Kubínyi Tamás
Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás hírek Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás televízió Kubínyi Tamás Kubínyi Tamás

Fórum

A fórum használatához jelentkezz be!

 

Álmos Király Televízió

Műsorainkkal kapcsolatos véleményt előfizetőinktől szívesen fogadunk itt.

 

Józsi
2017-07-02 10:55:19
Megismétlem az előző bejegyzésemet, hogy minél többen olvashassák.
Amíg a magyarok (az egész magyar nemzet), nem adja meg Szűz Máriának Magyarország királynéjának a megfelelő tiszteletet, vallási hovatartozástól függetlenül, (gondolok itt a protestáns testvérekre akik Szűz Máriát csak egy egyszerű személynek tartják), addig ne várjunk alapvető változást Magyarország és a magyarsággal kapcsolatban. Az ősvallásban is igen nagy tisztelete volt Szűz Máriának (Babba Máriának), tehát ehhez vissza kell térni! Ahogy Tamás mondja, először lélekben kell rendet teremtenünk aztán tettekben.
Az első legfontosabb lépések a következők lennének:
1,) A Regnum Marianum újraépítése
2,) A "Világ Győzelmes Királynője" engesztelő kápolna felépítése
3,) Az "Ősi Magyar Pálosrend" teljes tevékenységének újra éledése és megerősödése
Amíg Magyarországnak nem lesz olyan kormánya, amely ezeket meg valósítja, addig nem várható Magyarország felemelkedése! Van rá fedezet csak ezekre kell használni nem pedig a magyarságtól idegen célokra.

Kiegészítem ezt egy rövid imával amelyet naponta ellehet mondani Magyarországért, a magyar megmaradásáért:

„Nézz le mennyből öröködre, Mária nagyasszonyunk,
Neked adta át örökre jó szent István szép honunk,
Koronádnak legszebb gyöngye – hozzád sír fel – Hunnia,
Nem felejt el Árpád népe, míg csak lesz egy hű fia”.
Topi
2017-07-02 00:23:00
Hogyan tetszenének Istennek Mózes törvényei? https://www.youtube.com/watch?v=ZfVueJdN3Ow
A zsidók titka https://www.youtube.com/watch?v=dNd7dwn2QGI
mindszentiocsi
2017-07-01 14:28:30
Egri Népújság 1921.április 22.péntek. ,,G O J - D E SZ" Jelentése gyilkold le a nem a te fajodhoz tartozót,akkor most ki a fajgyűlölő szélsőséges a Szent Kárpáthazában? ( Avagy imígyen ,,hálálják" meg a kazárok,ha az ő érdekükben és az ő védelmükben liberális eszméket vallasz! ) TÁRCZA.
Borzalmak.
Nemrégiben került a kezembe egy könyv. A címe: «Borzalmak könyve.» Ez a legmodernebb gyűjteményes «szépirodalmi» (?) termék valami szörnyűséges elbeszéléseket tartalmaz, amelyeket olvasva az ember hátán valósággal szaladozik a hideg. Vannak ugyanis írók, akik ilyen módon akarják biztosítani könyvük kelendőségét s a XX. század romlott idegzetű emberének megtévelyedett ízlésére utaznak.
Nos, ez a «Borzalmak könyve» szende csevegés a Návay gyilkosainak pőréhez képest.
Szinte látom a szegedi kir. törvényszék zsúfolt tárgyalási termét. Ember ember hátán szorong idestova egy hónapja, amióta a makói halálvonat szörnyű bűnperét tárgyalják. A közönség lélegzetvisszafojtva figyeli a rémes pör minden szavát és megdöbbenve hallgatja a tanúk szörnyű vallomásait.
És feltámadnak a titkok. Percről- percre világosabb lesz a magyar képviselő- ház volt elnökének, Návav Laiosnak,és unokatestvérének,Návay Ivánnak és Dr.Kiss Béla makói h. polgármesternek szörnyű vége.
— Micsoda rettentő Világ volt az ! Felelőtlenül, szinte csak úgy passzióból pusztítottak el - holmi börtöntöltelékek - valódi, értékes, sőt. nagy értékű emberéleteket. Hiszen azok a sehonnai gonosztevők még arra sem voltak érdemesek, hogy ajkukra vegyék olyan embernek a nevét, aminő — Návay Lajos volt, Eötvös József - báró unokája. . .
49 é v e s k o r á b a n k e l l e t t e l p u sz t u l n i a e n n e k a z í z i g - v é r i g m a g y a r ú r n a k . Ú r v o l t a sz ó t e l j e s é r t e l m é b e n , a k i t u d t a, m i r e k ö t e l e z i cs a l á d j á n a k m ú l t j a, v a g y o n a , e lő k e lő s é g e . E g é s z é le t é n á t d o lg o z o t t,k ü z d ö t t a Magyar Népért, az O r sz á g Ja v á é r t, m i n t C s a n á d v á r m e g y e f ő j e g y z ő j e , a l i s p á n ja , m a j d m i n t o r s z á g g y ű lé s i képviselő , a H áznak három ízben a l e ln ö k e s, v é g ü l e l n ö k e . K ü z d ö t t a b b a n a l i b e r á l i s i r á n y b a n , a m e l y m e g á s t a M a g y a r o r s z á g n a k , s n é k i, saját magának is, a k o r a i sírt. H i sz e n d í sz e s h á z e ln ö k i, s elő b b a l e l n ö k i m é l tó s á g á t c s a k azért h a g y t a el, m e r t 1912. ő sz é n n em a k art v á l l a l k o z n i a z ,,o b s t r u k c i ó e r ő sz a k o s l e t ö r é s é r e" a z a le ln ö k s é g e t p e d i g azért á l d o z t a föl, h o g y k i t a r t h a s s o n, e l v e i s a z á l t a l á n o s v á l a s z t ó j o g m e l l e t t . . .

