Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

HunorMagor
2014-05-05 05:00:26
Őfelsége a magyar
ANGYALI APOSTOLI SZENT KORONA


Részletek olvashatók A Kárpát-medence a földi paradicsomkert következő részeiből
Minden szerzői jog fenntartva!

A magyar Szent Korona a Földön az egyetlen "Angyalok hozta" Korona, melyet égi küldetéssel Szentnek tekintünk.

A magyar hagyomány szerint a Szent Korona Jézus lelkét (lelkének egy darabját) hordozza, ezért örök és elpusztíthatatlan.

Élő minőség, misztikum és misztérium

1977. december 16-án született meg az amerikai és a magyar kormány közös nyilatkozata a visszaszolgáltatásról. Ennek értelmében a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket nem a fennálló rendszernek, hanem a magyar népnek adta vissza az "amerikai népet" képviselő Cyrus Vance külügyminiszter.
Forrás: MTI

Időjárással jelez

1978. január 6-án ismét megjelent a Szent Korona élő minősége. Az időjárási körülmények szokatlanságával hívta fel magára a figyelmet. A történelmi múltból több esetben ismert módon, újból megnyilvánult.

A leszállásra váró gép "viharba került" és hosszú időn keresztül nem tudott landolni. A megjelent politikusok közül volt, aki elmondta, hogy soha addigi életükben olyan dermesztő, fogvacogtató, orkán erejű viharban, fagyhalálhoz közeli hidegben nem volt még részük, mint Ferihegyen, várakozás közben.

A Szent Korona, az időjárás körülményeit befolyásolva, kifejezte isteni minőségét és tanújelét adta jelenlétének.

Pontos jelzés volt ez azok számára, akik félig megfagyva, az országot már akkor is idegen kézre adva, kénytelenek voltak a leszállást ünnepi keretek közt kivárni.

A Szent Korona tiszteletet parancsolt azoknak, akik tevékenységükkel gátolták a magyarság és az emberiség felemelkedését. A jeges, fagyos széllel, szembesítette őket lelkük dermesztő hidegségével.

Hatalmával fagyos jövőképet vetített számukra és azon utódaik számára, akik az idei, 35. évfordulóra a Szent Koronát kiállító Országházba, a magyarok számára is fizetőssé tették a belépést azzal a céllal, hogy a nemzetet a szűkös anyagiak miatt elszakítsák attól a száltól, mely a Teremtőhöz a legközvetlenebb elérést biztosítja.

Amerika kikötése alapján a Szent Korona a magyar népé és nem a fenn álló rendszeré, így annak megtekintéséért pénzt sem lehetne szedni.
Ez a tény nem csak Amerika miatt, hanem őrök idők óta így van!

Nincs még egy olyan Korona a világon:
- Mely emberemlékezet óta páratlanul egyedülállóan, a legnagyobb tiszteletben részesül.
- Melynek védelméért évszázadokon keresztül sokan áldozták önzetlenül életüket.
- Melynek díszőrség és katonai tiszteletadás jár.
- Melyről legendák szólnak.
- Melyről annyi szó esne, mint a magyar Szent Koronáról.
- Melyet az idők során számtalanszor raboltak és próbáltak meg elrabolni.
- Mely szakrális, beavató Korona és kizárólag koronázáskor használható.
- Melyre hivatalosan ma is kötelező jelleggel teszik le hivatalba lépésük előtt a képviselők az esküt.
- Ahol a király iránti hűséget megelőzte a Szent Korona iránti hűség.
- A Kárpát-medencében egyedülálló, hogy a földi és az égi korona esetében egyazon koronáról beszélhetünk.
- Szűz Mária, a világ királynéjának koronával való ábrázolása pápai szinten hivatalosan elismerve, kizárólag csak a magyar Szent Koronával történhet.
- Mely méretarányosan tartalmazza a kozmosz arányait, bonyolult, összefüggő rendszert alkot.

Révay Péter koronaőr:
"..sajátos tisztelettel övezik, szentségként imádják, és nem tudom, erősebben vonzza-e a mágnes a vasat, mint ahogy a Korona titokzatos erejével, magnetikus tulajdonságával kiváltja, vonzza a szeretetet és engedelmességet. Ezért van az, hogy bárhova kerül is, magával ragadja harcias pannonjait, akik úgy vélekednek, hogy minden költséget semmibe véve, a veszedelmeket és viszontagságokat megvetve követniük kell, és bármiféle méltatlanságtól meg kell menteniük."
"...nemzetünk, más országoktól eltérően, miért volt oly nagyon aggályos és buzgó Koronája őrzésében, miért költött oly nagy összegeket mind védelmére, mind visszaszerzésére, miért nem átallt annyi háborút vívni, gyászos vereségeket, véres csapásokat osztogatni és elszenvedni.."
"..akár hazaiak, akár idegenek,.... páratlan tisztelet iránta.."

