya54
2013-10-05 20:50:25
Sziasztok! Ezt az előadást is kedvelem: http://www.youtube.com/watch?v=OADOPHIjmb0
totya54
2013-10-05 11:39:02
totya54
2013-10-05 11:24:07
totya54
2013-10-05 08:52:36
Admin03
2013-10-04 22:45:46
Barbara

Ugyan Mártát kérdezte, de ő nem ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. A válaszom igen, ha betartják a fórumon elvárható íratlan szabályokat.
volt jobbikos
2013-10-04 22:37:39
A vaskefe valódi lényegének felmutatásáért ezer köszönet, nem hittem volna hogy ezt megmerik tenni. A nagyszebeni felvetés, hogy Kubinyi úrra szavaznának, de nem lehet, mert csak szervezeztekre engedi a törvény, elgondolkoztat. Biztosan van megoldás, csak nem tudom, mi az.

Az anyaföldvédelmi ügynököket nevezzük néven, és bizonyítsuk be, amennyire lehet.
Topi
2013-10-04 21:53:47
Az Anyaföldvédelmi Kerekasztal felhívása
természeti kincseink védelmében

Magyarország nagyon gazdag, hiszen bőven rendelkezik a XXI. század
aranyával és olajával: bőven van termőföldünk és vízkincsünk. Csupán
fel kell ismernünk, hogy ez a kincs a miénk és meg kell védenünk!

Az Anyaföldvédelmi Kerekasztal tájékoztatást kér mindenkitől, akinek
tudomása van a földet, vizet és egyéb természeti kincseinket érintő
visszaélésekről, törvénytelenségekről, spekulációs ügyekről,
szabálytalanságokról, korrupcióról. Ilyen ügyek például a különféle
zsebszerződések, a külföldiek illegális földvásárlásai, a korrupciós
földeladások és földbérletek. Fontos, hogy képet kapjunk az ország valós
állapotáról, és hogy ezeket az ügyeket a nyilvánosság elé tárjuk.
Bizonyítható, dokumentálható, feltárható visszaéléseket fel lehet és fel
kell fednünk az ország előtt.

Kérjük minden hazaszerető magyar segítségét abban, hogy a természeti
kincseinket fenyegető veszélyeket feltárhassuk, és ezeket a kincseket
megvédhessük a magyarság számára.

Információval és kérdésekkel forduljanak bizalommal az
Anyaföldvédemi Kerekasztalhoz a következő címen:

esetek@foldvedelem.hu
Együtt meg tudjuk védeni, ami a miénk!
HunorMagor
2013-10-04 18:36:54
Kedves Szentkereszti Krisztina ! Minden kedves segítségét, nagyon szépen köszönöm a jó Isten áldja meg önt és kedves családját. Lehettem olyan 8-10 éves fiúcska, amikor volt egy nagyon kedves, és aranyos matek tanárnőm őt hívták Kiss Emesének . Sajnos, egyszer kegyetlenül megsértettem ezt a drága hölgyet pont akkor, amikor áldott állapotban volt . Az életem folyamán többször is visszaemlékeztem erre az ominózus esetre, és ilyenkor mély fájdalom hatotta át a szívemet és az a vágyam volt, hogy kedves tanárnőmtől az életem során, bocsánatot kérhessek.
Topi
2013-10-04 15:57:36
Topi
2013-10-04 15:44:16
Magyar várak Szíriában

Magyar Várak Szíriában?! Még a Szíriai polgárháború kitörése előtt magyar újságírók foglalkoztak azzal, hogy Szíria szeretné visszaadni a magyaroknak azt a hat várat, amit II. András az V. Keresztes hadjárat idején épített. De kinek? A Magyar Köztársaságnak? Már nem létezik.

Árgyusi Imre könyvében leírja II. András Apostoli Magyar Király Jeruzsálemi-Szíriai tevékenységét. Azt amit a nyugati történészek mélyen elhallgatnak!! A mindenkori Apostoli Magyar Király egy azonos az első Apostollal- KRISZTUSSAL!
II. András Akkon kikötő városba érkezik 1217 októberében.A mohamedánokat meglepte a hasonló felfogásban harcoló magyarok jelenléte. Az uralkodó állítólag több okból is elkerülte a döntő ütközetet. A hadjárat során többször előfordult, hogy az össz-keresztény hadak legnagyobb megrökönyödésesére a magyar vezérek a csata megállítására adtak utasítást, mivel a velük szemben álló muzulmán csapatok /török-türk-kurd/ harcosaiban testvérnépeket láttak.
II. András, Magyarország királya 1217-ben felvette a Jeruzsálem királya címet. A történelemben II. András tehát felvette a Jeruzsálem királya címet. Ezt a címet nemcsak hogy elismerte a pápa, elismerték az uralkodók, a német császár, az angol és a francia király, a burgundok, flamandok, normannok, de a Szentföldön uralkodó lovagrendek is. Vajon miért? Nem vitatkoztak, és nem követelték később sem, hogy a magyar király mondjon le e cím viseléséről. És nem csak hogy András a Szentföld királya lett, de címét örökölték utódai is, akik a magyar Szent Koronával együtt megkapták Jeruzsálem királyának címét is. Azzal a Szent Koronával, amely Szent István felajánlása következtében Szűz Mária koronája is.

Tisztelt Szíriaiak! Tisztelt Szíriai állam! Ezúton köszönjük meg, hogy megőrizték a II. András által épített várakat! Ezek a várak a Szíriai állam és az Apostoli Magyar Királyság közös tulajdonai. Az APOSTOLI MAGYAR KIRÁLYSÁG ellenzi az amerikai, brit, izraeli háborús beavatkozást a Szíriai állam területén.

Botz Domonkos
http://litera52.wix.com/botz-domonkos
Topi
2013-10-04 12:20:15
totya54
2013-10-04 12:11:48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826
© Kubínyi Tamás 2011-2015. Minden jog fenntartva.