S z ö r n y ű v é g é n e k e lő z m é n y e i k ö z ö t t o t t sz e r e p e l, e g y m é l t ó v é g e t é r t g o n o s z t e v ő , K l e i n S á n d o r 31 é v e s, v o l t- b á d o g o s se g é d : K u n B á l á n a k é s Sz a m u e l l i T i b o r n a k b e n s ő b a r á t j a, a k i k k e l m á r a z o r o sz h a d i f o g s á g b a n e g y ü t t h ó h é r o l t á k a m a g y a r h a d i f o g ly o k a t.
E z t a h í r h e d t a l a k o t k ü l d t é k Makóra v ö r ö s d i k t á t o r n a k , d e ott a d d ig g y a l á z a t o s k o d o t t, a d d i g f e n y e g e t t e , r a b o l t a a m a g y a r f ö l d m i v e se k e t, h o g y e g y n é p g y ü l é s e n le d o b t á k a m a k ó i v á r o s h á z a e r k é l y é r ő l s p á r p e r c alatt a szó t e l- j e s é r t e lm é b e n sz é t t é p t é k .
K un B é la é s a f e k é ly e s testű - lelkű S z a m u e l l i T i b o r sz ö r n y ű b o s s z ú t e s k ü d te k M akó ellen , «barátjuk» e l p u sz t í t á s á é r t.A k i v e te t t r o p p a n t n a g y s a r c o n k ív ü l t ú s z o k a t is sz e d t e k o ly ú t b a ig a z í t á s s a l, h o g y h o z z á k f e l a z o k a t B u d a p e s t - r e(!!??) Mivel p e d i g C s a n á d v á r m e g y é b e n a N á v a y c s a l á d a l e g te k i n te ly e se b b , a k é t N á v a y t is e l f o g t á k a v á r o s h e -l y e t te s p o l g á r m e s t e r é v e l e g y ü t t s la s s a n d ö c ö g ő v o n a t o n sz á l l í t o t t á k ő k e t a f ő v á r o s felé.
Mikor Félegyházán m e g á l l o t t a v o n a t, leszállították a k é t N á v a y t s dr. Kiss B é l á t, akik a peronon sétáltak . E g y s z e r r e a s í n p á r o k o n átkísérték őket a terroristák, s p á r a r a sz n y i m é ly s i r g ö d r ö k mellé állítva őket, m i n d h á r m u k a t a g y o n lő t t é k s le m é sz á r o l t á k .
Szávity Miklós a l e z r e d e s a z t v a l l o t t a e r r e v o n a t k o z ó a n :
«1919. április h ó v é g é n b i z a lm a s é r te s í t é s t kaptam , h o g y ellenem a makói k o m m u n i s t á k e l f o g a t á s i p a r a n c s o t adtak ki. E z é r t M akóról e l s z ö k v e , v o n a t t a l S z e n te s r e utaztam , ahol e g y Holzer n e v ű politikai m e g b íz o t t feltartóztatott. U g y a n a b b a n a v a g g o n - a b a n tartottak f o g v a , a m e ly b e n a k é t N á v a y testvért. Návay L a j o s n y u g o d t a n sz iv a r o z o t t. N em s o k á i g v i z s g á l h a t t a m t ú sz t á r s a i -m a t, mert értem jött k é t terrorista é s e l a k a r t a k v e z e t n i. E z t meglátta Kiss Géza, a terroristák p a r a n cs n o k a , aki a h á b o r ú a l a t t f e g y v e r m e s te r volt. O d a sz ó l t a te r r o r is t á k n a k : H o v a v i sz i t e k ?
A ,,GOJ-DESZ"-be — f e le l t e az e g y i k terrorista. Ezt az embert nem szabad bántani, — a d t a ki a r e n d e l k e z é s t Kiss. Alig t á v o z t a k el, k é t terrorista jött értem é s á t k i s é r t e k e g y h a r m a d o s z t á l y ú f ü l k é b e, a h o l a v é s z t ö r v é n y s z é k m ű k ö d ö t t. E lő t t e m k é t k a t o n á t h a l l g a t t a k k i é s m i n t a ja j g a t á s u k b ó l k i v e t t e m , mind a k e t t ő t halálra í t é l t é k .