Szentségét tekintve mindenek és mindenki fölött áll.
Minden birtok gyökere a Szent Koronából eredt és ide is tért vissza. Egyesíti magában a hatalom egészét. Isteni minősége által a Föld közvetlenül az éghez, a földön túlihoz, a teremtői minőséghez kapcsolódik.
Koronázáskor itt Ég és Föld összeért. Ez jelenti az ország égi vezetettségét és azt, hogy a magyarság jelen és távoli sorsa nem emberi behatás következménye. Fentiek szerint földünk Szent, mert a Szent Koronával való összeköttetés isteni minőséggel bír.
Dr. Varga Tibor: "Közvetlenül a Teremtővel, a léten túlival kerül kapcsolatba, így az Úr jelenik meg itt, a földön. Örök idejű, összeköti az élőket a már holtakkal és a majdan születendő nemzedékekkel. Az öröklét kapcsolódik a pillanatnyi léttel. A Szent Korona "beiktatódik" a magyar anyaföldbe."
A magyar föld Szent Föld, a Kárpát-medence Isten Szent Földje.

A magyar Szent Korona jelenleg a Földön az egyetlen olyan korona, mely olyan titkokat rejt és hordoz magában, amely egyetlen más, földi koronáról sem mondható el. Földi megnyilvánulása az egyik legnagyobb rejtély, misztikum és misztérium. Joggal nevezhetjük a Szent Grál fogalomkörébe tartozó legismertebb ereklyénknek. Nem véletlen, hogy a magyarság az elmúlt 1000 évben, azt megelőzően, és a mai napig is ragaszkodik hozzá. Az elmúlt évszázadok alatt egyetlen uralkodónak sem jutott eszébe egy másik, feltűnőbben cicomázott koronára lecserélni. A Szent Korona valódi jelentősége nem a rajta található arany és drágakövek értékében keresendő. A XVII-XVIII-XIX. szd-i külföldi metszetek ábrázolásain a Föld egyértelműen a magyar Szent Koronával van megkoronázva. Ez az egész emberiség, az egész földi világ fölötti uralmat, a Szent Korona által az emberiség beavatását jelenti.

A Szent Korona Magyarország igazi uralkodója. Istentől eredő szentséggel rendelkezik.
Jézus egyszer visszatér, elfoglalja trónját és királyságának nem lesz vége. Független ez attól, hogy az adott történelmi pillanatban milyen politikai szándék érvényesül, mert az isteni folyamatosság töretlen.

Anglia:
Magyar Nagylexikon: "A legkorábbi angol koronázási szertartás több, mint 1000 évre tekint vissza, az angol király még sisakot kapott korona helyett."
Grandpierre Attila: "....az angol korona az i.sz. VIII. századbeli harci sisakból fejlődött keresztpántos koronává a XV. szd-ra, a magyar korona mintáját követve."
Hun madaras korona: A fent említett európai kort, illetve a "fejlett harci sisakos nyugatot" megközelítőleg 2000 évvel megelőző, hun királyi korona.
Ordosi hun arany korona az ie. V-III. szd-ból. Az arany abroncs 1022 gramm, a felsőrész 192 gramm. A türkiz madár feje és farka a hun király mozgásától billegett.

Elrabolt avar kincsek
Pap Gábor kutatásának eredményeként tudjuk, hogy őseink nem kalandozni és vért ontani mentek nyugatra. Azokat a kolostorokat keresték föl jogosan, ahol az elrabolt Atilla kincseket rejtegették. Szilveszter pápa nem ajándékba adta a magyarok részére a Szent Koronát. Őseink visszakövetelni mentek jogos tulajdonunkat a pápához.

Mátyás király
A habsburgok által ellopott Korona kiváltásáért Mátyás király 80.000 aranyat fizetett. Az ország lakossága a király felhívására minden segítséget, pénzt megadott ehhez. Abban a korban ez olyan hatalmas arany mennyiség volt, melyet együtt soha nem látott az akkori világ. Feltételezések szerint olyan összegről van szó, mellyel Mátyás felvásárolhatta volna szinte egész Nyugat Európát. Ez a történelmi tény is bizonyítja, hogy még 500 évvel ezelőtt is, a magyar király és a magyar királyság volt a leggazdagabb egész Európában.
Egyszerű koronáért egy király sem áldozott volna ekkora összeget. A világ többi cicomás, drágaköves koronájának összértéke, minden ékkövével együtt sem ér ennyit.

USA
A Szent Korona őrzése a legtitkosabb és legvédettebb amerikai katonai bázison, Fort Knox-ban történt.
Az amerikai kormány 1951-ben különleges jogállású tárgynak nyilvánította a Szent Koronát. A State Departement 1965. évi hivatalos nyilatkozata szerint a Koronát ,,úgy kezelik, mint a magyar nép speciális státusban lévő tulajdonát, amely az Egyesült Államok hatóságainál van letétben".

Vance külügyminiszter idézte beszédében Carter elnöknek Losonczi Pálhoz, az elnöki tanács elnökéhez intézett levelét, amely szerint büszkeséggel adja vissza "Magyarország népének ezt a felbecsülhetetlen értékű kincset, amelyet megóvni a második világháború szörnyű pusztítása óta az Egyesült Államok számára megtiszteltetés volt."