Engem nem bántottak. A kihallgatás után nemsokára a vonat elindult. Később Kiss hívására átvittek az egyik pulmann kocsiba, hol Kiss megvendégelt és azt mondta: ha szökni akar, szökjön meg. Félegyházán a vagon folyosóján sétáltam, amikor láttam, hogy Kiss Bélát, majd a két Návayt a terroristák kivezetik az egyik fülkéből. Cegléden két terrorista beszélgetését hallgattam végig.'Az egyik azt mondta: Én kétszer lőttem a púposba, de még a kést is bele kellett szúrnom. Ugyancsak Cegléden megnézhettem a terroristák vagonját. Olyan volt, mint egy mészárszék. A fülke egész padlója tele volt vér foltokkal.* Engiben felismerte azt a terroristát, aki azt mondta, hogy belelőtt a púposba.
Kiss Zoltán így vall:
«Hallottam Kiskunfélegyházán a halálvonaton, amikor egy Engi nevű terrorista gúnyosan röhögve azt mondta: Ezt is hazaküldtük. Először belelőttem a szemébe, azután a szívébe és végül megforgattam benne a késemet.»
Legrészletesebb ős legborzalmasabb a Kritzler Lipót budapesti detektív főfelügyelő vallomása:
«Hódmezővásárhelyen azt láttam, hogy a túszok vagonjához egy kis csoport
közeledik. A csoport Tajti terrorista nyomozó, Varga vádbiztos, Orovecz Mátyás politikai megbízott és Sebestyén dr.-ból állott. Beszálltak a túszok vagonjába és azok közül többeket kiválogattak. Tíz perc múlva lövéseket hallott, majd hozzám jött egy Kovácsik nevű vasmunkás ős halál- sápadtan beszélte el, hogy több embert agyonlőttek. Mindegyik tússzal szembe két terroristát állítottak, így lőtték agyon mind az ötöt. Mindszent tájában csak lövéseket hallott, mikor kinézett az ablakon, gyors egymásutánban három véres hullát látott kiesni a vagyonból. Szentesen hosszabb ideig állott a vonat és ezalatt újból túszokat hoztak a vonatra. Közöttük volt Kiss Béla dr. tanácsos.
Szentest elhagyva, Vswga hangját hallottam, aki azt mondotta:
— Tudja e, mi a kommunizmus?
Egy ismeretlen hang válaszolt:
— Igen.
— Honnan? — folytatta Varga.
— Olvastam!
— Hát a részleteit? — szólalt ismét Varga.
A választ már nem hallotta, csak Varga parancsát:
—• Vigyétek el és tanítsátok m e g rá ! A z a b la k o n k i n é z v e látta, h o g y Návay I v á n t k é t terrorista kíséri. Majd megismétlődött az a p á r b e sz é d . Ez úttal Návay Lajosra és' Kiss dr.-ra került a sor. Mind a hármat elvitték . F é le g y h á z á r a é r v e , a három á l d o z a t o t a f ü t ő h á z i r á n y á b a vezették el, majd n é h á n y perc m ú lv a l ö v é se k e t hallott.
N em s o k á r a m e g je le n t a v a g o n e lő t t Engi- terrorista é s a k ö v e t k e z ő k e t m o n d o t t a :
— A z a v é n b u r z s u j ig e n n e h e z e n d ö g l ö t t m e g. E lő s z ö r a f e jé b e lőttem , a sz e m é b e találta m ’ A z u t á n a sz á j á t tátogatta , b e le lőtte m , a k k o r sem h a l t m e g. E k k o r k i h ú z t a m a r o h a m k é s e m e t, m e g f o r g a t t a m b e n n e, h o g y c s a k, ú g y csikorgott.
E z t a r o h a m k é s j e l e n e t e t u t á n o z t a i s E n g i. A r o h a m k é s m é g a k k o r is v é r t ő l c se p e g e t t.
A c e g lé d i á l l o m á s o n Szamuelli várta a v o n a t o t. J e le n t é s t tettek n e k i, m i r e ő m e g j e g y e z t e , h o g y nincs megelégedve a c s a p a t m u n k á j á v a l, m e r t k e v é s b u r z s u j t k ü l d ö t te k a m á s v i l á g r a .»
U g y a n c s a k erre v o n a t k o z i k, E n g l a e n d e r n é b u d a p e s t i l a k o s v a l l o m á s a , aki a k k o r e g y h á z b a n la k o t t E n g i S á n d o r r a l.