Dobozán az USA-ból történő hazaszállításakor a szöveg a következő volt: Sugárzásveszély, nem azonosítható repülő tárgy.
Repülő Korona: A magyar hagyomány szerint angyalok repítette Korona, "aki" saját maga választ királyt úgy, hogy "rászáll" az alkalmas jelölt fejére.
Az USA-ból történő hazaszállításakor a korona egyik amerikai hazakísérőjének szavai:
"A Magyar Szent Korona az minden, az egész világnak meg kell hajtani előtte a fejét."
Az amerikai kísérők azt is elmondták, hogy pontosan tudják, hogy:
A VILÁGBÉKE FELTÉTELE A MAGYAR SZENT KORONA

Szakrális királyság
A Magyar Királyságot hivatalosan és jogilag kizárólag a nép szüntetheti meg népszavazás, ill. törvényhozás útján. Ez a mai napig törvényesen nem következett be.
Az utolsóként megkoronázott IV. Károly nem mondott le és megfogalmazása szerint "elfogadja azt az államformát, amit a magyarok akarnak és visszalép az ügyek vitelétől." Ausztria ezek után köztársaság lett, így Magyarországra visszaszállt a szabad királyválasztás joga. Magyarország hivatalos formája ez alapján még jelenleg is királyság annak ellenére, hogy a hivatalos fórumok erről hallani sem akarnak.
A szakrális királyság megszűnésével a szakralitást a Szent Koronára ruházták.
1920-ban a Nemzetgyűlés közfelkiáltással hozta a következő határozatot:
"A Magyar Királyság alkotmánya a Szent Korona!"
Ezt követően 1926-ban az ország vezetése azok kezébe került, akik sem akkor, sem most nem fogadják el azt, hogy kisebbségként élnek Magyarországon.
A Szent Korona királyságának megszűnése óta, folyamatos az idegen elnyomás és az idegen hatalmak uralma.
Földi ember nem változtathatja meg az égi törvényt, ezért törvénytelen minden eddigi kommunista államforma, melyet az országra ez idáig ráerőszakoltak.
A jelenlegi törvénytelen privatizációk megsértik a Szent Korona tant, létrejöttük a magyar jog szerint semmis, a javak kártérítés nélkül visszaszerezhetők.
A Szent Korona jogainak helyreállításával, ismét magyar föld lenne minden elcsatolt terület és Jeruzsálem is, mivel Jeruzsálem II. András király uralkodásától a XX. szd. elejéig, IV. Károly uralkodásáig (kb. 800 év) a mindenkori magyar királyság, a Szent Korona területe alá tartozott.

Koronázás alatti jelek
A Szent Korona minden koronázás alatt és azt követően, égi jelekkel tudatta, hogy a koronázott király uralkodása alatt milyen sors vár a nemzetre.

Alkalmas király, Fénykorona
Koronázáskor a Koronából abban az esetben, ha megfelelő magyar király került trónra, külső energiaforrás igénybe vétele nélkül fény szabadult fel, mely beragyogta a királyt, a koronázó templomot és környezetét.
Révai Péter koronaőr (1613):
Angyali Koronának, Szent Csillagnak nevezi koronázás közbeni ragyogása, sugárzása, fényessége miatt.

Szent László király

Alkalmatlan király koronázása
- 1563-ban Miksa koronázását követően, Pozsony nagy része leégett.

- Vencel és Ottó koronázását követően az őket koronázó érsekek még aznap meghaltak.
Ez a jövőre vonatkozóan óriási figyelmeztetés volt.

- Szapolyai János fejéről a koronázást követő vacsorán többször, magától lerepült a Korona. Alig bírták visszahelyezni, ugyanis az országnak vele egy időben volt már érvényesen koronázott királya.

- A habsburgok a királyi címre való alkalmatlanságuk miatt, egészségkárosodást szenvedtek a koronázás során, melyet utódaik az öröklések által a mai napig is, genetikailag visznek tovább. Egyértelmű jele ez a Szent Koronához való illetéktelen viszonynak, annak, hogy semmilyen kapcsolat nem fűzi őket a Szentséghez. Ez mindenki számára felhívás és figyelmeztetés, hogy ez által a jövőben is alkalmatlanok az ország irányítására és vezetésére.

- Az utolsó "magyar" királyt, a habsburg IV. Károlyt megkoronázva, döbbenetes "égi" üzenetek jelezték az új király alkalmatlanságát és a világban elkövetkezendő borzalmakat. A Mátyás templom hatalmas csillárja leszakadt, mikor a megkoronázott uralkodó kilépett alóla. A függönyök kigyulladtak, a zászló beakadt és darabokra szakadt. 3 napig elsötétült az ég, olyan ítéletidő tombolt, amiről az öregek azt mondták, hogy idős koruk ellenére még soha nem éltek meg ilyen vihart és azt gondolták, eljött a vég.
A király esküt tett, hogy megvédi az ország határait. Esküjét megszegte, idegen hazaárulóként a magyar nemzetet elárulta. Bekövetkezett az I. világháború és Trianonnal az ország feldarabolása. A bűnös hamarosan bekövetkező halálával fizetett.
IV. Károlyt az osztrák kultúrtörténész, Egon Friedell így jellemezte:
"Habsburg uralkodók....sora egy nullával végződött".

Ellenségeink félelme a Szent Koronától
- Hatásától II. József annyira félt, hogy nem merte magát megkoronáztatni, így maradt örökre "kalapos" király.

- Tiltott téma: A Szent Korona témaköre 1944. márc. 19. óta tabu témának számít. Hivatalos fórumokon nem beszélnek, nem írnak róla, nem oktatják az iskolákban, még művészettörténeti területen is hallgatnak róla.

- Jelenleg az Országházban egyik-másik sötét lelkű politikus félelmében igyekszik a lehető legtávolabbról elkerülni, véletlenül sem a közelében lenni.

- A háttérhatalom és elődeik évszázadok óta próbálják a teremtői erőt képcserékkel és egyéb aljas módokon, mindenféle trükkel hatástalanítani.

- Nincs még egy olyan korona a világon, mellyel annyit "bíbelődnének" és foglalkoznának a gonosz erők, mint a Szent Koronával.
Amennyiben csak egyszerű fizikai tárgyról lenne szó, abban az esetben értelmetlen lenne a koronatesten az eddigi sok hamisítás és az ezzel kapcsolatos állandó hazudozás.

Szent Korona szertartások

- 2000. december 25. Dobogókő.
Szent helyen (Föld szívcsakrájának középpontjában), Szent időben (Ezredfordulón, Karácsonykor, a Fény, Jézus születésnapján, Szent István koronázásának napján) történt a Szent Korona szertartás. A rendkívüli időjárási körülmények nagyon megnehezítették a szertartás helyének megközelítését és sötétben történő elhagyását is: fagyos, jeges, havas, sáros és meredek út, kidőlt fa,... A csodával határos módon senkinek semmilyen baja nem történt. A szertartást követően csodálatos gyógyulások következtek be. Az alábbi (szabad szemmel nem látható) Angyaljelenés (Angyalok hozta korona) itt került fotózásra.

- Kossuth tér
A Szent Korona szertartásra a hivatalos engedélyeket megadták a térnek azon részére, mely pont szemben helyezkedik el a Koronával. A területfoglalási engedély ellenére a szertartást megelőző néhány nappal a kormány bejelentette, hogy pont azon a helyen szándékoznak korcsolyapályát felállítani, ahová a szertartásra az engedélyt korábban már kiadták. Ezt követően kissé távolabb, a Kossuth szobor előtt kellett a szertartást megrendezni.
Ebben és a következő néhány évben a korcsolyapályán a víz a több fokos mínuszok ellenére sem fagyott meg, mesterségesen kellett a vizet gépekkel jéggé fagyasztani.

- Atilla domb
2002-ben a szertartás ideje alatt egész Európán, így Magyarországon is óriási vihar söpört keresztül. Az Atilla dombot, a szertartás helyét a vihar elkerülte, mindössze néhány csepp eső esett, mely nem zavarta meg az eseményeket. Az óriási pusztítás, mely Európa más országaira nagy erővel lesújtott, a Kárpát-medencét megkímélte.

- 2006. Pünkösd, Erdély-Csíksomlyó-Szép Havas
Szent Koronával ábrázolt, aranyszállal szőtt, valódi ékkövekkel hímzett zászló szentelése.
A szertartás kezdetét követően hosszú időn át, csontig hatoló jeges, orkán erejű szél támadt. Az ég elsötétedett, beborult.
A szertartás alatt több, csodával határos jelenség történt. A Szent Lászlóhoz és Boldogasszonyhoz szóló ima alatt az üvöltő szél váratlanul megállt. A Himnusz kezdetekor a viharos szél fokozatosan megszűnt, az égen a sötét felhők kezdtek feloszlani, a Nap előbújt. A Himnusz végére beállt a szélcsend, a Nap felragyogott, a sötét felhők távoli tájakra tovább úsztak.
"A pünkösdi Szent Lélek megérkezett".

- 2007. március 14.
A 2006-os véres eseményeket követő évben a szertartás célja a március 15-i ünnepség békés kimenetele volt. Az ezt megelőző estén került sor a szertartásra. Az előző évi történések után komoly feszültségekre lehetett számítani. 15-én a tömeg provokálása számtalan módon megtörtént, mégsem sikerült semmilyen nagyobb bajt előidézni.
A szertartáson résztvevő szereplők között erős, bizalmi kapcsolat alakult ki. A 2007-es év az ország életében is, jellemzően egyre erősebb nemzeti összefogást, a magyarságtudat általi mind erősebb összefonódást hozta.