« E g y r e g g e l E n g i, a z á r t f o ly o só n , m i k o r r u h á j á t tisztította , a z t m o n d o t t a : «P u c o l o k , p u c o l o k * . M a j d k é t g y ű r ű t m u t a t o t t. »E z a k é t h i t v á n y g y ű r ű a z e g é sz j u t a l m a m «, — m o n d o t t a. »A m a k ó i ú t o n e g y sz ő r ö s b u r z s u j t öltem meg. A sz ő r ö s b u r zs u j k ö n y ö r g ö t t, h o g y n e b á n t s a m és e g é sz v a g y o n á t felajánlotta , de én azt mondtam, h o g y n e k e m n em k e l l a v a g y o n o d , c s a k a z é l e t e d . M a j d a s z iv é b e szú r t a m . Azután m e l l é j e térdeltem s a frissen kifolyó v é r r e l t e l e sz í v t a m a s z á j a m a t é s l e k ö p t e m a mellettem álló terroristát.«
A v a l l o m á s o k mind m e g e g y e z n e k , d e a z é r t a g o n o sz arcú E n g i S á n d o r és méltó társa, Anacskai, t a g a d n a k .
J e l l e m z ő , h o g y m i t m o n d o t t a p ö k h e n d i terrorista a N á v a y a k r ó l, h o g y tudniillik, k ö n y ö r ö g t e k v o ln a n e k i az életükért.
E z nem i g a z , m e r t a f é l e g y h á z a i v a s ú t i v e n d é g l ő s, aki r é m ü l v e l á t t a a m é s z á r l á s t és b e t e g i s lett utána, azt vallotta , h o g y az á l d o z a t o k csak k e z e t f o g t a k a sír előtt, s az égre n é z v e b ü sz k é n , f é r f i a s a n v á r t á k a h a l á l o s g o ly ó t. . .
Ig e n , az é g r e n é z t e k, s o n n é t v á r t á k a m e g t o r l á s t, a m e l y la s s a n b á r, de b i z t o s a n k ö z e l e d i k a g o n o s z t e v ő k felé.
*
I l y e n e k t ö r t é n t e k az U r n a k 1919. e s z te n d e jé b e n a sz e n t szabadság, egyenlőség és testvériség uralma alatt . . . Borzalom,még csak rágondolni is . . .
O k o l j u n k b e lő le !!! (bi)
Józsi
2017-07-01 12:01:52
Biztosan sokan nem fognak egyet érteni velem, de ez nem változtat a helyzeten. Amíg a magyarok (az egész magyar nemzet), nem adja meg Szűz Máriának Magyarország királynéjának a megfelelő tiszteletet, vallási hovatartozástól függetlenül, (gondolok itt a protestáns testvérekre akik Szűz Máriát csak egy egyszerű személynek tartják), addig ne várjunk alapvető változást Magyarország és a magyarsággal kapcsolatban. Az ősvallásban is igen nagy tisztelete volt Szűz Máriának (Babba Máriának), tehát ehhez vissza kell térni! Ahogy Tamás mondja, először lélekben kell rendet teremtenünk aztán tettekben.
Az első legfontosabb lépések a következők lennének:
1,) A Regnum Marianum újraépítése
2,) A "Világ Győzelmes Királynője" engesztelő kápolna felépítése
3,) Az "Ősi Magyar Pálosrend" teljes tevékenységének újra éledése és megerősödése
Amíg Magyarországnak nem lesz olyan kormánya, amely ezeket meg valósítja, addig nem várható Magyarország felemelkedése! Van rá fedezet csak ezekre kell használni nem pedig a magyarságtól idegen célokra.
Barteli2
2017-06-30 21:54:36
a franciáknál jelentős mértékben csökkent a szavazókedv, így az ottani egypártrendszerben egy szélsőséges nemzetgyűlölő került a politikacsinálás élére.
Itthon is csökken a választási kedv.. választhatunk rossz vagy még rosszabb között.
Az egypártrendszer működtetését ez csak könnyíti, mert a befolyásolhatóbb választási joggal rendelkező megy el voksolni.
Ne menjünk el szavazni ? Vagy szavazzunk egy parlamenten kívüli pártra?
Mi a jó megoldás? Hogyan lehetne megváltoztatni a hatalmi értéknélküli-pénzvilág által működtetett "demokráciát"?
Mi szükséges az értéktelen elektronikus pénz, a pénzváltás lecseréléséhez?
Barteli2
2017-06-30 21:36:03
A titkos a facebook (pofakönyv) cenzúraszabályzata.
Ám mivel hetente kb 60000 hozzászólást töröl ki a személyzet igy nagyszámú moderátort kell foglalkoztatniuk, Ki is szivárgott a belső szabályzatuk:
https://www.hwsw.hu/hirek/57463/facebook-cenzura-moderalas-szabalyzat-gyuloletbeszed-politika.html