- Erdély-Székelykeresztúr
A Jézus kilátón építették fel a Szent Korona emelvényt. A szertartást megelőzően a környék teljesen kihalt volt, nem lehetett nagy tömegre számítani. A megfelelő időre azonban minden környező utcából emberáradat indult el a korona felé.
A Szent Korona egyértelmű igazolást adott arra, hogy az elszakított területeken élő magyarokat, a teljes nemzetet képes egy "fedél" alá összehozni.

A Szent Korona élő minőség

Szántai Lajos:
"A Szent Koronában Isten üzenete van bekódolva. ......van benne valami, ami örülni tud, szeretni tud..."

Szőnyi Bartalos Mária:
A Szent Koronát az Isten a saját teste helyett küldte a magyar népnek...."

Bunyevácz Zsuzsa:
"Okkal feltételezhetjük, hogy léteznie kell valahol egy olyan koronának, amelyiket a Grál királyok viseltek. Őket maga a Teremtő választotta a küldetésükre, így talán koronát is küldött nekik. Ha létezik ilyen, akkor az talán - a Frigyládához hasonlóan - isteni útmutatás alapján készült, és mivel magától az Istentől származott, szentnek kell tekintenünk. Keresünk hát egy Szent Koronát, amelyet az "Égből küldtek", és amely több szempontból is különbözik a világ összes koronájától."
Egyetlen egyet ismerünk, ez a magyar Szent Korona.
"....Olyan egyetemes jelképrendszerrel rendelkezik, amelyik alkalmassá teszi arra, hogy minden keresztény felett uralkodó Világ Királya Koronája legyen."
"Koronánk rendkívüli jellegét ...a Vatikán is elismeri."

Pap Gábor:
"Aki a Korona ügyében tisztán lát, az a Kárpát-medence összes többi kérdésében is tisztán lát. Aki a Kárpát-medence kérdéseiben tisztán lát, az Európa összes további kérdésében is tisztán lát. Aki Európa összes kérdésében tisztán lát, annak nem sok nyitott kérdése lehet a világról."

Prof. Shokotu Faisi japán történész leveléből a magyarokhoz:
"...Mi néhányan, japán őstörténeti kutatók abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar. A "Felkelő Nap" birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelem "karma" messzire sodort el...."

Padre Pio atya (1887-1968, teste épségben megmaradt) halálakor így nyilatkozott a magyarokról:
"Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

"EZ AZ ORSZÁG TOVÁBBRA IS REGNUM MARIANUM, AZAZ MÁRIA KIRÁLYSÁGA, TOVÁBBÁ A SZENT KORONA TANÚSÁGTÉTELE SZERINT JÉZUS KIRÁLYSÁGA, VALAMINT EBBŐL FAKADÓAN ISTEN KIRÁLYSÁGA IS."

Minden igaz szívű magyar amennyiben teheti, látogassa továbbra is a magyar Szent Koronát.
Minden fórumon fejezzük ki tiltakozásunkat a pénzes belépő miatt, jogunk van az ingyenes megtekintéshez.
A magyar Szent Korona, Jézus és közvetve a Teremtő, nem képezheti uzsora tárgyát!

2013. január 6.
Topi
2014-05-04 23:29:07
Marcsi
2014-05-04 22:42:46
Topi
2014-05-04 22:18:43
A BÚVÁROK EGYENKÉNT ÁTÖLELNEK ! MINDEN NAP MEGÉLJÜK A CSODÁT !

Most kaptuk Anthony, indiai atyától ezt a fantasztikus videót. Az eltűnt malaysiai repülő maradványai után kutatva, az Indiai óceán fenekén, Sri Lanka közelében, a búvárok egy beszédesen szép arcú, teljesen ép Mária szobrot találtak talapzaton állva. https://www.facebook.com/photo.php?v=10152063897623546
Marcsi
2014-05-04 22:05:12
Kedves Benedek!
Szeretném tudni,hogy erre a könyvre gondolt-e.

Ahmed Osman: Mózes,Egyiptom fáraója
http://bookline.hu/product/home.action?id=9370&type=22&_v=Osman_Ahmed_Mozes_Egyiptom_faraoja
kurucPista
2014-05-04 21:03:44
Bocs - de még 1x kiteszem - mert hóforduló van és lassan itt a tavasz...
http://youtu.be/jDRT9LxswjQ ... és hátha Péterünk is megszólal...
HunorMagor
2014-05-04 13:53:15
Kedves Benedek !

Nagyon sok információt megosztasz bizonyos szentiratokról, de amikor kérem szépen elolvasásra akkor nagy a csönd, pedig nem csak én lennék az aki nagyon szívesen megtenném e szent tevékenységet.
Évike
2014-05-04 01:48:07
Nagyon szimpatikus ez az induló zenekar, a Hungaró. Elgondolkodtató szövegek. Tamás történelmi előadására nagy szükség volt most amikor a reménytelenség a földtörvény és a buta majálisozás miatt mindent elöntött. Lelkierőt adott nekem is és azoknak, akikkel együtt néztük. Köszönet érte minden közremüködőnek.
Topi
2014-05-03 18:40:33
kurucPista
2014-05-03 18:12:41
Eu-Választási Segédlet . . . http://youtu.be/s75NRps3hf8 . . . Mesterházy választási kudarc-elemzése és a Jobbik ...
Riporter: Mondja - mi történik -teoretikusan- ha a Jobbik Jobb eredményt ér el az európai parlamenti választásokon mint a szocialista párt?
totya54
2014-05-03 16:56:21
Sziasztok! Rózsa Péter előadása
https://www.youtube.com/watch?v=Arsdfk5ussI
Topi
2014-05-03 15:57:11
Topi
2014-05-03 14:46:35
MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG
(SZÓRÓLAPJA)


A HOLOKAUSZTRA EMLÉKEZZÜNK 2014-BEN!
A Magyar Justitia Bizottság felhívással fordul Európa népeihez, hogy a 2014-es évet (a magyar kormány ez irányú tervezését és szervezését akceptálva) tekintsék a holokauszt évének és méltó módon emlékezzenek meg az áldozatokról, valamint azokról, akik minden lehetőt megtettek, hogy a vis maior ellenére, elhárítsák, akadályozzák vagy csökkentsék Hitler, Himmler, Eichmann és bandájuk népirtó tevékenységét.
Az emlékévben célszerű a megtörtént események elemezésével és értékelésével foglalkozni, mert parttalan vitát eredményezne, ha mai ismereteink és szemléletünk birtokában azt szeretnénk tisztázni, hogy hét évtizeddel ezelőtt: kivel vagy kikkel, mivel és hogyan lehetett (vagy kellett) volna másként eljárni az egyes kritikus helyzetekben.
Tekintettel arra, hogy az emberek holokauszt történéseivel kapcsolatos ismeretei rendkívül szórt képet mutatnak, az események tagadásától kezdve, az áldozatok, a bűnösök és a kollaboránsok mennyiségi mutatónak irreális "feltupírozásáig" bezárólag, ezért a szubjektivitástól, az elfogultságtól, a torzítástól, a hazugságtól és a hamisítástól mentes (megcáfolhatatlan, hiteles és ellenőrzött), tudományos színvonalú anyagokkal kell megismertetni a közvéleményt, megalapozva és biztosítva a holokauszt emlékév értékét, méltóságát és jelentőségét.
A kormányunk által létrehozott Magyar Holokauszt-2014 Emlékbizottság már folyó év januárjában megkezdte a magyar zsidóság deportálásának hetvenedik évfordulójára tervezett programok előkészítését, mégpedig Lázár János államtitkár úrnak, a megemlékezés vezérfonalának minősülő (minősíthető) gondolatainak szellemében, miszerint: 2014-nek a szembenézés és a bocsánatkérés esztendejének kell lennie, amelyet a felejtés tilalmával kiegészített két feltétel törvényerőre emelése biztosítana. Mivel ezt a megfogalmazás balról is és jobbról is, részleteiben vagy összességében is támogatható vagy elutasítható, ezért az Emlékbizottság részére (munkájuk önzetlen segítésére), összeállított kérdés csomagunk elemzése, korrekt és konkrét válaszok kidolgozását teszi lehetővé, a szembenézés, a bocsánatkérés és a felejtés alanyi, tárgyi, határozói és jelzői részére (összetevőire).
Szükségesnek tartjuk, hogy az emlékév folyamán, külön fejezet tartalmazza a hazánkat érintő kérdéseket, mert az elmúlt évek során külföldről és itthonról egyaránt, súlyos (hamis) vádakkal illették a magyarságot az elfogultságban és tudatlanságban szenvedők. Ezért kell a holokauszt évének "termését" Európa (sőt a világ) népeivel is megismertetni, mert léteznek olyan államok is, ahol sokak előtt még a holokauszt kifejezést sem ismert.