csak néhány gondolat belőle:
- a rendszer "azokat az embereket védi, akiknek a legkevésbé van rá szükségük".
- az elitet védi a Facebook cenzúraszabálya
- "mikor a háború elkezdődik, akkor az a Facebookon is kezdődik"

- kemény háborús cenzúrát alkalmaz, ha kontinensfoglalókról, vagy az ukrán háborúról van szó
- nem kíméli a palesztin kommentelőket
G.Róbert
2017-06-30 10:32:46
Kedves Ildikó!
A Bolyai János témához, ezt találtam
http://www.magyarkronika.com/esemenyek/2012/0107-1.html
Oláh Anna a levelében elég határozottnak tűnik, bár szerintem a hölgy véleménye még több kérdést vet fel.
Üdv: G. Róbert
Lehel
2017-06-28 08:16:42
" Termeketlen talajba N E vessunk magot. " Korabbi musorban nemzetvezetonek ajanlott ket szemellyel kapcsolatosan MA A TAPASZTALATOM ALAPJAN ideztem az elso mondatot. Az egyikkel kapcsolatban Oliver nevu tarsunk velemenyet is jo lenne ismerni, mi lett gaudi munkajanak hatasa az ugyere ?Tudott e szamitani ra ? Mindket szemely lehetosege van vagy volt a jogalkotasban raszt venni, ugyanakkor munkassaguk hangossagan kivuli jelentos eredmenyre kivancsi vagyok.p
Barteli2
2017-06-27 21:47:53
Miközben 4 év alatt , 2021 -re megháromszorozódik a napenergia globális felhasználása
Miközben új technolóiga van kilátásban:
https://www.napelemek-napkollektorok.hu/magazin/napenergia/komoly-attores-perovszkit-napelemeknel/