KÉRDÉSEK

1.
A holokauszt végrehajtásában főszerepet játszó antiszemitizmus, mennyiben függ össze a bolsevik forradalom vezető testületében elsöprő többségben lévő zsidók tevékenységével, az oroszok vagy szovjetek antiszemitizmusával és Magyarországra való begyűrűzésével?
2.
A magyar 1919-es Tanácsköztársaság (egy kivételével) minden fontosabb vezetői beosztásban lévő zsidó származású személyek: népirtó, fosztogató, kitelepíttető, kisajátító, terrorizáló tevékenysége, milyen mértékben befolyásolta az antiszemitizmus terjedését? Mikor kértek bocsánatot a zsidó közösségek a magyarságot ért atrocitásokért, mikor határolták el magukat Kun Béla, Szamuely Tibor és söpredék társaik borzalmas tetteitől?
3.
Rákosi Mátyás, Péter Gábor, Apró Antal, Farkas Mihály és bandájuk "proletár-diktatórikus" módszerei mennyiben hatottak ki az antiszemitizmus terjedésére?
4.
Az antiszemitizmussal vádolt Horthy Miklós kiengedte Rákosi Mátyást és elvtársait Sztalin birodalmába és védelmezte a náci terror elől hazánkba menekült német, lengyel, szlovák, román, osztrák és szerb zsidók tömegét. A makulátlan "szemitabarát" Sztalin viszont kivégeztette a Szovjetunióba menekült zsidó-lengyel Bund vezetőit, a Szocialista Internacionálé Végrehajtó Bizottságának zsidó tagjait, Lenin legközelebbi zsidó munkatársait, a magyar Kun Bélát és számtalan szovjet vagy külföldi zsidó származású állampolgárt! Kétségtelen, hogy jót is tett a zsidóknak: több tízezer családot irányított a Zsidó Autonóm Területre (Birobidzsanba), ahol négy helység, és egy faipari üzem is található, sőt vasútvonal is átszeli a területet, amely Oroszország távol-keleti részén, a kínai határ közelében fekvő, szúnyogokat "termő" mocsaras terület volt. Vajon Horthyt azért antiszemitázzák egyesek, mert nem adott a magyar zsidóknak egy autonóm területet?
5.
Vajon az európai államok közül hány államfő mondott nemet Hitler követelésének vagy kérésének? Hány államfő fogadott be nácik elől menekülő embereket? Hány államfő vezényelt páncélosokat a GESTAPO pribékei ellen, a zsidó állampolgárok deportálásának megakadályozása céljából? Hány államban kaptak élelmet, fedelet, anyagi segítséget, óvodai és iskolai ellátást, útlevelet és továbbutazási lehetőséget, (még a németekkel ellenséges viszonyban lévő országokba is)?
6.
Vajon a németek által megszállt országok melyikében vészelte át legtöbb zsidó, a náci terror kritikus időszakát? És kinek volt köszönhető a megmenekülésük?
7.
Egyesek részéről, a fasisztának kikiáltott Horthy Miklós idejében: betiltották a Nyilaskeresztes Pártot, börtönbe került Szálasi Ferenc és zsidó újság jelenhetett meg még 1944-ben is(!!!). Talán sokan vannak, akik emlékeznek arra, hogy a Szovjetunióban például Sztalin betiltatta a jiddis nyelv oktatását, zsidó folyóiratok és újságok kiadását, irodalmi és színházművészeti tevékenységük művelését, sőt népszerű jiddis írókat és költőket végeztetett ki, (David Bergelzont, Icik Feffert, Perec Markist, stb., ),végül (élete alkonyán) személyesen állította össze azoknak a névsorát - az orvos per előkészítésére - akik kivétel nélkül zsidók voltak! Lehet tehát elmélkedni azon, hogy ki volt az antiszemita és fasiszta, Horthy vagy Sztalin?
8.
A nácikkal kollaborálók büntetését hol hajtották végre a legnagyobb szigorral és túlzott keménységgel az érintett államok közül? Hazánkban még a családtagok vagy rokonok üldözése és kirekesztése is a büntetés szerves részét képezte! Hol hajtottak végre látványos önbíráskodást Európában, az Oktogon téren lévő lámpaoszlopokra felakasztott nyilasokhoz hasonlóan?
9.
Hol fordult még elő, hogy egy zsidó ember villalakását sem a Horthy, sem a Szálasi érákban nem tulajdonították el, de a hatalmat megragadó kommunisták egyik vezéregyénisége, az '56-os forradalmunk leverésében aktív szerepet játszó Apró Antal rátette a mancsát az objektumra, és az önmagát szocialistának, majd demokratának tartó Gyurcsány Ferenc és családja a mai napig birtokolja.
10.
Célszerű azt is vizsgálat tárgyává tenni, hogy a hazánkat a fasiszta tendencia kialakulásával és az antiszemitizmus terjedésével vádló, (elfogult, gyűlölködő, tájékozatlan vagy alul képzett) külföldi és itthoni személyek, szervezetek, médiacézárok, politikusok és történészek mire alapozzák a nyilatkozataikat? Európa melyik államában van a legtöbb zsinagóga, Európa melyik állama fővárosában rendeznek legtöbb helyen Chanukah/Hannukah zsidó örömünnepet (beleértve a Hősök terét is), Európa melyik államában rendeznek - egy hétig tartó - Zsidó Nyári Fesztivált, Európa melyik államában lehet parlamenti képviselő vagy nemzetbiztonsági szempontból kiemelt beosztást betölthető, kettős állampolgárságú személy?
ÖSSZEGEZÉS
Megítélésünk szerint, a fenti kérdések vizsgálata a 2014-es, Holokauszt Év programjának részét kell, hogy képezze. Az emberiség, az évtizedek során többször átírt, meghamisított vagy kitalált holokauszt történésekkel ismerkedhetett meg. Meggyanúsítottak (vagy "kiátkoztak") ártatlan embereket, és szemérmesen elhallgatták egyesek "égbekiáltó" bűneit! Sőt elérkeztünk oda, hogy a Benes féle dekrétumot plagizálva, kollektív bűnösnek kiáltanak ki egyes nemzeteket, és többek között olyanokat is, akik a kritikus 1940-es évek elején még meg sem születtek.
Bocsánatkérésre, szembenézésre és a felejtés tilalmára szólítanak fel olyanokat (a "fűnyírási" elvet alkalmazva), akik már nem kérhetnek bocsánatot és szembenézésre is képtelenek (bár - talán - bűnösök voltak), de népbírósági ítélet alapján kivégezték őket, felejteni pedig azok sem tudnak, akik a holokauszt időszakában még óvodás korúak voltak.
Ezeket a vizsgálati anyagokat kell majd terjeszteni bolygónk államai, illetve állampolgárai felé, a jelen felhívással pedig azokhoz a külföldi és hazai állampolgárokhoz fordulni, akik az igazságot igényelve, észrevételeikkel (tapasztalataik közreadásával) segíthetik a 2014-es Holokauszt Év előkészítését és sikerre vitelének biztosítását.

Közreadta:

(Prof. Dr. Bokor Imre)
az MJB elnöke
Topi
2014-05-03 11:59:32
Topi
2014-05-03 11:28:53
Az állampolgárok ezentúl büntethetőek lesznek erkölcstelen viselkedésért, más vallások terjesztéséért és azért is, ha nem jelennek meg a pénteki imán. A tervek szerint két éven belül lehetővé válik, hogy a lopást a végtagok levágásával, az alkoholfogyasztást és az abortuszt korbácsütésekkel, a házasságtörést pedig halálra kövezéssel büntessék.
A politikusainkat bankárokat és a liberálisokat mind egytől egyik oda kellene költöztetni, de mehetnének utána a cigok is!
http://hvg.hu/vilag/20140501_Nemsokara_vegtagok_is_hullhatnak_a_saria

http://internetfigyelo.wordpress.com/2014/05/03/miert-voltak-tizezrek-a-nemzeti-majalison/
Marcsi
2014-05-02 21:58:28
Baráth Tibor: A Magyar Népek Őstörténete
Mózes a zsidókat asszír segítséggel
klszökteti Egyiptomból
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_A_magyar_nepek_ostortenete_2._kotet.pdf
Marcsi
2014-05-02 21:34:19
Baráth Tibor: A Magyar Népek Őstörténete
Hun_Magyar Testvériség Kárpátországban
https://docs.google.com/file/d/0Bx_g_ETSUtASRkhZUVZ5NDNfWnc/edit?usp=drive_web&pli=1

Küzdelem A Fekete Bőrű Kusokkal
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_A_magyar_nepek_ostortenete_2._kotet.pdf

A RÉGI KELET NÉPESSÉGE ÁTTELEPÜL
DÉLKELET-EURÓPÁBA
http://www.magtudin.org/Barath_Tibor_A_magyar_nepek_ostortenete_3._kotet.pdf
LacháziGábor
2014-05-02 17:20:34
Köszönöm a jókívánságot, az egészség bizony rám férne.. Az hogy vannak fenntartásai, helyes! Nekem is vannak, a legtöbb képviselő múltjában vannak érdekes és ijesztő foltok, ez alól a kirúgott képviselők sem mentesek, sőt!
Benedek, a tegnapi gyásznapon csak mulató, nevetgélő, vásárolgató embereket láttam, akiknek a legnagyobb gondja az volt hogy mit nézzenek este a tévében, sajnos itt tartunk..
miskolcilaci
2014-05-01 23:53:47
Tisztelt Lacházi Gábor! Mivel nem célom mást, vagy másokat győzködni, hitében megrengetni sem most sem a közeljövőben, a tapasztalatom az-az, hogy fenntartással fogadok minden olyan: A hazájáért tenni akarót, akiknek a leghalványabb kétség fedi múltját, valamint kapcsolatát illetően. De önnek elhiszem, hogy ennek a nagyszerű embernek lehetősége adódott, hogy szorgalmas és kemény munkával az évek hosszú sora alatt, kiváló hazafi váljék belőle. Én kívánok önnek erőt, egészséget és sok a baráti kapcsolatban együtt töltött időt!
LacháziGábor
2014-05-01 21:10:22
Miskolcilaci, a "Miért a Jobbik?" facebook oldaltól óva inteném, ostoba fröcsögő és gyűlölködő oldal(kíváncsi lennék ki szerkeszti, és milyen a származása..). Mondok is egy példát, a harmadik linken található Hegedűs Tamást évek óta ismerem, kiváló hazafivá nemesedett az évek során, igaz nem a nemzeti oldalon kezdte pályafutását, de ezt nem is titkolta, a 2010-es választások előtt őszintén leírta a tévedéseit itt: http://kuruc.info/r/6/54464/
A gyűlölködő facebook oldalon utalnak arra hogy a dédszülei Antal Tossenberger és Erzsébet Kremm, zsidók lehetnek, mindenki nézze meg a dédszülők fényképeit, aki veszedelmes élősködő zsidókat lát bennük, az elmehet oda ahová gondolom..
Dédszülők fényképei itt: http://www.hegeduscsalad.hu/Hegeduscsalad/Fotoalbumok/Pages/Tossenberger_dedszulok.html#0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.