Elég köztudott, hogy nem kell a drága és veszélyes atom..

Addig a politika:
az LMP -t felfuttatják a PAKS II ellenzőivel, miközben már az aláírásgyűjtés megkezdése előtt tudhatják (és szerintem tudják is) a tutit, hogy az egypártrendszer elmeszeli a népszavazás kiírását..
Az egypártrendszer eközben a másik oldalon mossa az emberek agyát: a kuruc.info-sok zöme / vagy inkább éppen az odatelepített fizetett bértolnokok az atomenergia mellett voksolnak..

Romlott politikia megosztó ügynökök ezek! Színjáték a köbön! A valóság az, hogy magyar földre környezetszennyező gyárakat és energia igényes összeszeszerlő üzemeket telepítenek a kifosztók. A legjobban a németek tulajdonú üzemek tulajdonosainak kell a paksi energia.
(Ugros eliminandos esse)
Na és hogy minden bankárcsalád jól járjon az elnyomottak kifosztása által, az oroszok "befektetéséből" megvalósul Magyarországon a föld alatti atomhulladéktározó építése is!
Így aztán a gyarmatosító zöld és tiszta marad.
(megjegyzés: kezdetben az LMP nem a atomerőmű ellen, hanem az orosz megvalósítású atomerűmő ellen kampányolt)


Gyarmatosító országok szemétlerakó helyévé tették az országunkat az eu kék színbe öltözött csillagot viselő kommunisták közreműködésével!
wk.szilvia
2017-06-26 23:04:35
Vaclav Klaus Csehorszag EU-bol valo kilépését követeli.

"Többségi vélemény: az EU szétesik" - történészek megvilagitjak az okait.
"Az EU mint pénz-, és ipar lobbi szervezet elveszti a nép bizalmat."
Egy francia Véleménykutato Intézet felmérést végzett négy orszagban. Nagy-Brittaniaban, Olaszorszagban a megkérdezettek több mint fele, Németorszagban 39 %, Franciaorszagban 42 % azon a véleményen van, hogy a Brexit utan több allam kilép az EU-bol.
A francia intézet érdekes modon nem kérdezte a magyarokat, cseheket, szlovakokat, portugalokat, spanyolokat, görögöket. Ezekben az orszagokban a többség véleménye, hogy az EU szétesik.
"A népesség körében az EU legitimacioja teljesen hianyzik." "Altalanos probléma a felduzzasztott bürokracia. A parlamenti képviselök gyengék,- ellentétben az EU-Komisszioval - kevés szavuk van. Minden fontos döntés az europai népesség egyetértése nélkül történik, legtöbbször a lobbik gazdasagi, pénzügyi érdekeit kiszolgalva.
Az europai népesség "EU-faradt".
Az EU nem képes magat megreformalni épp a fent emlitett dolog miatt. Alapvetöen egy hibas iranyu fejlödés.
Oriasi befolyasa van a fösodratu médiakra.

Az alabbi videoban Vaclav Klaus szavait hallhatjuk (csak részben forditottam!):
"Tiltakozunk az EU döntése miatt, hogy eljarast inditsanak Csehorszag ellen. Az EU-ban valo részvételünknek nincs jelentösége, hangunkat figyelembe se veszik, a döntéseket nem beszélik meg velünk azokat felettünk hozzak meg.
Nincs szükségünk szubvenciora, és nem is akarjuk. Brüsszel felé megtagadjuk befizetéseinket, és nem kèrjük a brüsszeli szubvenciokat.
Az EU gonosz politikajat, amit eröszakkal folytat, az egészet elutasitjuk.
Egyetlen szükséges végkövetkeztetés: elérkezett az idö, hogy orszagunk EU-bol valo kilépését elökészitsük. Ez az egyetlen ut, és kötelességünk orszagunk felé, amit elödeinktöl örököltünk, amit a jövö-generacionak tovabbadunk, megtartunk, megmentünk."

http://quer-denken.tv/mehrheitsmeinung-geht-vom-eu-zerfall-aus-historiker-erlaeutert-gruende/
Topi
2017-06-26 18:37:48
barodza
2017-06-25 19:39:58
Katyn - Teljes film magyarul - 2008
https://www.youtube.com/watch?v=SqV-NxoXS0o
wk.szilvia
2017-06-25 17:31:32
"Aki hallgat, az nem ellenkezik, és aki hallgat az a hazugsagot elfogadja."

Berlin, evangélikus egyhazi rendezvény, melynek cime: "Mondd el az igazsagot!" A menekültek halottjaiért megtartott hivatalos egyperces tiszteletadason egy fiatal tanar szükségét érezte, hogy ne hallgasson, a csendet meg kellett törnie, ki kellett mondania az igazsagot (video):
"En nem hallgatok!
Ami itt történik az igazsagtalan, egy képmutatas.
Miért menekülnek az emberek?
Mert rosszul megy nekik, ahol vannak.
Afrikaban az embereknek miért megy rosszul?
Mert a Nyugat Afrikat kirabolja.
Az arab forradalmak iranyitott forradalmak voltak.
Németorszagban a menekültek felvétele az alaptörvénnyel szembe megy."
Tovabba a videoban többek között az alabbiakat mondja:
"Nagyon kevesen vannak, akik ezt kimerik mondani. Biztos vagyok abban, hogy helyes uton vagyok. Üzenem az embereknek nincs mitöl félniük, hiszem, hogy nem nem történhet bajuk ha az igaz ügyért sikra szallnak, ha nyiltan a hitelesség mellett kiallnak, ha nem hagyjak magukat félrevezetni, akkor nincs mit vesziteni. Sok nagyszerü rendezvény van, oda lehet menni, felszolalni, vagy röpcédulakat terjeszteni, plakatokat ragasztani. Sok-sok lehetöség van. Különben nincs is szükség szervezésre, engem se szerveztek. Sok baratom van, akik hasonloan gondolkoznak mint én, és ez eröt ad nekem.

http://quer-denken.tv/ich-schweige-nicht-der-mann-der-das-schweigen-brach/
kereső
2017-06-25 12:51:32
Üdvözlet Mindenkinek!
Mit kell tennünk: MÓZES A KERESZTFÁN, 43 perc
http://www.vntv.hu/2017/06/mozes-a-keresztfan/
Az utóbbi időben egyre jobbak a műsorok, végre ébredünk. Áldás.
Topi
2017-06-23 22:31:08
Hagyjuk, hogy így legyen? https://youtu.be/TjvHgVgSufA
Topi
2017-06-23 07:10:51
Határok nélkül: a délvidéki cigányok ugyanúgy tudnak terrorizálni, magyart verni és hazudozni, mint a csonkahoniak

Kilenc szerbiai cigány vert meg egy férfit, mert segíteni akart egy lánynak.

Az eset után megfenyegették, majd többször rálőttek.

A cigányok szabadlábon, a rendőrség semmit nem csinál az ügyben.

https://www.youtube.com/watch?v=knJu9FJoeQU
Jovon Antal
2017-06-23 03:45:34
Topi
2017-06-22 23:22:00
wk.szilvia
2017-06-22 22:39:53
Egy lengyel fiatal beszéde a Sejm-ben (lengyel Parlament)

Az EU a Szovjetunio csak kék zaszlo alatt .

"Itt vagyunk a Lengyel Köztarsasag Parlamentjében. Azon a helyen, ahol azok ülnek, akik allamunk müködéséért felelösek, akik napi üléseiket itt tartjak. Ugyanazon a helyen vagyunk, ahol azok az emberek, akik a szovjet zaszlok alol hoztak ki -, majd az Europai Unio kék zaszlaja ala taszitottak bennünket. A politikai korrektheit diktaturaja alatt emberek szazai halnak meg, teherautok hajtanak rajtuk keresztül, robbanoanyag repiti öket a levegöbe vagy szélsöségesek lövik agyon öket, akiket Brüsszelben a balos söpredék importal ide.
A mai kommunistak nem vörösök.
A mai kommunistak kékek.
Egyébként az a véleményem, hogy az EU-t le kell rombolni (megszüntetni)."
Ezutan kezébe veszi a papirt, amin az EU-zaszlo lathato és széttépi. A lengyel Parlament vastapssal jutalmazza.
Egy kommentelö: - "Nagyszerü fiatal. Reményem van Közép- Kelet Europahoz. Ha mindezt Franciaorszagban mondta volna el, börtönben lenne."
http://quer-denken.tv/die-eu-ist-die-sowjetunion-unter-blauem-banner/http://quer-denken.tv/die-eu-ist-die-sowjetunion-unter-blauem-banner/
Kocsis Lászlóné
2017-06-22 18:33:43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
© Kubínyi Tamás 2011-2020. Minden jog fenntartva.